eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piechowice › Modernizacja infrastruktury drogowej w cz窷ci ul. Przemys這wej, Cieplickiej oraz Kryszta這wej w PiechowicachOg這szenie z dnia 2023-01-13


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej w cz窷ci ul. Przemys這wej, Cieplickiej oraz Kryszta這wej w Piechowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miejska Piechowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821612

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Kryszta這wa 49

1.5.2.) Miejscowo嗆: Piechowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-573

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniog鏎ski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 48 900

1.5.8.) Numer faksu: 75 76 12 274

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://piechowice.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej w cz窷ci ul. Przemys這wej, Cieplickiej oraz Kryszta這wej w Piechowicach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9c836fe2-9336-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00031112

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-13

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/714033

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Post瘼owanie prowadzone jest za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/714033
Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa Wykonawcom informacje za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, b璠zie przekazywana za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Ofert, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt. (UWAGA: format .rar nie jest dopuszczalny – list dopuszczalnych format闚 danych stanowi za陰cznik nr 2 do Obwieszczenia Prezesa Rady
Ministr闚 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych). Ofert, podmiotowe 鈔odki dowodowe, a tak瞠 o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (UWAGA: podpis osobisty nie jest to窺amy z podpisem w豉snor璚znym). Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie, okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, inna ni Internet Explorer,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych), zwanym dalej "RODO", informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Piechowice;
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: biuro@msvs.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach p.z.p., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y
interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Wykonawca zobowi您uje si zapozna z powy窺zymi informacjami wszystkich pracownik闚 oraz podwykonawc闚, kt鏎ych dane udost瘼ni Zamawiaj帷emu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

I.Opis przedmiotu zam闚ienia dla zadania 1: Modernizacja infrastruktury drogowej w cz窷ci ul. Przemys這wej w Piechowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiot zadania obejmuje w szczeg鏊no軼i zaprojektowanie i wykonanie:
- jezdni o szeroko軼i 5,0 m i d逝go軼i ok 877,0 mb,
- jednostronnego chodnika o szeroko軼i 1,0-3,5 m,
- jednostronnego pobocza o szeroko軼i 0,75 m,
- zjazd闚,
- o鈍ietlenia drogowego o d逝go軼i oko這 970,0 mb,
- zatok autobusowych z peronami – 4 szt.,
- 4 szt przej軼ia dla pieszych wraz z do鈍ietlaczami,
- 4 szt wiat przystankowych,
- miejsc postojowych – 8 szt.,
- kanalizacj deszczow - d逝go嗆 przykanalik闚 ok 40,0 m, ilo嗆 wpust闚 ulicznych ok 4 szt.,
- docelow i tymczasow organizacj ruchu,
- rozwi您ania konstrukcji nawierzchni, ich parametry oraz inne elementy zagospodarowania terenu
winny by zgodne ze szczeg馧owymi wytycznymi Zamawiaj帷ego oraz ustaleniami dokonanymi w
trakcie spotka roboczych,
- monta urz康ze bezpiecze雟twa ruchu,
- 軼iany oporowe typu L – d ok 96,0m,
- w opracowaniu uwzgl璠ni rozwi您ania zapewniaj帷e bezpiecze雟two ruchu u篡tkownik闚
(oznakowanie pionowe i poziome) oraz kompleksowo uwzgl璠ni rozwi您anie problem闚
zwi您anych z poruszaniem si os鏏 niepe軟osprawnych,
- precyzyjnie dostosowa rz璠ne projektowanych nawierzchni do istniej帷ego i projektowanego
zagospodarowania,
- uk豉d wysoko軼iowy oraz zagospodarowania teren闚 przyleg造ch winien zapewni sprawne
odwodnienie nawierzchni oraz odprowadzenie w鏚 z przyleg造ch teren闚 gwarantuj帷e
wieloletni eksploatacj, wykluczaj帷e gromadzenie si wody bez odp造wu,
- nale篡 przewidzie regulacj wysoko軼iow urz康ze typu zawory, zasuwy, w豉zy studni
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, sieci wodoci庵owej do
projektowanego poziomu chodnika oraz jezdni,
- nale篡 przewidzie wycink ok 2 drzew.UWAGA
Wykonawca musi liczy si z sytuacj, 瞠 rodzaje rob鏒 i ilo軼i podane w Programie Funkcjonalno U篡tkowym mog ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczeg馧owe rozwi您ania wp造waj帷e na zwi瘯szenie zakresu rob鏒 stanowi ryzyko Wykonawcy i nie b璠 traktowane jako roboty dodatkowe.

