eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa dot. szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYSOgłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dot. szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Krajowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363918998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postępu 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-676

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: baf@pk.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ezamowienia.ms.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dot. szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8559f0c-30da-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS” (POWER 4)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00272983/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1001-10.261.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Białymstoku w liczbie 4 podzadań po 2 edycje szkoleń każde. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 1 SWZ oraz wzór umowy.
Część 1 zamówienia 1.1.BIA.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.BIA.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 2 zamówienia 5.1.BIA.U. Termin edycji szkolenia 07.02.2022 do 08.02.2022
5.2.BIA.U. Termin edycji szkolenia 09.02.2022 do 10.02.2022
Część 3 zamówienia 7.1.BIA.U. Termin edycji szkolenia 21.02.2022 do 22.02.2022
7.2.BIA.U. Termin edycji szkolenia 23.02.2022 do 24.02.2022
Część 4 zamówienia 9.1.BIA.U. Termin edycji szkolenia 07.03.2022 do 08.03.2022
9.2.BIA.U. Termin edycji szkolenia 09.03.2022 do 10.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Gdańsku w liczbie 4 podzadań po 2 edycje szkoleń każde. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 2 SWZ oraz wzór umowy.
Część 5 zamówienia 1.1.GDN.U.Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.GDN.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 6 zamówienia 3.1.GDN.U. Termin edycji szkolenia24.01.2022 do 25.01.2022
3.2.GDN.U. Termin edycji szkolenia 26.01.2022 do 27.01.2022
Część 7 zamówienia 5.1.GDN.U. Termin edycji szkolenia 07.02.2022 do 08.02.2022
5.2.GDN.U. Termin edycji szkolenia 09.02.2022 do 10.02.2022
Część 8 zamówienia 8.1.GDN.U. Termin edycji szkolenia 28.02.2022 do 01.03.2022
8.2.GDN.U. Termin edycji szkolenia 02.03.2022 do 03.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Bydgoszczy w liczbie 4 podzadań po 2 edycje szkoleń każde. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 3 oraz wzór umowy.
Część 9 zamówienia 1.1.BDG.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.BDG.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 10 zamówienia 5.1.BDG.U. Termin edycji szkolenia 07.02.2022 do 08.02.2022
5.2.BDG.U. Termin edycji szkolenia 09.02.2022 do 10.02.2022
Część 11 zamówienia 7.1.BDG.U. Termin edycji szkolenia 21.02.2022 do 22.02.2022
7.2.BDG.U. Termin edycji szkolenia 23.02.2022 do 24.02.2022
Część 12 zamówienia 9.1.BDG.U. Termin edycji szkolenia 07.03.2022 do 08.03.2022
9.2.BDG.U. Termin edycji szkolenia 09.03.2022 do 10.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Katowicach w liczbie 5 podzadań po 2 edycje szkoleń każde oraz 1 podzadania obejmującego 1 edycję szkoleń. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 4 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 13 zamówienia 1.1.KAT.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.KAT.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 14 zamówienia 2.1.KAT.U. Termin edycji szkolenia 17.01.2022 do 18.01.2022
2.2.KAT.U. Termin edycji szkolenia 19.01.2022 do 20.01.2022
Część 15 zamówienia 3.1.KAT.U. Termin edycji szkolenia 24.01.2022 do 25.01.2022
3.2.KAT.U. Termin edycji szkolenia 26.01.2022 do 27.01.2022
Część 16 zamówienia 4.1.KAT.U. Termin edycji szkolenia 31.01.2022 do 01.02.2022
