eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, profesjonalnej oraz środków ochronnych i higienicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu PolickiegoOgłoszenie z dnia 2022-01-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, profesjonalnej
oraz środków ochronnych i higienicznych dla jednostek
organizacyjnych Powiatu Polickiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000188950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Janusza Korczaka 45

1.5.2.) Miejscowość: Police

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.kalucka@soswdnr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: soswdnr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/soswdnr/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, profesjonalnej
oraz środków ochronnych i higienicznych dla jednostek
organizacyjnych Powiatu Polickiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d627c1a5-63db-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007811/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, profesjonalnej oraz środków ochronnych i higienicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00329552/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.06.P.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 437237,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

chemia gospodarcza

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 321871,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

chemia profesjonalna

4.5.3.) Główny kod CPV: 24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 62877,82 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki ochronne i higieniczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 24960000-1 - Różne produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 52488,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 325221,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 325221,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 325221,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DELKO ESTA Sp. z.o.o. ul. Jana Kochanowskiego 23 73-110 Stargard

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8991000547

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 325221,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-18 do 2022-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62134,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67450,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62134,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Profi Serwis s.c. ul. Krzywoustego 32 70-316 Szczecin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8522354327

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62134,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-18 do 2022-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27285,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33049,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27285,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DELKO ESTA Sp. z.o.o. ul. Jana Kochanowskiego 23 73-110 Stargard

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8991000547

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27285,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-18 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.