eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na dz. nr 553/3 i 541, w obr. Nowa Wieś Ełcka, gm. EłkOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na dz. nr 553/3 i 541, w obr. Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Ełk

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Ełk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrozy Wielkie 21

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876202513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elk@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://elk.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na dz. nr 553/3 i 541, w obr. Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-031f0012-76fd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00181885/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa deszczowni na szkółce leśnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk/proceedings.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ” Budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Mrozy, na działkach nr ewid. 553/3 i 541, w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk” – znak sprawy: S.270.2.39.2022.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk/proceedings oraz uznaje
go za wiążący.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
h) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
i) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
j) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem..
10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 150 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx.,
.xlsx, .xml.
Pozostałe informacje są zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Ełk .
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem elk@bialystok.lasy.gov.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.2.39.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które obejmują swoim zakresem:
1.1. Budowę budynku technicznego pompowni, parterowy, wolnostojący, bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego. Budynek przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 15°. Podstawowe rozwiązania materiałowe:
− fundamenty żelbetowe
− ściany przyziemia murowane z bloczków gazobetonowych odm. 600
− więźba dachowa drewniana
− sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych
− przekrycie dachu - blacha trapezowa na rąbek stojący
− stolarka okienna z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła U= 1.10 w/m2k
− posadzka z płytek gres na podbudowie betonowej.
Budynek będzie wyposażony w:
o zestaw pompowy o wydajności nominalnej 120m3/h i mocy 33kW
system filtracyjny zbudowany z 3 filtrów żwirowych oraz jednego filtra siatkowego płukanego automatycznie
o układ dozujący nawozy wraz z pomiarem pH i EC
o automatyczny układ sterowania procesem nawadniania wraz ze stanowiskiem komputerowym oraz stacją meteo.
o instalacje elektryczną za licznikowa wewnętrzna w stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych
o system alarmowy
o instalację elektryczną oświetleniową oraz gniazd wtykowych
o instalację grzewczą z grzejników elektrycznych uruchamianych w okresie jesienno-zimowym.
o instalację kanalizacji odprowadzającej nadmiar wód popłucznych do studzienki chłonnej.
1.2. Budowa podjazdu do budynku pompowni oraz placu na pojemniki z nawozami z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego.
1.3. Budowa dojazdu do budynku pompowni o nawierzchni z kruszywa łamanego ograniczonego krawężnikami.
1.4. Budowę dwóch zbiorników retencyjnych z blachy falistej o łącznej pojemności 1281,20m3 z dachem galwanizowanym lub równoważnym. Maksymalne posadowienie zbiornika (-0,5m) od poziomu ternu istniejącego.
1.5. Budowa studni głębinowych wg projektu prac geologicznych i ogrodzenia wokół obu studni
1.6. Montaż pomp głębinowych w studniach wraz z montażem nowej armatury
1.7. Wykonanie rurociągu po stronie ssącej PE DN Ø 200mm
1.8. Wykonanie rurociągów deszczujących na kwaterach siewnych PE DN Ø 75mm
1.9. Wykonanie rurociągów głównego zasilającego kwatery siewne PE DN Ø 160mm
1.10. Wykonanie rurociągu odwadniającego wody popłuczne PE DN Ø 110mm
1.11. Wykonanie studni z elektrozaworami DN 1500mm
1.12. Wykonanie studni odwadniających na kolektorze głównym DN 1000mm, H=2,0m
1.13. Wykonanie studni odwadniających na kolektorach deszczujących DN 250mm, H=1,4m
1.14. Wykonanie drenażu rozsączającego wody popłuczne Ø 125mm
1.15. Dostawa i montaż dozownika na wózku wraz ze zbiornikiem na nawozy 60I
1.16. Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych dla projektowanego budynku socjalno-technicznego, dwóch zbiorników naziemnych na wodę przeznaczoną do deszczowania szkółki leśnej na terenie leśnictwa Mrozy. Instalacje elektryczne mają być wykonane w poniższym zakresie:
o budowa linii kablowych n.n.;
o budowy oświetlenia zewnętrznego z elewacji budynku;
o budowy rozdzielnic elektrycznych SK1, SK2 i TN;
wykonanie instalacji wewnętrzne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, instalacji odgromowa i połączeń wyrównawczych, instalacji zasilania urządzeń technologicznych
o wykonanie instalacji SSWiN.
1.17. Wykonanie pozostałych robót budowlanych niewymienionych powyżej zgodnie z dokumentacją projektową [stanowiąca Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ] stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45232120-9 - Roboty nawadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone. Zakres rzeczowy tych robót budowlanych nie przekroczy 20% wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) kryterium 1: cena ofertowa brutto , waga kryterium - 60 %,
2) kryterium 2: oferowany okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia, waga kryterium - 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) W ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Ilość punktów = (Cmin/Co) x100 pkt x 60%

