eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH oraz DOSTAWA PIWA DO BUFETU GASTRONOMICZNEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJOgłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH oraz
DOSTAWA PIWA DO BUFETU GASTRONOMICZNEGO
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuki Wojennej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011574244

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. Antoniego Chruściela 103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.taborska@akademia.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH oraz
DOSTAWA PIWA DO BUFETU GASTRONOMICZNEGO
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e552425-694b-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002459/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.62 Dostawa piwa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00338679/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PK.ZZP.261.47-48.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 83623,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne rodzaje napojów bezalkoholowych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1.1. do SWZ przeznaczonych do zbytu w bufecie gastronomicznym należącym do Zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wielu rodzajów i gatunków napojów.
W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oferuje produkty równoważne, musi zapewnić wielość ich rodzajów i gatunków, nie mniejszą niż ilość rodzajów
i gatunków wskazanych w SWZ oraz spełnić wszystkie wymagania tam zawarte.
1. Szczegółowy opis, zakres i ilość poszczególnych asortymentów zostały zawarte
w załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz ofertowy.
2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji zamówienia zawiera (załącznik Nr 4 do SWZ – wzór umowy).
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty będące przedmiotem zamówienia były zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.1 do SWZ oraz były wolne od wad.
4. Wykonawca dostarczy wyłącznie produkty opatrzone znakami, atestami i zezwoleniami dopuszczającymi te produkty do obrotu rynkowego.
5. Produkty muszą być wyprodukowane, zapakowane i dostarczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);
2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 630 ze zm.);
6. Wykonawca dostarczy artykuły własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego i spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia,
a wartość polisy będzie na kwotę nie niższą niż równowartość niniejszej umowy.
8. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie jednostkowych zamówień Zamawiającego (zawierających rodzaj oraz ilość artykułów) w terminie od 3 do 5 dni roboczych licząc od następnego dnia od otrzymania zgłoszenia (zgodnie ze złożoną ofertą – Termin realizacji jednostkowego zamówienia jest poza cenowym kryterium oceny ofert). Dostawy odbywać się będą w godzinach od 7:30 do 13:00.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.5.5.) Wartość części: 64375,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis, zakres i ilość poszczególnych asortymentów, zostały zawarte
w załączniku nr 1.2 do SWZ – Formularz ofertowy
2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji zamówienia zawiera (załącznik Nr 4 do SWZ – wzór umowy).
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty będące przedmiotem zamówienia były zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.1 do SWZ oraz były wolne od wad.
4. Wykonawca dostarczy produkty własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
5. Wykonawca dostarczy wyłącznie produkty opatrzone znakami, atestami i zezwoleniami dopuszczającymi te produkty do obrotu rynkowego.
6. Produkty muszą być wyprodukowane, zapakowane i dostarczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);
2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 630 ze zm.);
3) ustawą z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1419 ze zm.).
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego i spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia a wartość polisy będzie na kwotę nie niższą niż równowartość niniejszej umowy.
8. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie jednostkowych zgłoszeń Zamawiającego (zawierających rodzaj oraz ilość artykułów) w terminie od 3 do 5 dni roboczych licząc od następnego dnia od otrzymania zgłoszenia (zgodnie ze złożoną ofertą – Termin realizacji jednostkowego zamówienia jest poza cenowym kryterium oceny ofert). Dostawy odbywać się będą w godzinach od 7:30 do 13:00.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia produktów równoważnych - tj.
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż produkty wskazane
w SWZ i w tabeli formularza cenowego
2) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne ma on obowiązek wykazać (poprzez załączenie do oferty odpowiednich dokumentów), że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego.
Piwo będące przedmiotem zamówienia przeznaczone będzie do zbytu w bufecie gastronomicznym należącym do Zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wielu rodzajów
i gatunków piwa.
W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oferuje produkty równoważne, musi zapewnić wielość ich rodzajów i gatunków, nie mniejszą niż ilość rodzajów
i gatunków wskazanych w SWZ oraz spełnić wszystkie wymagania tam zawarte.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15961000-2 - Piwo

4.5.5.) Wartość części: 19247,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63352,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63352,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63352,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALAMX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7132695379

7.3.3) Ulica: Panieńszczyzna

7.3.4) Miejscowość: Jastków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-002

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63352,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęła jedna , która podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.