4.2.KAT.U. Termin edycji szkolenia 02.02.2022 do 03.02.2022
Część 17 zamówienia 5.1.KAT.U. Termin edycji szkolenia 07.02.2022 do 08.02.2022
5.2.KAT.U. Termin edycji szkolenia 09.02.2022 do 10.02.2022
Część 18 zamówienia 8.KAT.U. Termin edycji szkolenia 28.02.2022 do 01.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Krakowie w liczbie 4 podzadań po 2 edycje szkoleń każde oraz 1 podzadanie obejmujące 1 edycję szkoleń. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz poczta elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 5 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 19 zamówienia 1.1.KRK.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.KRK.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 20 zamówienia 4.1.KRK.U. Termin edycji szkolenia 31.01.2022 do 01.02.2022
4.2.KRK.U. Termin edycji szkolenia 02.02.2022 do 03.02.2022
Część 21 zamówienia 6.1.KRK.U. Termin edycji szkolenia 14.02.2022 do 15.02.2022
6.2.KRK.U. Termin edycji szkolenia 16.02.2022 do 17.02.2022
Część 22 zamówienia 7.1.KRK.U. Termin edycji szkolenia 21.02.2022 do 22.02.2022
7.2.KRK.U. Termin edycji szkolenia 23.02.2022 do 24.02.2022
Część 23 zamówienia 9.KRK.U. Termin edycji szkolenia 07.03.2022 do 08.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Lublinie w liczbie 4 podzadań po 2 edycje szkoleń każde. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 6 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 24 zamówienia 1.1.LUB.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.LUB.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 25 zamówienia 3.1.LUB.U. Termin edycji szkolenia 24.01.2022 do 25.01.2022
3.2.LUB.U. Termin edycji szkolenia 26.01.2022 do 27.01.2022
Część 26 zamówienia 5.1.LUB.U. Termin edycji szkolenia 07.02.2022 do 08.02.2022
5.2.LUB.U. Termin edycji szkolenia 09.02.2022 do 10.02.2022
Część 27 zamówienia 8.1.LUB.U. Termin edycji szkolenia 28.02.2022 do 01.03.2022
8.2.LUB.U. Termin edycji szkolenia 02.03.2022 do 03.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Łodzi w liczbie 3 podzadań obejmujących po 2 edycje szkoleń każde i 1 podzadania obejmującego 1 edycję szkoleń. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 7 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 28 zamówienia 1.1.LDZ.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.LDZ.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 29 zamówienia 3.1.LDZ.U. Termin edycji szkolenia 24.01.2022 do 25.01.2022
3.2.LDZ.U. Termin edycji szkolenia 26.01.2022 do 27.01.2022
Część 30 zamówienia 5.1.LDZ.U. Termin edycji szkolenia 07.02.2022 do 08.02.2022
5.2.LDZ.U. Termin edycji szkolenia 09.02.2022 do 10.02.2022
Część 31 zamówienia 8.LDZ.U. Termin edycji szkolenia 28.02.2022 do 01.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Poznaniu w liczbie 3 podzadań po 2 edycje szkoleń każde. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 8 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 32 zamówienia 1.1.POZ.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.POZ.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 33 zamówienia 4.1.POZ.U. Termin edycji szkolenia 31.01.2022 do 01.02.2022
4.2.POZ.U. Termin edycji szkolenia 02.02.2022 do 03.02.2022
Część 34 zamówienia 6.1.POZ.U. Termin edycji szkolenia 14.02.2022 do 15.02.2022
6.2.POZ.U. Termin edycji szkolenia 16.02.2022 do 17.02.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Rzeszowie w liczbie 3 podzadań obejmujących po 2 edycje szkoleń oraz 1 podzadania obejmującego 1 edycję szkoleń. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 9 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 35 zamówienia 1.1.RZE.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.RZE.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 36 zamówienia 4.1.RZE.U. Termin edycji szkolenia 31.01.2022 do 01.02.2022