II. Opis przedmiotu zam闚ienia dla Zadania nr II : Modernizacja infrastruktury drogowej w cz窷ci ul. Cieplickiej w Piechowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiot zadania obejmuje w szczeg鏊no軼i zaprojektowanie i wykonanie:
- jezdni o szeroko軼i 5,0 m i d逝go軼i ok 330,0 mb,
- jednostronnego chodnika o szeroko軼i 1,8 m,
- zjazd闚,
- pobocza o szeroko軼i 0,75 m,
- o鈍ietlenia drogowego o d逝go軼i oko這 350,0 mb,
- docelow i tymczasow organizacj ruchu,
- rozwi您ania konstrukcji nawierzchni, ich parametry oraz inne elementy zagospodarowania terenu
winny by zgodne ze szczeg馧owymi wytycznymi Zamawiaj帷ego oraz ustaleniami dokonanymi w
trakcie spotka roboczych,
- w opracowaniu uwzgl璠ni rozwi您ania zapewniaj帷e bezpiecze雟two ruchu u篡tkownik闚
(oznakowanie pionowe i poziome) oraz kompleksowo uwzgl璠ni rozwi您anie problem闚
zwi您anych z poruszaniem si os鏏 niepe軟osprawnych,
- precyzyjnie dostosowa rz璠ne projektowanych nawierzchni do istniej帷ego i projektowanego
zagospodarowania,
- uk豉d wysoko軼iowy oraz zagospodarowania teren闚 przyleg造ch winien zapewni sprawne
odwodnienie nawierzchni oraz odprowadzenie w鏚 z przyleg造ch teren闚 gwarantuj帷e
wieloletni eksploatacj, wykluczaj帷e gromadzenie si wody bez odp造wu,
- nale篡 przewidzie regulacj wysoko軼iow urz康ze typu zawory, zasuwy, w豉zy studni
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, sieci wodoci庵owej do
projektowanego poziomu chodnika oraz jezdni.

UWAGA
Wykonawca musi liczy si z sytuacj, 瞠 rodzaje rob鏒 i ilo軼i podane w Programie Funkcjonalno U篡tkowym mog ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczeg馧owe rozwi您ania wp造waj帷e na zwi瘯szenie zakresu rob鏒 stanowi ryzyko Wykonawcy i nie b璠 traktowane jako roboty dodatkowe. Za陰czone do przetargu tabele szacunkowych koszt闚 dla zadania nr 1 i 2 maj charakter jedynie pogl康owy.


III.Opis przedmiotu zam闚ienia dla zadania 3: Modernizacja infrastruktury drogowej w cz窷ci ul. Kryszta這wej w Piechowicach - przebudowa wraz z zagospodarowaniem chodnika wzd逝 ul. Kryszta這wej Etap I, Etap II i Etap III.

Chodnik jest zlokalizowany w pa鄉ie drogi wojew鏚zkiej nr 366, klasa drogi G.
Projekt zak豉da przebudow chodnika wzd逝 ul. Kryszta這wej – wymian nawierzchni wprowadzenie zieleni i element闚 ma貫j architektury. Wykonawca na czas prowadzenia rob鏒 zobowi您any jest do sporz康zenia i wprowadzenia zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
Zakres zamierzenia budowlanego:
- wymiana nawierzchni,
- ustawienie donic z siedziskami na ziele,
- wykonanie element闚 ma貫j architektury,
- zagospodarowanie zieleni,
- wymian o鈍ietlenia terenu.

Ca造 obszar obj皻y opracowaniem po這穎ny jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego uk豉du urbanistycznego miasta Piechowice, wpisanej do gminnej ewidencji zabytk闚. W zwi您ku z tym, Wykonawca uzyska zgod Wojew鏚zkiego Urz璠u Ochrony Zabytk闚 na prowadzenie prac oraz ustanowi nadz鏎 archeologiczny nad prowadzonymi pracami, w豉snym kosztem i staraniem.

