eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na dz. nr 553/3 i 541, w obr. Nowa Wieś Ełcka, gm. EłkOgłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na dz. nr 553/3 i 541, w obr. Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Ełk

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Ełk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrozy Wielkie 21

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876202513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elk@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://elk.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na dz. nr 553/3 i 541, w obr. Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-031f0012-76fd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00181885/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa deszczowni na szkółce leśnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485648

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.2.39.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2632730,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które obejmują swoim zakresem:
1.1. Budowę budynku technicznego pompowni, parterowy, wolnostojący, bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego. Budynek przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 15°. Podstawowe rozwiązania materiałowe:
− fundamenty żelbetowe
− ściany przyziemia murowane z bloczków gazobetonowych odm. 600
− więźba dachowa drewniana
− sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych
− przekrycie dachu - blacha trapezowa na rąbek stojący
− stolarka okienna z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła U= 1.10 w/m2k
− posadzka z płytek gres na podbudowie betonowej.
Budynek będzie wyposażony w:
o zestaw pompowy o wydajności nominalnej 120m3/h i mocy 33kW
system filtracyjny zbudowany z 3 filtrów żwirowych oraz jednego filtra siatkowego płukanego automatycznie
o układ dozujący nawozy wraz z pomiarem pH i EC
o automatyczny układ sterowania procesem nawadniania wraz ze stanowiskiem komputerowym oraz stacją meteo.
o instalacje elektryczną za licznikowa wewnętrzna w stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych
o system alarmowy
o instalację elektryczną oświetleniową oraz gniazd wtykowych
o instalację grzewczą z grzejników elektrycznych uruchamianych w okresie jesienno-zimowym.
o instalację kanalizacji odprowadzającej nadmiar wód popłucznych do studzienki chłonnej.
1.2. Budowa podjazdu do budynku pompowni oraz placu na pojemniki z nawozami z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego.
1.3. Budowa dojazdu do budynku pompowni o nawierzchni z kruszywa łamanego ograniczonego krawężnikami.
1.4. Budowę dwóch zbiorników retencyjnych z blachy falistej o łącznej pojemności 1281,20m3 z dachem galwanizowanym lub równoważnym. Maksymalne posadowienie zbiornika (-0,5m) od poziomu ternu istniejącego.
1.5. Budowa studni głębinowych wg projektu prac geologicznych i ogrodzenia wokół obu studni
1.6. Montaż pomp głębinowych w studniach wraz z montażem nowej armatury
1.7. Wykonanie rurociągu po stronie ssącej PE DN Ø 200mm
1.8. Wykonanie rurociągów deszczujących na kwaterach siewnych PE DN Ø 75mm
1.9. Wykonanie rurociągów głównego zasilającego kwatery siewne PE DN Ø 160mm
1.10. Wykonanie rurociągu odwadniającego wody popłuczne PE DN Ø 110mm
1.11. Wykonanie studni z elektrozaworami DN 1500mm
1.12. Wykonanie studni odwadniających na kolektorze głównym DN 1000mm, H=2,0m
1.13. Wykonanie studni odwadniających na kolektorach deszczujących DN 250mm, H=1,4m
1.14. Wykonanie drenażu rozsączającego wody popłuczne Ø 125mm
1.15. Dostawa i montaż dozownika na wózku wraz ze zbiornikiem na nawozy 60I
1.16. Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych dla projektowanego budynku socjalno-technicznego, dwóch zbiorników naziemnych na wodę przeznaczoną do deszczowania szkółki leśnej na terenie leśnictwa Mrozy. Instalacje elektryczne mają być wykonane w poniższym zakresie:
o budowa linii kablowych n.n.;
o budowy oświetlenia zewnętrznego z elewacji budynku;
o budowy rozdzielnic elektrycznych SK1, SK2 i TN;
wykonanie instalacji wewnętrzne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, instalacji odgromowa i połączeń wyrównawczych, instalacji zasilania urządzeń technologicznych
o wykonanie instalacji SSWiN.
1.17. Wykonanie pozostałych robót budowlanych niewymienionych powyżej zgodnie z dokumentacją projektową [stanowiąca Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ] stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45232120-9 - Roboty nawadniające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Udostępnione dokumenty przez Zamawiającego w załączniku nr 8 SWZ - kosztorys ślepy i przedmiar robot dotyczący branży budowlanej zawierały w 11 pozycjach odmienne ilości robót. Ponadto kosztorys ślepy nie zawierał 3 pozycji robót budowlanych, które były wykazane w przedmiarze robót.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2777382,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2810550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.