eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostany) i innych lokalach będących w zarządzaniu (administrowaniu) przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031139 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostany) i innych lokalach będących w zarządzaniu (administrowaniu) przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000153940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-518

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 3409100

1.5.8.) Numer faksu: 94 3409196

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zbm@zbm.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zbm.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostany) i innych lokalach będących w zarządzaniu (administrowaniu) przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abdff63c-9b5c-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004264/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pustostanów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zbm.koszalin.ibip.pl/public/?id=146609

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przyużyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztyelektronicznej zamowieniapubliczne@zbm.koszalin.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowańdokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tychdokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowegoZamawiającego.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań”klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania” na miniPortalu.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za ośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:zamowieniapubliczne@zbm.koszalin.pl.Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwemFormularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą pocztyelektronicznej, na adres email zamowieniapubliczne@zbm.koszalin.pl.Sposób sporządzeniadokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• administratorem Pani/Pana danych osobowych jestZarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, ul. Połczyńska24, 75-815 Koszalin, kontakt mailowy:zbm@zbm.koszalin.pl lub telefoniczny:94 34 09 100;• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@zbm.koszalin.pl;• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawnystosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;• posiada Pan/Pani:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;−ina podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnieniaPani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−ina podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, którychdane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że mazastosowanieco najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP.261.3.2021.AC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: "Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostany) i innych lokalach będących w zarządzaniu (administrowaniu) przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie". Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części. Ze względów technologicznych i wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych nie ma możliwości podzielenia go na części. Groziłoby to ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymitrudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. W postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego w ok. 90 % biorą udział wykonawcy należący do sektora małych i średnich firm.Zakres zamówienia obejmuje:1. prace występujące zawsze lub bardzo często:• malowanie farbami emulsyjnymi tynków i sufitów, • naprawy tynku, • malowanie farbami olejnymi: stolarki drzwiowej, ścian, rur, grzejników, • wymiana urządzeńsanitarnych: umywalka, wanna/brodzik, ustępu z miską porcelanową,2. prace występująceczęsto: • wymiana/naprawa posadzek, • wymiana progów drzwiowych, • wymiana ościeżnicdrewnianych na stalowe, • montaż stolarki drzwiowej, • wymiana instalacji elektrycznej wraz zosprzętem, • wymiana instalacji sanitarnej,3. prace występujące sporadycznie: • wymianastolarki okiennej, • wymiana/malowanie podokienników.Szacuje się, że do remontuprzeznaczonych będzie 40 lokali – jest to ilość orientacyjna i w żaden sposób nie może byćpodstawą żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że do remontu będzie zlecone nie mniej niż 20 lokali.Podstawowy zakres robótznajduje się w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.Szczegółowy zakresrobót oraz warunki ich wykonania określają: przedmiar robót (kosztorys ślepy), specyfikacjatechniczna wykonania i odbioru robót oraz wzór umowy, stanowiące załączniki doSWZ.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości w poszczególnych pozycjachwskazanych w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem, że nie zmieni to wysokościmaksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.W przypadku, gdy Zamawiający zleci Wykonawcymniejszy zakres remontów niż zostało określone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca otrzymaynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość robót.Lokale będą przekazywane do remontusukcesywnie, dlatego Wykonawca musi być przygotowany na prowadzenie prac równocześnie wkilku lokalach, jednak nie więcej niż w 10.Ze względu na znaczne zróżnicowanie stanutechnicznego lokali przeznaczonych do remontu, zakres prac wykonywanych robótkażdorazowo rozliczany będzie kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu oindywidualne zlecenia wraz z zakresem i przedmiarem rzeczowym robót sporządzonym napodstawie ogólnie przyjętych do stosowania katalogów nakładów rzeczowych, np. KNR, KNNR,KNR-W, KNP i.t.p. wg cen jednostkowych materiałów i sprzętu podanych przez Wykonawcę wofercie.Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, nastąpi napodstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę osobno po zakończeniu i odbiorze danegozlecenia.Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jakoposiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.Termin realizacjiposzczególnych zleceń ustalany będzie przez Zamawiającego odrębnie w zależności odzakresu prac do wykonania i nie może być dłuższy niż 40 dni/lokal, a w przypadku koniecznościwymiany stolarki okiennej nie może być dłuższy niż 60 dni na lokal.Po otrzymaniu zlecenia wrazz przedmiarem robot Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zadanianajpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia.Na wykonane przezsiebie prace i zastosowane materiały Wykonawca udzieli co najmniej 2 letniej gwarancji, zwyłączeniem: stolarki okiennej, stolarki drzwiowej oraz podłóg, w przypadku których minimalnyokres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż :- na stolarkę okienną - 6 lat - na stolarkędrzwiową - 2 lata- na podłogi - 3 lataOkres gwarancji Wykonawca wskaże w formularzu oferty.Wprzypadku, gdy po zakończeniu odbioru zajdzie konieczność wyposażenia lokalu w urządzeniagazowe tj. kuchenki gazowe i junkers, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tych pracwraz z badaniami niezbędnymi do ich eksploatacji, w terminie 5 dni roboczych od otrzymaniadodatkowego zlecenia w tym zakresie.W przypadku wystąpienia konieczności przestawieniapieców kaflowych Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy Wykonawcywskazanemu przez Zamawiającego do wykonania tych czynności.Wszędzie tam, gdzieZamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocentechnicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyłowyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanymw każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,systemowi referencji technicznych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niżpodane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnychparametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymiwymaganiami prawnymi. