eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnegoOgłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030826 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szarych Szeregów 7

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-072

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895241450

1.5.8.) Numer faksu: 895241477

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.wiw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88dea991-9927-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014607/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https: //www.olsztyn.wiw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami Katarzyna Białek, tel. 89 524 14 63, Luiza Cytarska tel. 89 524 14 80. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularz do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku’’ i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców’’ lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ. 8) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązkiinformacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-A-AGZ.272.1.03.2021.LC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 38260,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje naprawy powstałe w wyniku awarii oraz wykonywanie innych czynności serwisowych (konserwacji), niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji i właściwego stanu technicznego urządzeń laboratoryjnych, zleconych przez Zamawiającego. Wykaz sprzętów objętych usługą naprawy i konserwacji zawarte jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Przez naprawę Zamawiający rozumie – usunięcie usterek powodujących nieprawidłową pracę sprzętu laboratoryjnego w celu zapewnienia właściwego działania aparatury. Czas reakcji serwisu nie przekroczy 72 godzin, od przesłania „Protokołu zgłoszenia naprawy i konserwacji’ przez Zamawiającego. Jeżeli termin usługi wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy ZHW w Olsztynie, usługa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Czas reakcji stanowi kryterium oceny oferty i będzie punktowane zgodnie z zapisami rozdziału III podrozdziału 4 SWZ. Przez konserwację Zamawiający rozumie – sprawdzenie pracy urządzenia po naprawie oraz doprowadzenie sprzętu do stanu używalności. Usługi napraw i konserwacji Wykonawca będzie realizował samodzielnie lub przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi oraz materiałów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

24195,12 PLNZamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowej usługi napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, której wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy zwiększonego zakresu usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji najpóźniej do 28.02.2022 r.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta , która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczbaprzyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane naprawy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje usługę napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego lub medycznego, co najmniej: 1 usługę o wartości nie mniejszej 45 000 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wymagana forma: Wykonawcy składają dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa:1) Oferta - formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp: a)o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ) b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ) - w zakresie wskazanymw rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oświadczeń znajdują się w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.3) Pełnomocnictwo - jeżeli przewiduje,4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli przewiduje)6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli przewiduje)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. W sytuacji wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1, a w szczególności pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków: a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) zmiana podwykonawcy–przy czym podwykonawca, musi spełniać takie same warunki jak wymagane od Wykonawcy; Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.Zmiana postanowień Umowy lub jej załączników mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-19

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.