eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lublinieckiego w gminach: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec i Pawonków w 2021r.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030703 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lublinieckiego w gminach: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec i Pawonków w 2021r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubliniecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 343510505

1.5.8.) Numer faksu: 343510511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/kontakt.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lublinieckiego w gminach: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec i Pawonków w 2021r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b939e546-9929-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000445/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2021 roku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/ 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
Systemu e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego, zwanego w niniejszej SWZ Systemem e-ZP dostępnym pod adresem: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/
2) Wykonawca w celu złożenia oferty rejestruje się w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu
e-ZP jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
3) Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu e-ZP.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Systemu e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.272.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 0

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią: roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych przebiegających przez teren powiatu lublinieckiego. Poprzez bieżące utrzymanie dróg powiatowych należy rozumieć prace polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, gruntowych, brukowych, remonty cząstkowe oraz remonty systemu odwodnienia pasa drogowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)
1) Cena (P1) 60 %
2) Czas reakcji na interwencję (P2) 40 %
Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) cena” – (P1)

Najniższa cena pośród ofert nie odrzuconych
Wartość punktowa P1 = ------------------------------------------- x 100 x waga
Cena (brutto) badanej oferty

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejszą (proporcjonalnie mniejsza) liczbę punktów.

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) czas reakcji na interwencję”
– (P2)

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Czas reakcji na interwencję oznacza liczbę godzin, w których wykonawca będzie zobowiązany
do podjęcia działań eliminujących zagrożenia w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zamawiający ustala maksymalny czas reakcji na interwencję na 2 godziny licząc od momentu zlecenia telefonicznego lub e-mailem.

Dla kryterium ,,czas reakcji na interwencję” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) Wykonawca, który pozostanie przy maksymalnym 2 godzinnym czasie reakcji na interwencję otrzyma
0 pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje skrócony 1 godzinny czas reakcji na interwencję otrzyma 40 pkt.

Kryterium czas reakcji na interwencję, będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 4.1 Formularza ofertowego.
Niewypełnienie pkt 4.1 formularza ofertowego, oznaczać będzie, iż wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
P = wartość punktowa (cena – P1) + wartość punktowa (czas reakcji na interwencję – P2).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na interwencję

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu
dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum dwie roboty budowlane, obejmujące wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT, za każdą robotę.
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami lub osobą, które/a będą/będzie pełnić funkcję tj.:
A) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień;
c) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:
o koparko - spycharka – poj. łyżki 0,15 m³
o równiarka samojezdna
o walec stateczny samojezdny 4-6 t
o walec stateczny samojezdny 10 t
o zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m³/h
o frezarka do nawierzchni drogowych
o skrapiarka do emulsji bitumicznej
o rozściełacz do mas bitumicznych
o ciągnik kołowy min. 37 kW (50 KM)
o samochód skrzyniowy do 5 t
o samochód samowyładowczy 10-15 t
o piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych
o remonter samojezdny typu PATCHER

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Z wykazu ma wynikać,
że wykonawca wykonał minimum dwie roboty budowlane, obejmujące wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT, za każdą robotę (według załącznika nr 9 do SIWZ).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

(W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według załącznika nr 10 do SWZ);
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie zawodowe na każde ze stanowisk:
a) co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień.

(W przypadku oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden w/w wykaz)

Wykonawca musi wykazać doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na podstawie konkretnych zadań.

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według załącznika nr 11 do SWZ); W wykazie tym wykonawca musi wykazać, iż dysponuje minimum sprzętem:
o koparko - spycharka – poj. łyżki 0,15 m³
o równiarka samojezdna
o walec stateczny samojezdny 4-6 t
o walec stateczny samojezdny 10 t
o zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m³/h
o frezarka do nawierzchni drogowych
o skrapiarka do emulsji bitumicznej
o rozściełacz do mas bitumicznych
o ciągnik kołowy min. 37 kW (50 KM)
o samochód skrzyniowy do 5 t
o samochód samowyładowczy 10-15 t
o piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych
o remonter samojezdny typu PATCHER

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.