eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE WZGÓRZA WAWELSKIEGO W OBRĘBIE RYZALITU POŁUDNIOWEGO, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU...pełna nazwa znajduje się w rubryce informacje dodatkowe.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031162 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE WZGÓRZA WAWELSKIEGO W OBRĘBIE RYZALITU POŁUDNIOWEGO, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU...pełna nazwa znajduje się w rubryce informacje dodatkowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 422 51 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamek@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

zamawiający publiczni - jednostka sektora finansów publicznych- Państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE WZGÓRZA WAWELSKIEGO W OBRĘBIE RYZALITU POŁUDNIOWEGO, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU...pełna nazwa znajduje się w rubryce informacje dodatkowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41ba3aab-9bbd-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008701/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu-modernizacja i remont ryzalitu południowego wraz z wzmocnieniem fundamentów na terenie Wzgórza Wawelskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie przy użyciu Portalu dostępnego pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu (dalej Portal). Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Portal. 2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, odbywa się przy użyciu Portalu.W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: DZZP-282-7/21Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz wszelkich oświadczeń przez Wykonawcę, jest Portal SmartPZP dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu- dalej zwany „Portalem”Ogólne zasady korzystania Portalu opisane są pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu/elearningOfertę, wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Portalu SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawaweluSzczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawarte są w rozdziale XVI SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, www.wawel.krakow.pl;zamek@wawelzamek.pl; telefon nr 12 422 51 55; fax: (12) 421 51 77;• kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@wawel.org.pl;• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy:DZZP-282-7/21 prowadzonym w trybie podstawowym;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZZP-282-7/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych koniecznych do zabezpieczenia budynku nr 5 na wzgórzu wawelskim, przed nierównomiernym osiadaniem, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do SWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z:a) projektem umowy (załącznik nr 5 do SWZ); b) Dokumentacją Projektową ( załącznik nr 2a) obejmującą:- ZAŁ 1 Opinia geotechniczna dotycząca „Południowego skrzydła budynku nr 5 na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu” z dnia 27 VII 2020 r.,- ZAŁ 2 Ekspertyza techniczna wraz z koncepcją wzmocnienia części południowej budynku nr 5 na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu, I 2020 r..- ZAŁ 3 PB branży architektonicznej,- ZAŁ 4 PB branży konstrukcyjnej,- ZAŁ 5 PB branży sanitarne,- ZAŁ 6 PB branży elektrycznej,- ZAŁ 7 PW branży architektonicznej,- ZAŁ 8 PW branży konstrukcyjnej, - ZAŁ 9 PW branży sanitarnej, - ZAŁ 10 PW branży elektrycznej, - ZAŁ 11 STWiOR branży architektoniczno-konstrukcyjnej, - ZAŁ 12 STWiOR branży sanitarne, - ZAŁ 13 STWiOR branży elektrycznej, - ZAŁ 14 Przedmiar robót, -ZAŁ 15 POZWOLENIE KONSERWATORSKIE Nr 10/2020 z dnia 13 VIII 2020 r. KW-621-12/20, - ZAŁ 16 POZWOLENIE NA BUDOWĘ Nr 67/6740.3/2020 z dnia 6 X 2020 r., - Przykładowe karty techniczne, - Oświadczenie Projektanta dotyczące zmian w PW.3. Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane oraz instalacyjne, w tym:1) Roboty przygotowawcze obejmujące w szczególności elementy wydzielające wzmacniane części od reszty obiektu oraz wykonanie przekładek sieci instalacyjnych umożliwiających dostęp do wykonania wzmocnień.2) Wzmocnienie fundamentów budynku wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie a w szczególności wymienione w punktach 1.5.3.2 do 1.5.3.34 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.3) Wykonanie napraw i odtworzenie rozebranych na czas remontu pomieszczeń w szczególności wymienione w punktach 1.5.3.31 oraz 1.5.3.35 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje również naprawy na wyższych kondygnacjach obiektu, opisane w punkcie 1.5.3.36 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Prace te nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. 4. W celu wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót towarzyszących, które należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Ponadto Wykonawcy zobowiązany będzie: 1) Wykonać dokumentacje powykonawczą: konserwatorską, ogólnobudowlaną, geotechniczną oraz geodezyjną i branżową (w tym cześć opisową, graficzną oraz fotograficzną).2) Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia oraz ponieść koszty z tym związane, konieczne do prawidłowego prowadzenia i wykonania robót (w tym opłaty za zajęcie terenu, dojazd pojazdów do wykonania robót oraz inne).Uwaga!Informację o ograniczeniach i utrudnieniach w prowadzeniu prac na wzgórzu wawelskim, zawarto w załączniku nr 2b do SWZ ,,Ograniczenia i utrudnienia w prowadzeniu prac’’. Należy je uwzględnić w kalkulacji kosztów prac, które nie zostały opisane inaczej w ST. W załączniku nr 2b znajduje się: - Instrukcja Ruch osobowy- Regulamin funkcjonowania firm- REGULAMIN pobytu- Ruch materiałów niemuzealnych- Wymiary bram- WYTYCZNE I WARUNKI ORGANIZACJI I PROWADZENIA PRAC NA WZGÓRZU WAWELSKIM3) Wykonać projekt organizacji robót.5. W trakcie realizacji zamówienia, należy uwzględnić okoliczności wynikające z uwarunkowań archeologicznych (opisane szczegółowo w punkcie 1.8 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) i przewidzieć jedno miesięczną przerwę w wykonywaniu jakichkolwiek robót. Na czas prowadzenia robót archeologicznych, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości pracy Kierownika Budowy. Wszelkie działanie archeologów Zamawiający będzie uzgadniał z Kierownikiem Budowy. W przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca wykona prace zabezpieczające wykopy zgodnie z opisem w punkcie 1.5.3.15 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ewentualne zabezpieczenia wykopów oraz wywiezienie materiałów z wykopów lub zasypanie wykopów będzie rozliczone w ramach zwiększenia obmiarów prac planowanych do wykonania w ramach zadania . 