4.2.RZE.U. Termin edycji szkolenia 02.02.2022 do 03.02.2022
Część 37 zamówienia 6.1.RZE.U. Termin edycji szkolenia 14.02.2022 do 15.02.2022
6.2.RZE.U. Termin edycji szkolenia 16.02.2022 do 17.02.2022
Część 38 zamówienia 8.RZE.U. Termin edycji szkolenia 28.02.2022 do 01.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Szczecinie w liczbie 3 podzadań obejmujących po 2 edycje szkoleń oraz 1 podzadania obejmującego 1 edycję szkoleń. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 10 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 39 zamówienia 1.1.SZC.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.SZC.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 40 zamówienia 3.1.SZC.U. Termin edycji szkolenia 24.01.2022 do 25.01.2022
3.2.SZC.U. Termin edycji szkolenia 26.01.2022 do 27.01.2022
Część 41 zamówienia 6.1.SZC.U. Termin edycji szkolenia 14.02.2022 do 15.02.2022
6.2.SZC.U. Termin edycji szkolenia 16.02.2022 do 17.02.2022
Część 42 zamówienia 8.SZC.U. Termin edycji szkolenia 28.02.2022 do 01.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Warszawie w liczbie 4 podzadań po 2 edycje szkoleń każde oraz 1 podzadania obejmującego 1 edycję szkoleń. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 11 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 43 zamówienia 1.1.WAW.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.WAW.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 44 zamówienia 2.1.WAW.U. Termin edycji szkolenia 17.01.2022 do 18.01.2022
2.2.WAW.U. Termin edycji szkolenia 19.01.2022 do 20.01.2022
Część 45 zamówienia 3.1.WAW.U. Termin edycji szkolenia 24.01.2022 do 25.01.2022
3.2.WAW.U. Termin edycji szkolenia 26.01.2022 do 27.01.2022
Część 46 zamówienia 6.1.WAW.U. Termin edycji szkolenia 14.02.2022 do 15.02.2022
6.2.WAW.U. Termin edycji szkolenia 16.02.2022 do 17.02.2022
Część 47 zamówienia 8.WAW.U. Termin edycji szkolenia 28.02.2022 do 01.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń we Wrocławiu w liczbie 4 podzadań po 2 edycje szkoleń każde. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 12 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 48 zamówienia 1.1.WRC.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.WRC.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 49 zamówienia 2.1.WRC.U. Termin edycji szkolenia 17.01.2022 do 18.01.2022
2.2.WRC.U. Termin edycji szkolenia 19.01.2022 do 20.01.2022
Część 50 zamówienia 7.1.WRC.U. Termin edycji szkolenia 21.02.2022 do 22.02.2022
7.2.WRC.U. Termin edycji szkolenia 23.02.2022 do 24.02.2022
Część 51 zamówienia 8.1.WRC.U. Termin edycji szkolenia 28.02.2022 do 01.03.2022
8.2.WRC.U. Termin edycji szkolenia 02.03.2022 do 03.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla urzędników i innych pracowników prokuratury z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji związanej z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem PROK-SYS dla potrzeb organizacji przez Prokuraturę Krajową szkoleń w Olsztynie w liczbie 3 podzadań obejmujących po 2 edycje szkoleń i 1 podzadania obejmującego 1 edycję szkoleń. W ramach jednej edycji grupa szkoleniowa będzie nie większa niż 15 osób. Wykonawca musi zapewnić ze sobą stały kontakt telefoniczny oraz pocztą elektroniczną podczas realizacji usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi przedstawia Rozdział III SWZ, tabela nr 13 w SWZ oraz wzór umowy.
Część 52 zamówienia 1.1.OLS.U. Termin edycji szkolenia 10.01.2022 do 11.01.2022
1.2.OLS.U. Termin edycji szkolenia 12.01.2022 do 13.01.2022
Część 53 zamówienia 5.1.OLS.U. Termin edycji szkolenia 07.02.2022 do 08.02.2022
5.2.OLS.U. Termin edycji szkolenia 09.02.2022 do 10.02.2022
Część 54 zamówienia 7.1.OLS.U. Termin edycji szkolenia 21.02.2022 do 22.02.2022
7.2.OLS.U. Termin edycji szkolenia 23.02.2022 do 24.02.2022
