eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubań › "Usługa dozoru i ochrony mienia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu"Ogłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa dozoru i ochrony mienia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230907302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bankowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Lubań

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-800

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 671 12 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.obslugi@zgiukluban.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgiukluban.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.miastoluban.pl/zgiuk,a,85548,usluga-dozoru-i-ochrony-mienia-zakladu-gospodarki-i-uslug-komunalnych-sp-z-oo-w-lubaniu.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa dozoru i ochrony mienia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31421a1e-58d0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307269/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 29/NIZ/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 581928,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są obowiązki dozoru i ochrony mienia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, w celu zabezpieczenia przed kradzieżą z włamaniem i dewastacją mienia Zleceniodawcy na terenie:
a) Siedziby Spółki przy ul. Bankowej 8 w Lubaniu,
b) Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ulicy Bazaltowej 1 w Lubaniu wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
c) Budynku administracyjno – biurowego i obiektów technicznych zlokalizowanych przy ul. Lwóweckiej 8 w Lubaniu,
d) Cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu
w zakresie:
Ad. 1a)
A) Dozoru w tym odbierania telefonów i bezzwłocznego (nie później niż w ciągu 15 min) przekazywania przyjętego zgłoszenia, interwencji oraz awarii wyznaczonym pracownikom Spółki
B) odnotowywania godziny wejścia i wyjścia na teren Zakładu pracowników wykonujących pracę poza godzinami pracy Zakładu lub innych upoważnionych przez Zleceniodawcę
C) Obowiązku odbierania zgłoszeń ustnych, telefonicznych oraz powiadamiania uprawnionych pracowników Zamawiającego o zgłoszeniach związanych z wykonywaniem zadań komunalnych realizowanych przez Zamawiającego, w terminie 10 min od momentu przyjęcia zgłoszenia
D) Ochrona obiektu pełniona będzie:
Całotygodniowa – od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do 7:00 dnia następnego – jeden pracownik ochrony na zmianie.
W soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo– jeden pracownik ochrony na zmianie
Ad. 1b)
A) Dozoru w tym odbierania telefonów i bezzwłocznego (nie później niż w ciągu 15 min) przekazywania przyjętego zgłoszenia, interwencji oraz awarii wyznaczonym pracownikom Spółki
B) Odnotowywania godziny wejścia i wyjścia na teren Zakładu pracowników wykonujących pracę poza godzinami pracy Zakładu lub innych upoważnionych przez Zleceniodawcę
C) Obowiązku odbierania zgłoszeń ustnych, telefonicznych oraz powiadamiania uprawnionych pracowników Zamawiającego o zgłoszeniach związanych z wykonywaniem zadań komunalnych realizowanych przez Zamawiającego, w terminie 10 min od momentu przyjęcia zgłoszenia
D) Dozór i ochrona Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
E) Ochrona obiektu pełniona będzie:
Całotygodniowa – od poniedziałku do piątku od godz. 19:00 do 6:00 dnia następnego – dwóch pracowników ochrony na zmianie, przy czym jeden pracownik zobowiązany będzie do obsługi instalacji monitoringu, a drugi do patrolowania terenu na zewnątrz i wewnątrz obiektów zlokalizowanych na terenie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubaniu.
W soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo– dwóch pracowników ochrony na zmianie
Ad. 1c)
A) Dozoru w tym odbierania telefonów i bezzwłocznego (nie później niż w ciągu 15 min) przekazywania przyjętego zgłoszenia, interwencji oraz awarii wyznaczonym pracownikom Spółki
B) .Odnotowywania godziny wejścia i wyjścia na teren Zakładu pracowników wykonujących pracę poza godzinami pracy Zakładu lub innych upoważnionych przez Zleceniodawcę (np. uczestniczących w akcji zima)
C) Obowiązku odbierania zgłoszeń ustnych, telefonicznych oraz powiadamiania uprawnionych pracowników Zamawiającego o zgłoszeniach związanych z wykonywaniem zadań komunalnych realizowanych przez Zamawiającego, w terminie 10 min od momentu przyjęcia zgłoszenia
D) Ochrona obiektu pełniona będzie:
Całotygodniowa – od godz. 15:00 do 6:00 dnia następnego – jeden pracownik ochrony na zmianie.
W soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo– jeden pracownik ochrony na zmianie
Ad. 1d)
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązki:
A) Podłączenia Lokalnego Systemu Alarmowego (LSA) Zleceniodawcy do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) Zleceniobiorcy,
B) Nadzoru elektronicznego (monitorowania) LSA obiektu przez SMA poprzez przyjmowanie informacji o zdarzeniach z obiektu,
C) Reakcji własnej Grupy – Interwencyjnej na terenie Lubania (SUFO) niezwłocznie po uzyskaniu sygnału ze SMA z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Zleceniobiorcy, które czynią wykonanie zobowiązania w określonym terminie niemożliwym do realizacji,
D) Podjęcia na miejscu zdarzenia przez SUFO wszelkich niezbędnych, dopuszczonych prawem działań w celu ochrony mienia Zleceniodawcy,
E) Przekazywania osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę lub odpowiednim instytucjom, informacji o alarmie, zgodnie z otrzymanym zleceniem,
F) Udostępnienia Zleceniodawcy nadajnika wraz z kartą SIM na czas trwania umowy.
Ad.1a/1b/1c/1d
Wykonawca zabezpiecza interwencje Grupy – Interwencyjnej (SUFO) w przypadku zgłoszonych zagrożeń w miejscach prowadzonego dozoru i ochrony.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 677000,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 677000,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 677000,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PIAST GROUP SP. Z O.O.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PIAST PATROL SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691-250-30-30

7.3.3) Ulica: JAWORZYŃSKA 67

7.3.4) Miejscowość: LEGNICA

7.3.5) Kod pocztowy: 59-220

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 550406,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.