eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Zagospodarowanie teren闚 w celach turystyczno-rekreacyjnych, po這穎nych na obszarze 同NOg這szenie z dnia 2021-04-08


Powi您ane og這szenia:
Og這szenie nr 2021/BZP 00029628 z dnia 2021-04-08

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie teren闚 w celach turystyczno-rekreacyjnych, po這穎nych na obszarze 同N

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: 名I邛OKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIB W BODZENTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260571899

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413115106 wew. 56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inny zamawiaj帷y

Pa雟twowa osoba prawna - Park Narodowy

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: 字odowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie teren闚 w celach turystyczno-rekreacyjnych, po這穎nych na obszarze 同N

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d2b7d34a-9845-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00029628

2.6.) Wersja og這szenia: 02

2.7.) Data og這szenia: 2021-04-08

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00006915/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Realizacja przyrodniczo-kulturowej 軼iezki edukacyjnej "奸adem kolejki w御kotorowej Nowa S逝pia - 安. Katarzyna - etap III.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

bip.swietokrzyskipn.org.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owe informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj帷ego z wykonawcami oraz przekazywania o鈍iadcze i dokument闚, a tak瞠 wskazanie os鏏 uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami znajduje si w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧owe informacje o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy wykonawcy b璠帷ego osob fizyczn znajduj si w Rozdzia XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧owe informacje o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy wykonawcy b璠帷ego osob fizyczn znajduj si w Rozdzia XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AT.282.24.2021.PSA

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zagospodarowanie teren闚 w celach turystyczno-rekreacyjnych, po這穎nych na obszarze 同N, na przyrodniczo-kulturowej 軼ie盧e edukacyjnej „奸adem kolejki w御kotorowej” dla Etapu III - „Zagospodarowanie teren闚 w celach turystyczno-rekreacyjnych, po這穎nych na obszarze 同N, na przyrodniczo-kulturowej 軼ie盧e edukacyjnej „奸adem kolejki w御kotorowej” – budowa punktu obs逝gi zwiedzaj帷ych otwartego i zamkni皻ego oraz toalety publicznej wraz z infrastruktur techniczn na terenie 安i皻okrzyskiego Parku Narodowego, odzia 147 d, a, dzia趾a nr 380/8, obr瑿 0022 安i皻a Katarzyna, gm. Bodzentyn. Zakres zam闚ienia obejmuje roboty budowlane, maj帷e na celu realizacj przedsi瞝zi璚ia polegaj帷ego na zagospodarowaniu terenu na terenie 安i皻okrzyskiego Parku Narodowego na przyrodniczo-kulturowej 軼ie盧e edukacyjnej w miejscowo軼i 安i皻a Katarzyna, przy g堯wnym wej軼iu do Puszczy Jod這wej. Zakres rob鏒 obejmuje wymian, regulacj, remont i utwardzenie pod這瘸 materia貫m rodzimym jako nawierzchni kamienn oraz granulatem kamiennym zabezpieczonym przed obsypywaniem elementami poprzecznymi drewnianymi. Uwzgl璠niono r闚nie regulacj i oczyszczenie istniej帷ych row闚 z lokalnym przeg喚bieniem w celu zabudowy tych row闚 przepustami betonowymi. Odcinki row闚 przed wlotem i za wylotem z przewidywanych przepust闚 przewidziano do umocnienia narzutem kamiennym. Zakres rob鏒 obejmuje r闚nie budow toalety publicznej wraz ze szczelnym zbiornikiem na 軼ieki bytowe i szczelnym zbiornikiem na wod, punkt obs逝gi zwiedzaj帷ych zamkni皻y, linie kablowe ziemne do poszczeg鏊nych obiekt闚 i osadzenie przepust闚 betonowych Ø 50. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia wraz z dokumentacj projektow stanowi Za陰cznik nr 1 do niniejszego SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

44191000-5 - R騜ne drewniane materia造 budowlane

44212317-4 - Konstrukcje rusztowa

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45223500-1 - Konstrukcje zbetonu zbrojonego

