eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa chodnika przy ul. Gębika w Olsztynie - etap 1 ABC i 2 ABOgłoszenie z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029872 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa chodnika przy ul. Gębika w Olsztynie - etap 1 ABC i 2 AB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281358034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ryszarda Knosały 3 lokal 5B

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdzit.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa chodnika przy ul. Gębika w Olsztynie - etap 1 ABC i 2 AB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-924301f0-985c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009171/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja pasa drogowego ul. Gębika polegająca na remoncie chodnika i budowie miejsc postojowych - Os. Pieczewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja.2. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty (w tym oferty dodatkowej), a także funkcjonalności pozwalających na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. 3. W przypadku Platformy Przetargowej do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy Przetargowej.1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 8, b) Internet Explorer 9, c) Internet Explorer 10, d) Internet Explorer 11, e) Google Chrome 31 f) Mozilla Firefox 26 g) Opera 18 2) Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.g) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej nie powinien przekraczać 150 MB,5. Korzystając z Platformy Przetargowej, Wykonawca nie musi wspomagać się innymi systemami, przy czym wszelkie załączniki składane przez Wykonawców muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.). Zamawiający zaleca format przesyłanych danych: .pdf.6. Zamawiający udostępnia wykonawcom instrukcje pod linkiem https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w następującym zakresie:1) Rejestracja wykonawcy na Platformie,2) Zadawanie pytań do postępowania,3) Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.7. Szczegółowy sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie2) Inspektor Ochrony Danych, kontakt: e-mail: iod@zdzit.olsztyn.eu telefon 895443169;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym - znak: NZ.2510.5.2021;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania danych przez Administratora Systemu i Operatora Platformy zakupowej:1) w zakresie dotyczącym zarządzania Platformą zakupową, wobec danych Wykonawców zarejestrowanych na Platformie zakupowej administratorem jest: Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator Systemu), adres e-mail: kontakt@logintrade.pl, który powierzył przetwarzanie danych firmie: LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy zakupowej),2) w sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl3) dane użytkowników są przetwarzane przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności Platformy zakupowej Zamawiającego.4) Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.6) dane osobowe podawane są przez użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.7) wobec danych przetwarzanych przez Logintrade S.A. użytkownikowi przysługują następujące prawa:- użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i poprawiania,- użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,- użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem,- użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.8) Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu sprawuje funkcję Administratora Systemu Platformy zakupowej i realizuje zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Platformy zakupowej.9) LT Serwis z siedzibą w Warszawie sprawuje funkcję Operatora Platformy i realizuje zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy zakupowej.2. Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem jest Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator Systemu), który powierzył przetwarzanie danych firmie: LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy zakupowej) zawarte są na stronie internetowej pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html3. Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób skierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.2510.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotowego zamówienia realizowanego ze środków finansowych OBO 2021, planuje się remont nawierzchni ciągu pieszego wzdłuż ul. Gębika w Olsztynie.Zamówienie podstawowe:ETAP 1 ABC - chodnik przy ul. Gębika na odcinku ul. Wilczyńskiego – Turkowskiego;ETAP 2 AB - chodnik przy ul. Gębika na odcinku ul. Turkowskiego – Gębika 13.Planuje się wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych wraz z pracami towarzyszącymi. Należy wykonać rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 30x30, wykonanie koryta, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Konstrukcję nawierzchni chodnika należy wykonać jak dla gruntu kategorii G3.Prawo opcji:Etap 3 AB – Modernizacja pasa drogowego ul. Gębika.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:Etap 3 AB – Modernizacja pasa drogowego ul. Gębika.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż do 30.06.2021 r.2. Do prawa opcji stosuje się postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SWZ), z wyjątkiem § 16.3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części.4. Skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez wykonawcę zamówienia objętego prawem opcji w terminie określonym w § 2 umowy.5. Nie skorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji oznacza rezygnację z tego prawa. Wykonawcy przysługuje wówczas jedynie wynagrodzenie za realizację zamówienia podstawowego i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia związane z brakiem skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą składa:1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2 do SWZ),2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena 100 pkt
2021-04-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.