eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy certyfikatów SSLOgłoszenie z dnia 2022-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy certyfikatów SSL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy certyfikatów SSL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a449f97d-7ac5-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00032897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nask.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformietj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x10.4,Linux;3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalniewersja10.0;4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub
inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. 6) dopuszczalna wielkość przesyłanych
pojedynczych plików do 50MB. Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem
PAdES; natomiast dokumenty w formacie innym niż ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) Plik załączony przez
Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela
Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 2) Oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
Zamawiający kieruje ew. wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce
„Pytania/Informacje”. Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce
„Otrzymane”. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca wczytuje w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce
„Pytania/Informacje”(podzakładka „Dodaj pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej podzakładce
wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję „Zapisz”.
Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów
(załączników)określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą
umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zwiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane
osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”/ „Załącznik zawiera daneosobowe”, 2)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika)jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o
treści „Plik
został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika.3) O
terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art.14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(RODO),że:1)Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest
Zamawiający. 2)NASK -PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
skontaktować się poprzez email inspektorochronydanych@nask.pl; 3) Państwa dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art.6ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o
udzieleniezamówieniapublicznego;4)Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom
państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi
prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym
podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony
czas(art. 78);5) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych,
zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
obrony przez ewentualnymi roszczeniami;6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że: a) Skorzystanie przez osobę,
której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w
art.16 rozporządzenia2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą wzory umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie nie zgodnym z
ustawą; b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o
których mowa wart. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)),zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których
mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,7) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,9)Decyzje dotyczące
przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator
nie profiluje danych osobowych,10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZWiDIT.2110.2.2022.8.MOR [EZD RP]

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Zamawiającemu przez Wykonawcę niżej wymienionych Certyfikatów:
1) Certyfikat SSL - Typ 1;
Certyfikaty klasy Wildcard DV (Domain Validation, dowolna liczba subdomen) ważność certyfikatu 1 rok.
Zamówienie podstawowe
Minimalna wielkość zamówień jednostkowych w okresie 6 miesięcy – 50 szt.
Wielkość zamówień jednostkowych w okresie obowiązywania umowy – 300 szt.
Zamówienie opcjonalne
Wielkość zamówień składanych w ramach prawa opcji w okresie obowiązywania umowy – 300 szt.
2) Certyfikat SSL - Typ 2;
Certyfikaty klasy Wildcard OV (Organization Validation, dowolna liczba subdomen) ważność certyfikatu 1 rok.
Zamówienie podstawowe
Minimalna wielkość zamówień jednostkowych w okresie 6 miesięcy – 10 szt.
Wielkość zamówień jednostkowych w okresie obowiązywania umowy – 30 szt.
Zamówienie opcjonalne
Wielkość zamówień składanych w ramach prawa opcji w okresie obowiązywania umowy – 30 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Zamawiającemu przez Wykonawcę niżej wymienionych Certyfikatów:
1) Certyfikat SSL - Typ 1;
Certyfikaty klasy Wildcard DV (Domain Validation, dowolna liczba subdomen) ważność certyfikatu 1 rok.
Zamówienie opcjonalne
Wielkość zamówień składanych w ramach prawa opcji w okresie obowiązywania umowy – 300 szt.
2) Certyfikat SSL - Typ 2;
Certyfikaty klasy Wildcard OV (Organization Validation, dowolna liczba subdomen) ważność certyfikatu 1 rok.
Zamówienie opcjonalne
Wielkość zamówień składanych w ramach prawa opcji w okresie obowiązywania umowy – 30 szt.

2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zapewnieniu dodatkowych dostaw Certyfikatów w okresie obowiązywania Umowy, w liczbach i typach wskazanych w ust. 1 powyżej oraz w Załączniku nr 1 do SWZ - SOPZ.
3. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystanie z niej w niepełnym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji Zamawiający nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1) dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
2) dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składa się z:
1) Formularza Ofertowego (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ);
2) Formularza Cenowego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ);
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
4) Pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum);
5) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem);
6) Dowodów, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzających, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo
winno być dołączone do oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców
występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców
występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w
art. 274 ust 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe
służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe
mogą być złożone wspólnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, mogą
zostać zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
9. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy, możliwa jest w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych poniżej.
2. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy, o której mowa w § 16 ust. 3 Umowy.
3. Możliwa jest zmiana Umowy:
1) gdy dochowanie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie Siły wyższej określonej w § 12, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;
3) gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia którejś z powyższych okoliczności Strony ustalą nowy termin realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Możliwa jest zmiana Umowy:
1) w przypadku zmian obowiązujących w przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie;
2) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających na realizację Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy;
- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, termin wykonania świadczenia w ramach Przedmiotu Umowy, wysokość wynagrodzenia/cena określona w Umowie, sposób realizacji Przedmiotu Umowy;
3) w razie złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ usługi;
4) w przypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ usługi, uzasadniających ryzyko, że jego produkt/ usługi lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości;
- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, termin wykonania przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia;
5) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub finansującymi Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
7) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń, mających wpływ na Przedmiot Umowy, instytucji nadzorującej lub finansującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
5. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana osób, o których mowa w § 13 lub ich danych kontaktowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nask.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 114 088,80 złotych brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.