Część 55 zamówienia 9.OLS.U. Termin edycji szkolenia 07.03.2022 do 08.03.2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: nie dotyczy

7.3.4) Miejscowość: przedstawiono w informacjach dodatkowych

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-10

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dla części 1 i 6 zamówienia zawarto umowę z Sylwią Godlewską w dniu 28 grudnia 2021, wartość umowy cz 1 5856,00 zł, cz 6 4896,00 zł zamieszkała w Łomży 18-400, województwo podlaskie
Dla części 38 zamówienia zawarto umowę z Mirosławem Zaborowskim w dniu 26 grudnia 2021, wartość umowy 2384,00 zł , zamieszkałym w Jarosławiu 37-500, podkarpackie
Dla części 19, 21, 30 i 36 zamówienia zawarto umowę z Markiem Suszkiem w dniu 27 grudnia 2021, wartość umowy cz 19 4736,00 zł, cz 21 4736,00 zł, cz 30 4736,00 zł, cz 36 4096,00 zł, zamieszkałym w Głogowie Małopolskim 36-060, podkarpackie
Dla części 5, 7, 32, 34, 42 zamówienia zawarto umowę z konsorcjum: Jarosław Zając-lider, Iwona Chrobak-Farquharson, Ziemowit Książek, Mirosław Jezierski, Hubert Kołtuniak, Artur Stupak – członkowie w dniu 30 grudnia 2021 r, wartość zamówienia cz 5 5728,00 zł, cz 7 5728,00 zł, cz 32 5728,00 zł, cz 34 5728,00 zł, cz 42 2864,00 zł, zamieszkałym w Wyszewo 76-015, zachodniopomorskie

Dla części 2, 3, 4, 24, 25, 29, 31, 43 zamówienia zawarto umowę z Michał Baranowski-lider, Piotr Pluta–członek, Tomasz Jawoszek-członek w dniu 23 grudnia 2021 wartość umowy cz 2 5376,00 zł, cz 3 5376,00 zł, cz 4 5376,00 zł, cz 24 4416,00 zł cz 25 4416,00 zł, cz 29 5376,00 zł, cz 31 2688,00 zł cz 43 5056,00 zł. zamieszkałym w Lublinie 20-040, lubelskie
Dla części nr 14, 20, 22, 26, 27, 35 i 37 zamówienia zawarto umowę z Krzysztofem Surmaczem w dniu 23 grudnia 2021, wartość umowy cz 14 4096,00 zł, cz 20 4416,00 zł, cz 22 4416,00 zł, cz 26 4096,00 zł, cz 27 4096,00 zł, cz 35 3776,00 zł, cz 35 3776,00 zł, cz 37 3776,00 zł, zamieszkałym w Łańcucie 37-100, podkarpackie
Dla części 47 zamówienia zawarto umowę z Sylwią Sokołowską w dniu 23 grudnia 2021 r., wartość umowy 3792,00 zł, zamieszkała w Białym stoku 15-757, podlaskie
Dla części 8, 10, 11, 12, 33, 39, 40, 41, 44 zamówienia zawarto umowę z Michałem Szostakiem w dniu 23 grudnia 2021, wartość umowy cz 8 3488,00 zł, cz 10 4288,00 zł, cz 11 4288,00 zł, cz 12 4288,00 zł, cz 33 4288,00 zł, cz 39 4288,00 zł, cz 40 4288,00 zł, cz 41 4288,00 zł, cz 44 3648,00 zł , zamieszkałym we Wrocławiu 50-068, dolnośląskie
Dla części 9 zamówienia zawarto umowę z Beata Łangowską w dniu 23 grudnia 2021 r. wartość umowy 4704,00 zł, zamieszkałą w Bydgoszczy 85-601, kujawsko pomorskie
Dla części 13, 15, 16, 17, 23 zamówienia zawarto umowę z Pawłem Gwiazdą w dniu 23 grudnia 2021 r. wartość umowy cz 13 4960,00 zł, cz 15 4384 zł, cz 16 4032,00 zł, cz 17 3136,00 zł, cz 23 2352,00 zł, zamieszkałym w Katowicach 40-025, śląskie
Dla Części 18 zamówienia zawarto umowę z Dorotą Wacławowicz w dniu 23 grudnia 2021 , wartość umowy 3840,00 zł, zamieszkała w Gliwicach 44-122, śląskie
Dla części 28 zamówienia zawarto umowę z Piotrem Janikowskim w dniu 23 grudnia 2021, wartość umowy 7328,00 zł , zamieszkałym w Jaworznie 43-603, śląskie
Dla części 45, 46, 48, 49, 50, 51 zamówienia zawarto umowę z Gracjaną Chalimoniuk-Hańczyk w dniu 23 grudnia 2021 r, wartość umowy cz 45 3648,00 zł, cz 46 3648,00 zł, cz 48 3488,00 zł, cz 49 3488,00 zł, cz 50 3488,00 zł, cz51 3488,00 zł, zamieszkałą we Wrocławiu 50-555, dolnośląskie
Dla części 52, 53, 54, 55 zamówienia zwarto umowę z Wojciechem Piktel w dniu 23 grudnia 2021 wartość umowy cz 52 6368,00 zł, cz 53 6368,00 zł, cz 54 6368,00 zł cz 55 3184,00 zł, zamieszkałym w Chruściele 19-311, warmińsko mazurskie
Wartość zamówienia: 4.000 zł dla części 18, 23, 31, 38, 42, 47, 55.
Wartość zamówienia: 8.000 zł dla części 1-17, 19-22, 24-30, 32-37, 39-41, 43-46, 48-54.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.