eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołów Podlaski › Dostępność Plus w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim realizowanym w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia - Grant dla POZ.Ogłoszenie z dnia 2021-04-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029649 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostępność Plus w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim realizowanym w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia – Grant dla POZ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Polska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.ks.Bosko 5

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzozsokolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsokolow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostępność Plus w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim realizowanym w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia – Grant dla POZ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d6ad490-9855-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007746/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług w komponencie architektonicznym, cyfrowym i szkoleniowym w projekcie Dostępność Plus

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostępność Plus w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim realizowanym w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia – Grant dla POZ.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.spzozsokolow.pl,

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, b) ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowieniac) poczty elektronicznej: zp@spzozsokolow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP-2810-179/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usług w komponencie architektonicznym, cyfrowym i szkoleniowym w projekcie „Dostępność Plus w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim” realizowanym w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia – Grant dla POZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość remontów w podmiotach leczniczych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość wdrożeń systemów informatycznych w podmiotach leczniczych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość szkoleń z zakresu obsługi petenta ze szczególnymi potrzebami

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 800 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) zrealizowali należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwie roboty których zakres obejmował wykonanie prac budowlanych lub remontowych w podmiocie leczniczym o wartości brutto zrealizowanych robót budowlanych min. 300 000,00 zł każda,b) zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwa wdrożenia systemów rejestracji pacjenta w podmiocie leczniczym o wartości brutto min 200 000,00 zł każda,c) zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 10 szkoleń dla grup minimum 10 osób, finansowanych ze środków unijnych realizowanych dla podmiotu publicznego (potwierdzone referencjami)d) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:- w zakresie nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi tj.:• minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, • minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,- w zakresie systemów IT tj: minimum jedną osobę z wykształceniem wyższym, kierunkowym, posiadającą wiedzę z prowadzenia projektów IT, potwierdzoną certyfikatem PRINCE2 (lub równoważnym) oraz ITIL (lub równoważnym). Dodatkowo musi posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika projektu w co najmniej jednym wdrożeniu systemu IT dla podmiotu leczniczego.- w zakresie szkoleń tj: minimum 2 osobami z wyższym wykształceniem z doświadczeniem prowadzenia co najmniej 5 szkoleń dla grup co najmniej 10-osobowych finansowanych ze środków unijnych o tematyce senioralnej lub niepełnosprawności (potwierdzone referencjami)ekspertem BHP, wykształcenie wyższe, min 3 lata pracy na stanowisku specjalisty art. bezpieczeństwa i higieny pracy,ekspert art. niepełnosprawności, wykształcenie wyższe medyczne o specjalizacji lub uprawnieniami art. niepełnosprawności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ, 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/ – Załącznik nr 4, 4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do SWZ, 5) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 6) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.7) Wypełniony załącznik nr 1b (specyfikacja komponent cyfrowy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00zł. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie późniejniż do dnia 19.04.2021 r. do godz. 10.30 na konto 23156000132231443330000001 z dopiskiem na przelewie “WADIUM” i oznaczyć „Dostępność+”,

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:1)Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lubwykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b)wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej Umowy nie miały i nie mogły mieć wpływu lub przyczyn administracyjno - formalnych, c)skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; W przypadkach określonych w pkt. od a) do b), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.2)Zmiany kierownika ds. realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy w przypadku:1 choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika ds. realizacji umowy,2 nie wywiązywania się kierownika ds. realizacji umowy z obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli zmiana kierownika ds. realizacji umowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),3)zmiany kierownika ds. realizacji umowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 4) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.5)zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych,6)zmian postanowień niniejszej Umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Umowy,7)zmiany technologii lub elementów przedmiotu Umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy.3.Wykonawca może przenieść wierzytelność z niniejszej Umowy dotyczącą zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.4.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.