6. Wykonawcę winien przygotować komplet niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do zgłoszenia zakończenia robót w organie nadzoru budowlanego.7. Wykonawca obowiązany będzie do zgłoszenia zakończenia wykonania robót i ewentualnie uzyskanie (w imieniu Zamawiającego) pozwolenia na użytkowanie; w tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw po uzyskaniu od Wykonawcy informacji w tym przedmiocie.8. Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszą umową niezbędne są jakiekolwiek uzgodnienia, opinie, dopuszczenia, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić je na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty, z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu. Zapis ten nie dotyczy prac archeologicznych. 9. Wykonawcę obciąża obowiązek uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu robót do stanu pierwotnego.10. Wykonanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy i ich opomiarowanie spoczywa na Wykonawcy. Wykonawcę obciążają koszty zużytych mediów.11. W planowaniu i kalkulacji robót należy uwzględnić fakt, że ze względu na sposób finansowania inwestycji zadanie będzie podzielone na dwa etapy i realizowane w okresie dwuletnim. W pierwszym roku przewidziane jest wykonanie kolumny wzmacniającej K1 z robotami towarzyszącymi zgodnie z kolejnością opisaną w punkcie 1.5.3 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W roku następnym pozostałe roboty wzmacniające i odtworzenie pomieszczeń na poziomie „PIWNIC” (-4,01 m). Ze względu na ingerencję w posadowienie budynku możliwe jest powiększenie się zarysowań w obiekcie, które zostały opisane w inwentaryzacji oraz projekcie branży architektonicznej i konstrukcyjnej. Dokumentacja projektowa przewiduje, że po zakończeniu prac wzmacniających należy dokonać przegląd obiektu, w ściślej współpracy z Projektantem sprawującym nadzór autorski. Uwaga!• Pomieszczenia na wyższych kondygnacjach nie wymagają ingerencji konstrukcyjnych. Przewidziane w projekcie naprawy mają charakter estetyczny. Pomieszczenia będą remontowane sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych Zamawiającego. Roboty te nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakres robót objętych zamówieniem został szczegółowo opisany w kosztorysach , które są załącznikiem do SWZ. • Projektant po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu budowlanego wprowadził korekty niektórych rozwiązań które zamieścił w projekcie wykonawczym . Do dokumentacji zostało dołączone oświadczenie Projektanta , że wszystkie wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi z punktu widzenia prawa budowlanego.12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja o której mowa w ust. 3 oraz załącznik nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia. 13. Wykonawca wykona tablice informacyjną o współfinansowaniu projektu z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, według wytycznych znajdujących się w § 7-9 Regulaminu działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa pod adresem: http://www.skozk.pl/regulamin-informacji.html

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 615 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: P= C + G gdzie:P – łączna liczba punktówC – liczba punktów w kryterium „Cena”;G – liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia”;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:1) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub modernizacji budynku wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). Wskazana robota budowlana musi być o wartości co najmniej: 500 000, 00 zł brutto i swoim zakresem obejmować wykonanie w czynnym obiekcie m.in.;- prac budowlanych w zakresie wzmocnienia ścian murowanych przez wzmacnianie i podbijanie fundamentów, - prac budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych,- prac konserwatorskich związanych z wykonaniem tynku renowacyjnego na powierzchni co najmniej 100 m2.UWAGA: - Wartość co najmniej 500 000,00 zł brutto odnosi się do 1 roboty budowlanej. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 2 (dwie)tego typu roboty budowlane, z których każda musi obejmować zakres wskazany przez Zamawiającego w treści warunku udziału. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych robót budowlanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale X ust. 2 pkt. 1 tj. zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie jak określił Zamawiający.- W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP)dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.- Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń.2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, która będzie kierować robotami budowlanymi: - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zwaną dalej „PrBud” lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno- budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;- spełniającą wymagania określone w art. 37c OchrZabU, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;- niezbędne doświadczenie tj. pełniła funkcję kierownika budowy przy robocie budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub modernizacji budynku wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). Wskazana robota budowlana musi być o wartości co najmniej: 500 000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że robota musiała zostać zakończona i wykonana bez zastrzeżeń tj. odebrana przez Zamawiającego w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert• Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) dalej OchrZabU. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).b) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych:- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie PrBud lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;- spełniającą wymagania określone w art. 37c „OchrZabU”, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;c) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót sanitarnych:- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie „PrBud” lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji sanitarnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;- spełniającą wymagania określone w art. 37c „OchrZabU”, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; d) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika prac konserwatorskich: - spełniającą wymagania określone w art. 37a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z zastrzeżeniem art. 37h Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;- posiadającą doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich związanych z wykonaniem tynku renowacyjnego, w ramach realizacji przynajmniej jednej roboty budowlano-konserwatorskiej dotyczącej konserwacji budynków zabytkowych wpisanych do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). UWAGA!  Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.). Kierownik robót elektrycznych i Kierownik robót sanitarnych winni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) dalej OchrZabU. Powyższe zastrzeżenie dotyczące Kierownika budowy zawarto powyżej. Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy był stale i osobiście obecny na terenie prowadzenia robót budowlanych i prac konserwatorskich podczas ich fizycznej realizacji.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, polegać na zdolności technicznej, zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych, zgodnie z rozdziałem XII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. ust. 1 niniejszego rozdziału) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr9 do SWZ. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:1) składa wraz z ofertą:a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;b) oświadczenie innego podmiotu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;2) w terminie określonym w Rozdziale XI ust. 2 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane. 5. Zobowiązanie i oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 4 powinny być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp. 6. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej, dotyczącym dysponowania osobami, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 2) SWZ, powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego będzie zachodzić tylko wówczas jeżeli osoba na zasoby, której powołuje się Wykonawca nie jest w dysponowaniu bezpośrednim Wykonawcy. Pośrednie dysponowanie będzie między innymi zachodzić w sytuacji: - delegowania pracowników podmiotu trzeciego do Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z realizacją tego zamówienia, - gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez Zamawiającego), będzie Podwykonawcą Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Powyższe będzie więc dotyczyło sytuacji, gdy podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka organizacyjna (osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie umów cywilnoprawnych.7. W przypadku jeśli tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim i Wykonawca nie jest zobowiązany do składania zobowiązania podmiotu trzeciego. Dysponowaniem bezpośrednim może być w szczególności:- umowa o pracę,- umowa o świadczenie usług, - umowa przedwstępna lub samozatrudnienie osoby samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą itd.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr6 do SWZ;2) dowody określające, czy roboty budowlane ujęte w wykazie robót, o którym mowa w pkt. 1) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr8 do SWZ;2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych materiałów/urządzeń lub norm.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

14. Równoważność 14. 1 Równoważność w zakresie materiałów, urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.1) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Parametry równoważności zostały określone w tabelach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. 2) W przypadku zaoferowania materiałów, urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca musi wraz z drukiem „Formularz Ofertowy” przedstawić za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane materiału, urządzenia, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia jest równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania czyli takie, która spełniają wymogi określone w tabelach równoważności, stanowiących załącznik do SWZ. 14.2 Równoważność w odniesieniu do norm i specyfikacji technicznych.1) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) i ust. 3) Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". W tym, jeśli występują, nowsze odpowiedniki wskazanej normy, z zastrzeżeniem pkt 3. 2) Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.3) W przypadku zaoferowania norm równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „Formularz Ofertowy” przedstawić za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane normy lub technika wykonania robót budowlanych jest równoważna do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania czyli taka, która charakteryzuje się głównymi parametrami/opisami na poziomie co najmniej odpowiadającym określonej normie/technice wykonania robót.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania oferti utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku48 1130 1150 0012 1269 5620 0006z dopiskiem "Wadium-nr postępowania". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.UWAGA:Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;2) z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji;6. W przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej, zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;2) poręczeń lub gwarancji-wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nie prawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 29 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający działając na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Pzp zaprosi do negocjacji 3 (trzech) Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów, o których mowa w Rozdziale XXIII SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli: - liczba złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż 3 (trzy), Zamawiający zaprosi odpowiednio mniejszą liczbę Wykonawców;- dwóch (lub więcej) Wykonawców znajduję się na trzecim miejscu w rankingu oceny ofert, ze względu na fakt, że oferty tych Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryteriów, zaprosi odpowiednio większą liczbę.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE WZGÓRZA WAWELSKIEGO W OBRĘBIE RYZALITU POŁUDNIOWEGO, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU W SZCZEGÓLNOŚCI FRAGMENTU PODZIEMI ORAZ KONDYGNACJI PIWNICY ETAP I i ETAP II.”
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.