eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2023 z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2023 z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2023 z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0be1d7cb-9320-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0be1d7cb-9320-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone zostały w pkt. XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula
Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2023 z podziałem na zadania” znak: ZP.271.1.2.2023.DC, prowadzonym w trybie podstawowym,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2023.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej:

• Bieżące remonty nawierzchni bitumicznej w zakresie:
- wycięcia i skucia uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów,
- wywozu materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km,
- bieżącego remontu nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową, (wzmocnienie podbudowy naprawionego miejsca masą mineralno- asfaltową oraz wbudowanie mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa - remont nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej (podwójne powierzchniowe utrwalenie),
- skropienia ręcznego warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i oczyszczenie naprawianego miejsca nawierzchni,

- uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca,
- malowanie daty wykonania naprawy,
- przełożenie istniejących krawężników z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego,
- ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym,
- przełożenie istniejących obrzeży z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego,
- ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem betonowym,
- ustawienie oporników wraz z ławą i oporem betonowym,
- ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,
- przełożenie istniejące kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,
- ułożenie ścieku z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,
- rozebranie krawężników, obrzeży, oporników, kostki betonowej, nawierzchni z betonu,
- korytowanie,
- wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wraz z pielęgnacją,
- wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5,
- wykonanie nawierzchni/podbudowy z kruszywa 0-31,5, 0-63.
- kruszywo frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63.

• Nawierzchnia z destruktu bitumicznego w zakresie:
- profilowania i zagęszczenia nawierzchni z destruktu bitumicznego
- wykonania poboczy z destruktu bitumicznego, rozścielenie i zagęszczenie,
- wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem,
- lokalnego uzupełnienia nawierzchni destruktem asfaltowy, rozścielenie i zagęszczenie,
- przewozu destruktu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

• Remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nakładki asfaltowej w zakresie:
- frezowania istniejącej nawierzchni,
- skropienia i mechanicznego czyszczenia nawierzchni drogowej,
- wywozu destruktu z terenu rozbiórki na odległość do 5 km,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową,
- wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej.

• Regulacja i wymiana istniejących urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, tj.:
- regulacja pionowa infrastruktury podziemnej (studni kanalizacyjnych, wodociągowych teletechnicznych, zaworów wodociągowych, kratek ściekowych, ulicznych)
- wymiana krat wpustu drogowego, pokryw studni oraz skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów,
- demontaż i montaż płyty nastudziennej.

• Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w miejscu wykonanego remontu.
Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót utrzymaniowych na drogach o nawierzchni bitumicznej zarządzanych przez Gminę Raszyn zgodnie z Załącznikiem nr 7.1.

UWAGA:
Podane w Załączniku nr 8.1 (kosztorys ofertowy) ilości asortymentów robót są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w zależności od stanu technicznego nawierzchni i potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych/ usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.).

Zakres w/w robót w zakresie zadania nr 1 może dotyczyć robót asfaltowych, ziemnych i rozbiórkowych, brukarskich, podbudowy z kruszywa, nawierzchni z destruktu, regulacja i wymiana urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, organizacji ruchu.
W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparte na średnich:
- narzutach zysku,
- kosztach pośrednich,
- stawkach (przyjętych dla robót ogólnobudowlano -remontowych dla miejscowości województwa
mazowieckiego),
- cenach publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas wykonywania robót, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe
z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%
Czas przystąpienia wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów
i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn

Do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2, przewiduje się następujące asortymenty robót w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg:
- rozebranie nawierzchni: z tłucznia kamiennego, z betonu, z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- rozebranie podbudowy: z tłucznia kamiennego, z betonu,
- rozebranie elementów dróg takich jak: płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, części przelotowe przepustów, płyty żelbetowe MON, płyty betonowe (trylinka),
- wywóz ziemi i gruzu z terenu budowy na odległość do 5 km,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 gr. 15cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa, 5 MPa) gr. 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0-31,5 lub 0-63 gr. 10 cm,
- separacja warstw gruntu geowłókniną,
- równanie i profilowanie przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie koryta gr. 10 cm, 15 cm, lub 20 cm wraz z zagęszczeniem,
- wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm,
- uzupełnianie ubytków kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5, 4-31,5 lub 0-63 gr. 10 cm,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5, 4-31,5 gr. 7cm,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni betonowej, betonem B-35, grubości 10 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm,
- zagęszczenie przez wałowanie,
- kruszywo stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63,
- przewóz materiałów sypkich np. piasek, kruszywo, destrukt wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km,
- miejscowe uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, gr. 10 cm,
- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 10 cm lub 20 cm,
- obłożenie skarp rowów płytami betonowymi, ażurowymi. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem
i obsianiem trawą,
- przełożenie płyt betonowych, ażurowych. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą,
- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PCVØ 400,
- wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=15cm,
- wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=25cm,
- ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki 8 cm układanego na płask na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm,
- ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cementowo - piaskowej
4 cm,
- odtworzenie trawników- posianie trawy z warstwą humusu gr. 10 cm,
- przełożenie nawierzchni z elementów betonowych tj. płyt drogowych gr. 15 cm (trylinka), płyt chodnikowych 50x50x7, kostki betonowej 8 cm lub 6 cm, krawężników 15x30x100, 20x30x100, obrzeży 8x30x100, 6x20x100,
- wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych MON (100x300x19),
- ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50, płyt betonowych 35x35 na podsypce cementowo - piaskowej lub piaskowej,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm (szarej lub kolorowej),
- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 i 15x30x100 na ławie i oporem z betonu C12/15,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 i 8x30x100 na ławie i oporem z betonu C12/15,
- ustawienie krawężników betonowych peronowych profilowanych (przystankowych
z zaokrągleniem w stopie) wraz z ławą i oporem z betonu C12/15 (F= 0,085 m3)
- ułożenie płyt wskaźnikowych z wypustkami koloru żółtego 0,3x0,3 m na podsypce cem-piaskowej 4 cm,
- ułożenie płyt chodnikowych 0,3x0,3 m na podsypce cem-piaskowej 4 cm,
- ułożenie płyt żelbetowych podwójnie zbrojonych 200x50x5,5 cm,
- wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm,
- cięcie mechanicznie nawierzchni betonowej lub asfaltowej,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem – progi zwalniające,
- ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km,
- wykonanie palisady z prefabrykowanych elementów betonowych – słupków o przekroju kołowym fi 20 cm, dł. 1,0 m zakotwionych w ławie betonowej C20/25
- przewóz materiałów typu kostka, płyta betonowa trylinka na paletach z załadunkiem
i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- wymiana krat wpustu drogowego, studni na D400, skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów,
- demontaż i montaż płyty nastudziennej,
- regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych, wodociągowych,
- regulacja kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i hydrantu, studni
telekomunikacyjnych.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót utrzymaniowych na drogach zarządzanych przez Gminę Raszyn zgodnie z Załącznikiem nr 7.2.

UWAGA:
Podane w Załączniku nr 8.2 (kosztorys ofertowy) ilości asortymentów robót są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w zależności od stanu technicznego nawierzchni i potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych/ usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.).
Zakres w/w robót w zakresie zadania nr 2 może dotyczyć robót ziemnych i rozbiórkowych, brukarskich, nawierzchni i podbudowy z kruszywa, odwodnienia korpusu drogowego, zieleń drogowa regulacja
i wymiana urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej

W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparte na średnich:
- narzutach zysku,
- kosztach pośrednich,
- stawkach (przyjętych dla robót ogólnobudowlano -remontowych dla miejscowości województwa
mazowieckiego),
- cenach publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas wykonywania robót, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe
z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%
Czas przystąpienia wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
7.2.4. zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:
- 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda z robót - w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;
- 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie/ rozbudowie/ przebudowie/ remoncie / naprawie elementów dróg o nawierzchni betonowej i /lub naprawie/ bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych
o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda z robót -
w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej:
1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego ) - w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2.
- 3 (trzema) osobami łącznie wykonującymi czynności w zakresie robót drogowych (operator maszyn budowlanych, kierowca samochodu ciężarowego, pracownik fizyczny) na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza aby dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazać te same osoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego będzie wynikać zakres czynności, które będą wykonywać poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ), o którym mowa w Rozdziale VII SWZ – pkt. 7.3.
3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3a do SWZ.
3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 oraz 8.2 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ – odpowiednio dla zadań, na które składana jest oferta, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);
2. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – odpowiednio dla zadań na które składana jest oferta, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, nazw i adresów inwestorów obiektów, okresów wykonywania prac przy obiektach, wartości robót oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem ofertowym, wykonawca składa:
1. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1,
2. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik 8.1 i/ lub 8.2 – odpowiednio dla zadań na które składana jest oferta;
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego będzie wynikać zakres czynności, które będą wykonywać poszczególni wykonawcy. (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ), o którym mowa w Rozdziale VII SWZ – pkt. 7.3,
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.
5. Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3,
7. Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości odpowiednio:

Zadanie nr 1 – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
17.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego będzie wynikać zakres czynności, które będą wykonywać poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ), o którym mowa w Rozdziale VII SWZ – pkt. 7.3
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, należy dołączyć do oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych w zdaniu 1 dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw).
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy oraz ich zakres określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy - Załączniku nr 5.1 i 5.2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.