gdzie:
Cmin – cena minimalna (najniższa) spośród ocenianych ofert, Co - cena ocenianej oferty.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
2) W ramach kryterium „Oferowany okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
i zamontowane urządzenia” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Ilość punktów = (Go/Gmax) x100 pkt x 40%

gdzie:
Go – okres gwarancji i rękojmi ocenianej oferty
Gmax – maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 96 miesięcy, przewidziany przez Zamawiającego
Kryterium nr 2 będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji i rękojmi;
• W przypadku wpisania w Formularzu Ofertowym 60 miesięcy, Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna „0” (zero) punktów;
• W przypadku wpisania w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi poniżej 60 miesięcy – skutkować będzie odrzuceniem oferty;
• W przypadku wpisania w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi powyżej 96 miesięcy, przyjmowany będzie dla oceny ofert okres gwarancji i rękojmi równy 96 miesięcy;
• W przypadku nie wypełnienia w Formularzu Ofertowym stosownego miejsca, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi – czyli 60 miesięcy i przyzna „0” (zero) punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
- zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 zł,
- wymagane jest aby wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł; informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej musi potwierdzać posiadanie środków w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Zdolność techniczna – w zakresie doświadczenia - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy zautomatyzowanego systemu nawadniania szkółki leśnej o wartości nie mniejszej
niż 1 000 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmować będzie szerszy zakres i wartość robót od wymaganych.
Zamawiający wymaga aby w wykazie robót (zał. nr 3 do SWZ) podane zostały: rodzaj robót, ich wartość, data, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane. Wykonanie tych zadań potwierdzone musi być dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek w zakresie doświadczenia musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
• Zdolność zawodowa - w zakresie personelu - do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające następujące uprawnienia (zgodnie z ustawą prawo budowlane):
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia – 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy,
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia – 1 osoba,
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia – 1 osoba
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczonych do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnionymi wyżej, jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG"
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy zautomatyzowanego systemu nawadniania szkółki leśnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Zdolność zawodowa - w zakresie personelu); wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia - 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy,
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia – 1 osoba,
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno –inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia – 1 osoba, - załącznik nr 4 do SWZ.
c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (2 000 000,00zł).
e) Oświadczenie podmiotu trzeciego (udostępniającego zasoby) składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp - (jeśli dotyczy) – załącznik 10 do SWZ
f) Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 6 do SWZ – o ile dotyczy,
g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wg Załącznika nr 7 do SWZ o ile dotyczy,
h) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp – załącznik 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, w szczególności oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SWZ
b) kosztorys ofertowy ze stawką robocizny, narzutami (ko, zysk), podstawami nakładów, ilościami i cenami jednostkowymi
robót – wersja uproszczona.
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego - załącznik nr 2 do SWZ
d) jeśli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (załącznik nr 6 do SWZ)
e) jeśli dotyczy – oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków
udziału w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 10 do SWZ
f) jeśli dotyczy – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór stanowi załącznik nr
7 do SWZ
g) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów
składanych wraz z ofertą , a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
20 000,00 (słownie: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BNP Paribas S.A. nr : 04 2030 0045 1110 0000 0075 9640 z dopiskiem „Wadium – S.270.2.39.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Nadleśnictwo Ełk.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.