eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w ramach programu "Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością"Ogłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w ramach programu „Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871253732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fałata 88/90

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 648 57 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs26@torun.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola26.torun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w ramach programu „Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a453732a-6c27-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00031756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083155/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w programie „Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459497/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego celem prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w ramach programu „Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”
2. W ramach przedmiot zamówienia Wykonawca sprzeda Zamawiającemu i dostarczy określony w załączniku nr 1 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Transport elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 12700,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego celem prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w ramach programu „Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”
2. W ramach przedmiot zamówienia Wykonawca sprzeda Zamawiającemu i dostarczy określony w załączniku nr 1 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Transport elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 11800,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12699,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12699,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12699,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Altix Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260309079

7.3.3) Ulica: Modlińska 246c

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-152

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12699,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10995,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10995,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10995,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Harpo Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7810000455

7.3.3) Ulica: 27 Grudnia 7

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-737

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10995,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.