eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Babice › Budowa przedszkola w Borzęcinie DużymOgłoszenie z dnia 2023-01-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 730 80 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starebabice.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-852d6b17-9331-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020210/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z IX Rozdziałem SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarte w XXII Rozdziale SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZiF.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola z częścią senioralną w Borzęcinie Dużym” obejmującego dwukondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony o powierzchni całkowitej około 2 061 m2 (powierzchnia zabudowy około 1 417 m2) wraz z niezbędnymi przyłączeniami i instalacjami, zagospodarowaniem terenu (z wyłączeniem wykonania placu zabaw) i drogą dojazdową. Przedmiot umowy realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w technologii modułowej opartej o moduły w konstrukcji stalowej z dużymi gabarytami segmentów i wysokim stopniu prefabrykacji. Budynek zlokalizowany będzie na działce nr ew. 802/35 obręb Borzęcin Duży.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 6 000 000,00 zł i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności wykonanie czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż, które okażą się niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej oraz dodatkowe opracowania, pomiary, uzgodnienia nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w tym z PFU) i wykonaniem robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków w technologii budownictwa modułowego oraz ich wykończeniem, a także zagospodarowaniem terenu, które były wykonane w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Zakres tych zamówień obejmuje także inne roboty, dostawy lub usługi, które nie zostały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia w tym PFU, a które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Zakres tych zamówień obejmuje również wykonanie placu zabaw zgodnie z opracowanym w ramach zamówienia podstawowego projektem – w tym dostawa i montaż urządzeń, nawierzchnie bezpieczne, zagospodarowanie placu zabaw itp.
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie ustawy pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej (w tym min. jeden z przeznaczeniem na przedszkole publiczne) w technologii budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej (moduły 3D) o powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej niż 1300 m2; roboty budowlane zostały wykonane w zakresie konstrukcyjnym, wykończeniowym, instalacyjnym (branża: sanitarna, elektroenergetyczna i teletechniczna).
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy:
a. projektantem:
a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności architektonicznej posiadającym doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej (w tym min. jeden z przeznaczeniem na przedszkole publiczne) w technologii budownictwa modułowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 1300 m2 obejmującej sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
b) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej (w tym min. jeden z przeznaczeniem na przedszkole publiczne) w technologii budownictwa modułowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 1300 m2 obejmującej sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
c) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz posiadającym doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej (w tym min. jeden z przeznaczeniem na przedszkole publiczne) w technologii budownictwa modułowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 1300 m2 obejmującej sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
d) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającym doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej (w tym min. jeden z przeznaczeniem na przedszkole publiczne) w technologii budownictwa modułowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 1300 m2 obejmującej sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
b. kierownikiem:
a) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz posiadającym doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym jako kierownik budowy przy budowie, co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej (w tym min. jeden z przeznaczeniem na przedszkole publiczne) w technologii budownictwa modułowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 1300 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z IV Rozdziałem SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z IV Rozdziałem SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z IV Rozdziałem SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu:
1) należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Stare Babice na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku
65 8015 0004 3000 1124 3030 0009, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania
WIZiF.271.6.2023 pn.: „Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym.”
2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z VII Rozdziałem SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania w szczególności: opis przedmiotu zamówienia i warunki jego wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca
musi złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące RODO są w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.