eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Radzyń gm. SławaOgłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Radzyń gm. Sława

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Radzyń gm. Sława

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47e9211d-3f1f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00031125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Radzyń gm. Sława

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369837/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Radzyń gm. Sława,
zgodnie z projektem modernizacji, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Radzyń gmina Sława, polegającej m.in. na pozyskaniu danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, aktualizacji danych podmiotowych, aktualizacji użytków gruntowych, aktualizacji danych dotyczących budynków, doprowadzeniu do spójności danych opisowych i geometrycznych dotyczących działek, budynków, konturów użytków oraz konturów klasyfikacyjnych zgodnie z projektem modernizacji, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu pozyskanie nowych danych i uaktualnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zgodności z rozporządzeniem w sprawie EGiB oraz podniesienie jakości danych w bazie ewidencji gruntów i budynków .


I.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Obręb ewidencyjny: Radzyń, jednostka ewidencyjna: Sława – obszar wiejski
2. Powierzchnia całkowita obrębu: 582 ha
3. Liczba jednostek rejestrowych gruntowych w obrębie: 751
4. Liczba jednostek rejestrowych budynkowych w obrębie: 4
5. Liczba jednostek rejestrowych lokalowych w obrębie: 0
6. Liczba działek ewidencyjnych: 1193
7. Szacowana liczba budynków do ujawnienia : 50
8. Liczba budynków ujawnionych w EGiB: 218
9. Szacowana liczba lokali do ujawnienia : 5
10. Szacunkowa liczba punktów granicznych: 10623
11. Przewidziano pomiar z ustaleniem przebiegu granic dla 295 działek - szacunkowo (załącznik nr 1)
12. Operat opisowo-kartograficzny prowadzony jest w systemie teleinformatycznym EWOPIS dla części opisowej oraz EWMAPA dla części graficznej.

3.Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, a także zakres tych prac określają warunki techniczne – załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt modernizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

30221000-4 - Cyfrowe mapy katastralne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132840 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278300 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 132840 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Geokart-International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130333520

7.3.3) Ulica: ul. Wita Stwosza 44,

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-113

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Analiza materiałów źródłowych, uzupełnienie roboczej bazy danych, prace terenowe, opracowanie dokumentacji technicznej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.