UKxD KOMPOZYCYJNY I FUNKCJA
G堯wnym za這瞠niem projektu jest wymiana nawierzchni i stworzenie przestrzeni na ziele w obszarze chodnika. Dodatkowo projektuje si elementy ma貫j architektury (豉wki i kosze) oraz wymian o鈍ietlenia. Ziele b璠zie wyniesiona ponad poziom chodnika i zlokalizowana w donicach wykonanych z 瞠lbetowych obrze篡 i wyposa穎nych w siedziska.
Chodnik b璠zie posiada spadek jednostronny w kierunku do jezdni.
W ramach przedmiotu zam闚ienia nale篡 wykona wymian nawierzchni z kostki betonowej na now. Istniej帷a nawierzchnia jest w z造m stanie technicznym, proponuje si now prostok徠n kostk betonow w kolorze szarym. Nie zak豉da si wymiany istniej帷ych kraw篹nik闚 od strony jezdni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla nawierzchni chodnika przewidziano nast瘼uj帷y uk豉d warstw konstrukcyjnych:
- kostka bet. gr. 8 cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm
- kruszywo 豉mane 0/31,5 gr. 10 cm
- posp馧ka.

O名IETLENIE
W ramach przedmiotu zam闚ienia nale篡 wykona o鈍ietlenie terenu poprzez latarnie z oprawami LED. Latarnie maj za zadanie o鈍ietli jedynie chodnik, wygl康 latarni – proste, w kolorze czarnym. Latarnie wyposa穎ne w gniazdka do pod陰czenia ewentualnych dekoracji 鈍ietlnych oraz w mocowania na kwiaty. Nie przewiduje si projektu nowych sieci, projektowane o鈍ietlenie zostanie zlokalizowane w miejscu istniej帷ych latarni.
S逝py o鈍ietleniowe o wysoko軼i 5 m, stalowe, zabezpieczone przed korozj.
Oprawy o鈍ietleniowe typu LED, efektywno嗆 oprawy 2450 lm, stopie szczelno軼i oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED, stopie odporno軼i oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09. Zasilanie o鈍ietlenia z istniej帷ej szafki elektroenergetycznej. Nale篡 przewidzie mufowanie kabli w miejscach zdemontowanych lamp o鈍ietleniowych.

UKSZTAΡOWANIE TERENU I UKxD ZIELENI
Przewiduje si zachowanie istniej帷ych drzew i krzew闚 – brak kolizji z zagospodarowaniem.
Przewiduje si nowe nasadzenia zieleni w postaci krzew闚 lub zieleni niskiej: traw i bylin, w ilo軼iach i gatunkach wg. cz窷ci rysunkowej PZT dla Etapu I, Etapu II i Etapu III.

MAx ARCHITEKTURA
Proponuje si lokalizacje nowych element闚 ma貫j architektury – 豉wek i koszy.
ζwki proste pojedyncze:
- materia: rama – stal malowana proszkowo w kolorze grafitowym, siedzisko – drewno w kolorze d瑿owym;
- d逝go嗆 豉wki 200 cm;
- szeroko嗆 豉wki 56 cm;
- wysoko嗆 siedziska 44 cm;
- fundament zgodny z zaleceniami producenta, monta za pomoc kotw.
Kosze uliczne:
- forma prostok徠na w rzucie, z daszkiem;
- materia : stal malowana na kolor grafitowy, drewno w kolorze d瑿owym;
- wysoko嗆 ok. 93 cm;
- pojemno嗆 ok. 36 dm3;
- wymiary w rzucie ok. 25x34 cm
- fundament zgodny z zaleceniami producenta, monta za pomoc kotw.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45220000-5 - Roboty in篡nieryjne ibudowlane

45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45112700-2 - Roboty wzakresie kszta速owania terenu

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

45112730-1 - Roboty wzakresie kszta速owania dr鏬 iautostrad

45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

45233150-5 - Roboty wzakresie regulacji ruchu

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane wzakresie uk豉dania chodnik闚 iasfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znak闚 drogowych

