eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Odbiór prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (...) dla zawodów: 1. Pracownik pomocniczy krawca; 2. Technik garbarz; 3. Technik masażysta; 4. Technik technologii szkłaOgłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (...) dla zawodów: 1. Pracownik pomocniczy krawca; 2. Technik garbarz; 3. Technik masażysta; 4. Technik technologii szkła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Rozwoju Edukacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 14214358300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Ujazdowskie 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-478

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@ore.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ore.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (...) dla zawodów: 1. Pracownik pomocniczy krawca; 2. Technik garbarz; 3. Technik masażysta; 4. Technik technologii szkła

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-458688df-7aa5-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028574/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Rekrutacja zespołu ekspertów opracowujących raporty z weryfikacji i odbioru prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów w zawodach: pracownik pomocniczy krawca, technik garbarz, technik masażysta (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ore

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ore

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących
minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
● Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
● Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest
używanie najnowszych wersji przeglądarek,
● system operacyjny Windows 7 i późniejsze;
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
● zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
● w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki
Szafir SDK Web,
● oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym;
1. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu
korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
2. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
3. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej
wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie
telefonicznym (Infolinia techniczna: +48 22 123 77 97, godziny pracy infolinii: Pon - Pt 7:00-19:00) i e mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
4. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zzp@ore.edu.pl (nie dotyczy składania ofert).
5. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA-ZUZP.2611.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pracownik pomocniczy krawca

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Technik garbarz

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Technik masażysta

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Technik technologii szkła

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
(dot. wszystkich części)
Wykonawca spełni warunek:
⮚ dysponując 1 osobą (ekspertem) skierowaną do realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usług oraz spełni poniższe wymagania:
● posiada wykształcenie:
a) w przypadku nauczyciela kształcenia zawodowego: wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe realizowane na kierunku związanym z zawodem/branżą do którego składana jest oferta.
lub
● b), c) i d) w przypadku instruktora praktycznej nauki zawodu, pracodawcy, przedstawiciela pracodawcy lub przedstawiciela partnerów społecznych: co najmniej średnie wykształcenie.
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 r., poz. 316 z późn.zm.)
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:
1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia, i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
W przypadku, o którym mowa pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w pkt 1-5, posiadają ponadto:
1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.
● posiada doświadczenie zawodowe:
a) w przypadku nauczyciela kształcenia zawodowego: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji nauki zawodu w zawodzie/branży, w ramach którego składana jest oferta lub w zawodzie przyporządkowanym do tej samej branży (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 r., poz. 316 z późn.zm.)
lub
b) w przypadku instruktora praktycznej nauki zawodu: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy instruktora praktycznej nauki zawodu w zawodzie/branży, w ramach którego składana jest oferta lub w zawodzie przyporządkowanym do tej branży
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 r., poz. 316 z późn.zm.)
lub
c) w przypadku pracodawcy lub jego reprezentanta: doświadczenie we współpracy związanej z zawodem, w ramach którego składana jest oferta lub z zawodem przyporządkowanym do tej samej branży
- ze szkołą lub placówką kształcenia zawodowego
lub
d) w przypadku przedstawiciela partnerów społecznych: doświadczenie we współpracy związanej z zawodem/branżą, w ramach którego składana jest oferta lub z zawodem przyporządkowanym do tej samej branży
- ze szkołą lub placówką kształcenia zawodowego
oraz
● posiada znajomość rynku pracy w zakresie zawodu, do którego składana jest oferta,
oraz
● nie była i nie jest zaangażowana w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 „Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe)” jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.
Lista projektów konkursowych:
1. POWR.02.15.00-00-3013/20 EDUEXPERT SP. Z O.O.
2. POWR.02.15.00-00-3018/20 CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O.
3. POWR.02.15.00-00-3019/20 AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
4. POWR.02.15.00-00-3031/20 AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
5. POWR.02.15.00-00-3035/20 ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
6. POWR.02.15.00-00-3036/20 ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
7. POWR.02.15.00-00-3039/20 OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
8. POWR.02.15.00-00-3043/20 ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
9. POWR.02.15.00-00-3047/20 AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
10. POWR.02.15.00-00-3048/20 AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
11. POWR.02.15.00-00-3049/20 AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
12. POWR.02.15.00-00-3051/20 POLITECHNIKA ŁÓDZKA
13. POWR.02.15.00-00-3056/20 GROMAR SP. Z O.O.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówień publicznych w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
1) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej, w takim przypadku możliwa jest zmiana umowy w
zakresie dostosowania jej brzmienia i warunków do zmian wynikających z wytycznych lub zaleceń
2) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne,
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej
obecnym brzmieniu, w takim przypadku zmianie może ulec, termin i zakres umowy oraz
wynagrodzenie Wykonawcy w stopniu uzasadnionym siłą wyższą; za siłę wyższą Strony nie rozumieją
okoliczności wywołanych epidemią SARS-COV-2, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie naliczy
Wykonawcy kary umownej za nieobecność na spotkaniu realizowanym w formie stacjonarnej, jeśli
nieobecność ta będzie wynikała z objęcia Wykonawcy kwarantanną, co zostanie potwierdzone
odpowiednim orzeczeniem organów sanitarno-epidemiologicznych.
3) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wpływał na realizację przedmiotu umowy, do
umowy mogą zostać wprowadzone zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego;
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w
celu prawidłowego wykonania Umowy,
5) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy zaistnieje przerwa/zawieszenie w realizacji
zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, lub w przypadku zajścia
okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było
przewidzieć w trakcie realizacji umowy,
6) w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy w szczególności spowodowanej
przedłużającym się czasem trwania procedury przetargowej, lub z innych uzasadnionych przyczyn
wskazanych przez Zamawiającego m.in. modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana
umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod warunkiem
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z
podaniem przyczyn żądanej zmiany,
7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
dopuszcza się możliwość zmiany osoby, o której mowa w § 3 ust. 1, tj. zmiany jednego eksperta na
innego eksperta lub powierzenia przez wykonawcę, który deklarował osobiste wykonanie umowy innej
osobie pod warunkiem zaproponowania nowej osoby, która posiadać będzie doświadczenie i
kwalifikacje zawodowe nie niższe niż osoba dotychczasowa, zweryfikowane na podstawie warunków i
kryteriów z postępowania. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi uzyskać
pisemną zgodę Zamawiająceg

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ore

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.