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanymw opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tęrównoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt owłaściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiającyrozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronachinternetowych producentów.Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót orazSpecyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załaczniki do niniejszejSWZ.Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przezwykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lubpodwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 95 Pzp w zakresie realizacji zamówienia (robotybudowlane, elektryczne i sanitarne), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposóbokreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320).Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcieczynności będzie polegało na:1) Na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczeniezgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SWZ.2) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każdepisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych przedkładał będzieZamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych wwykonywanie czynności wskazanych w SWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób ozatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUSod umów o pracę zatrudnionych osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dniroboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielićwyjaśnień w powyższym zakresie.W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, októrych mowa w pkt 22.2) SWZ, Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości1.000 zł. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzymanajwiększą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach oraz spełni warunki wymagane w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu nazasadach określonych w Rozdziale XV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającegowarunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.2. uprawnień do prowadzeniaokreślonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.3. sytuacji ekonomicznej lubfinansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000,00 zł.2.4. zdolnościtechnicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,że:1) należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, ajeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty, z którychkażda obejmuje swoim zakresem roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wbudynkach wielorodzinnych lub usługowych i załączy dowody określające, że te robotybudowlane zostały wykonane należycie;2) dysponuje kierownikiem budowy z uprawnieniamibudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 3) dysponujekierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bezograniczeń;4) dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami SEP G1 w zakresieeksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznychwytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;5)dysponuje co najmniej 6 osobami - pracownikami ogólnobudowlanymi na podstawie umowy opracę, które będą wykonywać zlecane roboty.3. Wykonawca może, w celu potwierdzeniaspełniania warunków udziału, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowychpodmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimistosunków prawnych.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcymogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonająświadczenie,do realizacji którego te zdolności są wymagane.5. Wykonawca, który polega nazdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowypotwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymizasobami tych podmiotów.6.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowaw pkt. 2.4, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymizasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać wszczególności:6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającegoOgłoszenie nr 2021/BZP 00018195/01 z dnia 2021-03-162021-03-16 Biuletyn Zamówień Publicznych zasoby;6.2.isposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobówpodmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;6.3.iczy i w jakim zakresiepodmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu dowarunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasobyzdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianiawarunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotupodstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.7. Jeżeli zdolnościtechniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przezwykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawywykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającegozastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,że samodzielnie spełniawarunki udziału w postępowaniu.UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składaniaofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli naetapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotówudostępniających zasoby. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacjipodmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brakpodstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału wpostępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie zkatalogiem dokumentów określonych w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencjii Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji;UWAGA: W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówieniaWykonawcy zgodniez art. 58 ust 2 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania lubreprezentowania i podpisania umowy.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów nazasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstawwykluczenia przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brakpodstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.W przypadku Wykonawców ubiegającychsię wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w Rozdziale XII, winien dołączyć każdypodmiot występujący wspólnie, a dokument ten winien być potwierdzony za zgodność z oryginałemodpowiednio przez Wykonawcę składającego ofertę, podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z §13 ust 4 rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądaćzamawiający od wykonawcy.