45236000-0 - Wyr闚nywanie terenu

45111100-9 - Roboty wzakresie burzenia

45111220-6 - Roboty wzakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg鏊nych kryteriach oceny ofert b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej 3 鈍iadczenia polegaj帷e na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi wraz z budow lub przebudow o鈍ietlenia drogowego o warto軼i 3 000 000,00 z brutto ka盥e 鈍iadczenie. Zamawiaj帷y zastrzega, i przez jedno 鈍iadczenie rozumie jedn wykonan robot budowlan w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu rob鏒 nale篡 za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 roboty zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone.
b) dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami legitymuj帷ymi si do鈍iadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan im powierzone. Wykonawca przedstawi w wykazie os鏏, stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do SWZ, kandydata na stanowisko:
• projektanta bran篡 drogowej (dla zadania nr 1 i 2),
• projektanta bran篡 sanitarnej (dla zadania nr 1 i 2),
• projektanta bran篡 elektrycznej (dla zadania nr 1 i 2),
• kierownika budowy w specjalno軼i drogowej (dla zada nr 1-3),
• kierownika rob鏒 w specjalno軼i sanitarnej (dla zada nr 1-3),
• kierownika rob鏒 w specjalno軼i elektrycznej (dla zada nr 1-3).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (je瞠li dotyczy);
2) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XII pkt 3 SWZ, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy (je瞠li dotyczy),
3) dow鏚 wniesienia wadium;
4) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 60 000,00 z (s這wnie: sze嗆dziesi徠 tysi璚y z這tych).
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
4. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241 z dopiskiem "Wadium – IZP.271.1.2023".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.
5. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji musi by z這穎ne jako orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej i spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w ustawie p.z.p.;
2) z jej tre軼i powinno jednoznacznej wynika zobowi您anie gwaranta do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) termin obowi您ywania por璚zenia lub gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem i pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
5) w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania;
6) beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Piechowice
7) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiaj帷y wymaga, aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zadanie dofinansowane jest ze 鈔odk闚 Rz康owego Funduszu Polski ζd: Program Inwestycji Strategicznych w wysoko軼i 95% warto軼i Inwestycji. Wk豉d w豉sny Zamawiaj帷ego stanowi 5% warto軼i Inwestycji.
2. Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zam闚ienia, w wysoko軼i 5 % wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zaliczka, b璠zie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawc w zaliczkowej fakturze VAT. Pozosta豉 cz窷 wynagrodzenia brutto, zostanie wyp豉cona Wykonawcy po nale篡tej realizacji przedmiotu umowy na rachunek wskazany przez Wykonawc w ko鎍owej fakturze VAT.
3. Zamawiaj帷y 膨da wniesienia zabezpieczenia zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki mo瞠 nast徙i w jednej z nast瘼uj帷ych form:
1) por璚zenia bankowego;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej.

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.
2. Dopuszcza si zmian postanowie umowy w zakresie dotycz帷ym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie nale積e Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikaj帷ym ze zmienionej stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT).
3. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie umowy w zakresie dotycz帷ym termin闚 wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawarcia umowy po up造wie pierwotnego terminu zwi您ania ofert na skutek przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego - w takim przypadku mo磧iwe jest wyd逝瞠nie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, jaki min掖 od up造wu pierwotnego terminu zwi您ania ofert do dnia zawarcia umowy,
2) je瞠li przyczyny, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu wykonania umowy b璠 nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 ponosi Zamawiaj帷y – w takim przypadku mo磧iwe jest wyd逝瞠nie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, w jakim ww. okoliczno軼i mia造 miejsce,
3) z powodu si造 wy窺zej – w takim przypadku mo磧iwe jest wyd逝瞠nie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczno軼i mia造 miejsce,
4) stwierdzenia odmiennych od przyj皻ych w dokumentacji projektowej warunk闚 geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu wymagaj帷ych wykonania dodatkowych rob鏒 – w takim przypadku mo磧iwe jest wyd逝瞠nie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres niezb璠ny do wykonania rob鏒 dodatkowych,
5) wstrzymania budowy przez Zamawiaj帷ego lub w豉軼iwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc - w takim przypadku mo磧iwe jest wyd逝瞠nie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, w jakim ww. okoliczno軼i mia造 miejsce,
6) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych rob鏒 budowlanych
- w takim przypadku mo磧iwe jest wyd逝瞠nie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres niezb璠ny do wykonania rob鏒 dodatkowych lub zamiennych,
7) zaistnienia sytuacji, w trakcie kt鏎ej warunki atmosferyczne uniemo磧iwiaj prowadzenie rob鏒 budowlanych, terminy wykonania ulegn przesuni璚iu o okres ich wyst瘼owania.
4. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany wysoko軼i wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/714033

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-07

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

Zamawiaj帷y korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z.p. Je瞠li liczba Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty niepodlegaj帷e odrzuceniu, b璠zie wi瘯sza ni 3, Zamawiaj帷y zaprosi do negocjacji trzech (3) Wykonawc闚, kt鏎zy uzyskali najwy窺z 陰czn punktacj przyznan na podstawie kryteri闚 oceny ofert.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.