eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia w zakresie medycyny pracy dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy na lata 2022-2024Ogłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia w zakresie medycyny pracy dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy na lata 2022-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 224431407

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniabzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia w zakresie medycyny pracy dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy na lata 2022-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37c27c3b-2a77-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003350/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.147 Usługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzedu Miasta na okres XII 2021-XI 2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00264352/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-133/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1076723,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy w zakresie medycyny pracy w latach 2022- 2024. Obejmuje swym zakresem: badania profilaktyczne, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, a także badania realizowane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz warunkach umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1324370 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1963413 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1324370 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga- Północ; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście; SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ; SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMOWO- WŁOCHY,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9521754367

7.3.3) Ulica: J. Strusia 4/8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-564

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2250000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.