eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Spytkowo › Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadówOgłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030909 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SPYTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Administracji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280470190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69

1.5.2.) Miejscowość: Spytkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuokspytkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuokspytkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57555380-9b84-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego: biuro@zuokspytkowo.pl.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Więcej informacji w SWZ oraz na stronie internetowej zamawiającego:http://www.zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pkt. 17 SWZ dostępnej na stronie internetowej zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pkt. 22 SWZ dostępnej na stronie internetowej zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2727/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.Część 1: obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 16 01 03 – Zużyte opony (opony rolnicze i ciężarowe) w ilości do 10 Mg poprzez ich odzysk.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: Ocena oferty X = [Wartość oferty najtańszej (brutto) : Wartość oferty ocenianej (brutto)] x 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: Ocena oferty X = [Wartość oferty najtańszej (brutto) : Wartość oferty ocenianej (brutto)] x 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.Część 2: obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 17 03 80 – Odpadowa papa w ilości do 70 Mg;17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (wełna mineralna, styropian czysty i zabrudzony) w ilości do 60 Mg;poprzez ich unieszkodliwienie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: Ocena oferty X = [Wartość oferty najtańszej (brutto) : Wartość oferty ocenianej (brutto)] x 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: Ocena oferty X = [Wartość oferty najtańszej (brutto) : Wartość oferty ocenianej (brutto)] x 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.Część 3: obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) w ilości do 0,700 Mg;15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 w ilości do 0,560 Mg;16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki) w ilości do 0,200Mg;16 02 16 – Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (tonery) w ilości do 0,50 Mg;20 01 13* - Rozpuszczalniki w ilości do 0,100 Mg;20 01 14* - Kwasy w ilości do 0,100 Mg;20 01 15* - Alkalia w ilości do 0,100 Mg;20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności w ilości do 0,100 Mg;20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w ilości do 1,000 Mg;20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 w ilości do 0,200 Mg20 01 28 – Farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości do 7,500 Mg;poprzez ich odzysk i/lub unieszkodliwienie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: Ocena oferty X = [Wartość oferty najtańszej (brutto) : Wartość oferty ocenianej (brutto)] x 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: Ocena oferty X = [Wartość oferty najtańszej (brutto) : Wartość oferty ocenianej (brutto)] x 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uznana posiadanie uprawnień do transportu i gospodarowania odpadami objętymi przedmiotem zamówienia w części, na którą składa ofertę, w szczególności: Część 1:- pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa - wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie Część 2:- pozwolenie zintegrowane w zakresie unieszkodliwienia odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa- wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresieCzęść 3:- pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwienia odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa - wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr 3 do SWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania.Zamawiający w celu potwierdzenia braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: • odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z wykonawców. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie będzie miał § 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w pkt 11 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: Część 1:uprawnienia do transportu i gospodarowania odpadami objętymi przedmiotem zamówienia, w szczególności:- pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa - wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty składa przy-najmniej jeden z wykonawców. Część 2:uprawnienia do transportu i gospodarowania odpadami objętymi przedmiotem zamówienia, w szczególności:- pozwolenie zintegrowane w zakresie unieszkodliwienia odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa- wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresieW przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty składa przy-najmniej jeden z wykonawców. Część 3:uprawnienia do transportu i gospodarowania odpadami objętymi przedmiotem zamówienia, w szczególności:- pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwienia odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa - wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty składa przy-najmniej jeden z wykonawców. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie będzie miał § 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w pkt 11 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SWZ jak i przepisy u.p.z.p. dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składają-cy ofertę wspólną.Więcej informacji w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) wynagrodzenia:- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.- obniżenia cen brutto np. w związku z zastosowaniem przez Wykonawcę promocji i upu-stów.- zmiany innych niż podatkowe przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym prawa obligującego Wykonawcę do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych czy to z prawami pracowniczymi czy też opłatami związanymi z gospodarką odpadami stanowiącymi przedmiot zamówienia/umowy z Zamawiającym, o ile Wykonawca nie mógł przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć konieczności ich ponoszenia podczas realizacji umowy z Zamawiającym i zmiany te realnie zmuszają Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy powyżej kosztów jakie ponosi on w związku ze świadczeniem na rzecz Zamawiającego co bezspornie winien on wykazać w składanym do Zamawiającego wniosku o którym jest mowa w par. 3 ust. 4 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ubiega z końcem 31.12.2021r. lub wcześniej gdy wyczerpie się określona ilość lub wartość brutto zamówienia.Więcej informacji na stronie internetowej zamawiającego: http://www.zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.