eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turza Śląska › "Sukcesywna dostawa węgla eko-groszku dla potrzeb Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Turzy Śl. w ilości 159 ton na rok 2022"Ogłoszenie z dnia 2022-01-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa węgla eko-groszku dla potrzeb Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Turzy Śl. w ilości 159 ton na rok 2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno -Przedszkolny w Turzy Śląskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389363400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ligonia, 2b

1.5.2.) Miejscowość: Turza Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-351

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324511032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spturza@gorzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zspturza.gorzyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa węgla eko-groszku dla potrzeb Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Turzy Śl. w ilości 159 ton na rok 2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0685edf-7c88-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zspturza.gorzyce.pl/biuletyn-informacji-publicznej/index

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
– dotyczy składania ofert cenowych i innych dokumentów Wykonawcy, pytań do postępowania , zawiadomień i innej korespondencji

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP
na elektroniczną skrzynkę podawczą /ZSPTurza/SkrytkaESP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół-Szkolno-Przedszkolny 44-351 Turza Śl, ul.
Ligonia 2b, tel. 32 45 11 032, e-mail: spturza@gorzyce.pl dalej Administratorem;
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail: iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora;
2. Pani /Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe dziecka nie będą udostępniane innym odbiorcom,
chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
4. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
5. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie
przez okres wynikający z przepisów prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z
przepisami prawa;
8. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowanych decyzji oraz nie
profiluje danych osobowych;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.D.260.W2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 156320 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego Eko-groszek, typu 31.2 do ZSP Turza Śląska przez okres do 11 miesięcy o łącznej ilości do 159 ton.

2. Parametry przedmiotu zamówienia ( parametry jakościowe):
• Uziarnienie: 6 - 25 mm
• Zawartość wilgoci Wtr: 5.0 - 9.0 %
• Wartość opałowa Qir: 26 - 28 MJ/kg
• Zawartość siarki: ≤ 0.80 %
• Spiekalność RI: 0 – 15 %
• Zawartość popiołu: 3-9 %;

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę:

cena oferty – waga kryterium 60%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 60, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:

..................Cena najniższa z ważnych ofert
CENA = -------------------------------------------- x 60
.....................Cena oferty ocenianej

• wartość kaloryczna węgla - waga kryterium 40%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najwyższą kalorycznością oferowanego węgla otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 40, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:

wartość kaloryczna w ofercie badanej


.......................................................oferowana
Wartość kaloryczna węgla = ------------------ x 40
..................................................... najwyższa


2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
3. Maksymalna łączna punktacja, którą może uzyskać oferta Wykonawcy w obydwu kryteriach (cena oferty i wartość kaloryczna węgla) wynosi 100 punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom w podanym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. W przypadku podania przez Wykonawcę wartości kalorycznej węgla mniejszej niż wymagana przez Zamawiającego, lub niepodanie (wpisanie) wartości kalorycznej węgla, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
9. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc.

UWAGA!
Minimalna wymagana przez Zamawiającego wartość kaloryczna dla Eko-groszku wynosi 26 MJ/kg , maksymalna 28 MJ/kg

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość kaloryczna węgla

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp - załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp - załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp - załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
Jeżeli ze względu na wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz związanych z tym ograniczeń dotyczących funkcjonowania Zamawiającego, nie
będzie możliwe dalsze wykonanie zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy, wykonywanie umowy ulega zawieszeniu na czas trwania tych przeszkód.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Epuap logując się na swoją skrzynkę i zamieszczając ofertę i załączniki zaszyfrowane zgodnie z instrukcją na Miniportalu przesyłając je: Na elektroniczną skrzynkę podawczą /ZSPTurza/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.