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicamiRzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub zCentralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająceodpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządzalikwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszonaani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej wprzepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty/dokument powinien być wystawiony niewcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa wrozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądaćzamawiający od wykonawcy, sporządza sięw języku polskim, w przypadku wskazania przezwykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów o których mowa w § 13ust 1 ww. Rozporządzenia pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bez płatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000,00 zł;Wykaz robótbudowlanych, wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichrodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane - Załącznik nr 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, że te usługi zostaływykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczynyo obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – oświadczenie Wykonawcy;Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacjizamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:8.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniuWykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z KrajowegoRejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innegowłaściwego rejestru;8.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jegoreprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. - pełnomocnictwo lubinny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, wprzypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a takżeumowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jakoumocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowaniaWykonawcy;8.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniuWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanychprzez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;8.4. OświadczenieWykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie składa każdy z Wykonawców;8.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającegozasoby – Załącznik nr 3 do SWZ, jeżeli wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;8.6.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczeniatego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,wjakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli wykonawca korzysta z zasobów podmiotutrzeciego;8.7. Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawiezałączonych do SWZ przedmiarów robót, stanowią integralną część oferty. Niezłożenie lubsporządzenie kosztorysów niezgodnie z wymaganiami niniejszej SWZ (np. złożenie kosztorysuuproszczonego lub sporządzonego z pominięciem poszczególnych pozycji kosztorysowych) będzie podstawą do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp.8.8.Zgodnie z art. 97 ust. 10 Pzp, jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji lubporęczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, wykonawca przekazujezamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej zgodnie zwymogami określonymi w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie:piętnaście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminuskładania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:-w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 34 1020 2791 0000 7102 0099 9714 w BankuPKO BP S.A. I OC/Koszalin, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniuDP.261.01.2021.AC na Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostany)iinnych lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie”-gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przezpodmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniuPolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Zgodnie z art. 97 ust.10 Pzp jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa wart. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lubporęczenia, w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.4. Wadiumwniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się zawniesione prawidłowo.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musiwpłynąć na wskazany w pkt. 2 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływemterminu składania ofert.6. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeńmiędzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.7.Zwrot oraz zatrzymanie wadium przez Zamawiającego reguluje art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wpostępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofertskładanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia;Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje siękwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonegouprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisemzaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania zdokumentemw postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania zpełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz w formieelektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192,2320), które to poświadczenie notariuszopatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa niemoże być poświadczone przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowieńUmowy, w stosunku do treści oferty.2. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związkuz zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawieraniaUmowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą byćprzez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może być wykonanawedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednejze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnieutrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą wszczególności do: 1) ograniczenia przedmiotu umowy w postaci ilości lokali do remontu wzwiązku z potrzebami Zamawiającego, 2) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym wszczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska, 3) zmiany terminuwykonania Przedmiotu Umowy, 4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 5)konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacjęPrzedmiotu umowy, 6) na skutek działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia ocharakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, których Strony nie były w stanieprzewidzieć w dniu zawarcia Umowy i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonaniePrzedmiotu Umowy w terminie. 3. W sytuacjach określonych w ust. 2 Strony, mając na uwadzeposzanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń iprzede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnymzakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 4. Niezależnieod postanowień ust. 2 i 3, Strony dopuszczają możliwość: 1) zmian redakcyjnych Umowy oraz 2)zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni prawiobowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 3) zmian danych Stron , jak również 4) zmiankorzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszającychrealizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lubużytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. 5)zmian, o których mowa w § 1 ust. 6 5. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosownezmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe danealbo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron orazekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania PrzedmiotuUmowy, określą zmiany korzystne z punktu widzeniarealizacji Przedmiotu Umowy.6. Wszelkiezmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązkówwynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 Ustawy oraz zasadogólnych rządzących tą ustawą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Nie dotyczy
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.