45231300-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy wodoci庵闚 iruroci庵闚 do odprowadzania 軼iek闚

45233253-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬 dla pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowa

45262300-4 - Betonowanie

45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiekt闚

45311100-1 - Roboty wzakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45314310-7 - Uk豉danie kabli

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urz康ze rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi iokien, ipodobnych element闚

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych iokiennych

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 - Instalowanie ram okiennych

45421130-4 - Instalowanie drzwi iokien

45421141-4 - Instalowanie przegr鏚

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45432100-5 - K豉dzenie iwyk豉danie pod堯g

45432210-9 - Wyk豉danie 軼ian

45442000-7 - Nak豉danie powierzchni kryj帷ych

45442100-8 - Roboty malarskie

45500000-2 - Wynajem maszyn iurz康ze wraz zobs逝g operatorsk do prowadzenia rob鏒 zzakresu budownictwa oraz in篡nierii wodnej il康owej

71326000-9 - Dodatkowe us逝gi budowlane

71330000-0 - R騜ne us逝gi in篡nieryjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 11 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e: 1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie. 2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn w wysoko軼i - 500 000,00 z (s這wnie z這tych: pi耩set tysi璚y)–minimum.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠: 4.1. w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie wykona z nale篡t staranno軼i co najmniej dwie obejmuj帷e swym zakresem roboty o podobnym charakterze tj. polegaj帷e na wykonaniu nawierzchni brukowanej na powierzchni min. 1000 m2 oraz potwierdzi, 瞠 roboty te zosta造 wykonane nale篡cie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; przez dwie roboty Zamawiaj帷y rozumie dwie umowy na wykonanie nawierzchni brukowanej na powierzchni min. 1000 m2 ka盥a. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sumowania powierzchni z wielu um闚 w celu uzyskania w/w powierzchni minimalnej.4.2. dysponuje odpowiednim potencja貫m technicznym niezb璠nym do realizacji zam闚ienia: minimum jedna koparko-豉dowarka, 4.3. dysponuje kierownikiem budowy (posiadaj帷ym minimum uprawnienia budowlane specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi zwi您anymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga klasy lokalna i dojazdowa oraz droga wewn皻rzna w rozumieniu przepis闚 o drogach publicznych z wy陰czeniem drogowych obiekt闚 in篡nierskich (opr鏂z przepust闚) lub r闚nowa積e. Ocena spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zostanie dokonana zgodnie z formu陰: „spe軟ia-nie spe軟ia” na podstawie z這穎nych o鈍iadcze, dokument闚 wymaganych przez Zamawiaj帷ego. Niespe軟ienie chocia jednego z ww. warunk闚 skutkowa b璠zie odrzuceniem oferty Wykonawcy. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, warunek okre郵ony w ust. 2 pkt 4. 1. SWZ zostanie spe軟iony wy陰cznie, je瞠li jeden z wykonawc闚 spe軟i warunek samodzielnie. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego warunek okre郵ony w ust. 2 pkt 4 pkt.4.1) SWZ zostanie spe軟iony wy陰cznie, je瞠li co najmniej jeden podmiot trzeci spe軟i warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, o鈍iadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:1. dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn w wysoko軼i: 500 000,00 z (s這wnie z這tych: pi耩set tysi璚y)–minimum,2. wykazu rob鏒 budowlanych, wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne dokumenty – celem wykazania spe軟ienia warunku zdolno軼i technicznej lub zawodowej z Rozdz. VI pkt.2.4.1- Za陰cznik nr 4 do SWZ,3. wykazu os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟ienia warunku zdolno軼i technicznej lub zawodowej (zgodnie z Rozdz. VI pkt. 2.4.3.) – Za陰cznik nr 5 do SWZ,4. wykazu narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (zgodnie z Rozdz. VI pkt. 2.4.2.) – Za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Oferta wraz ze stanowi帷ymi jej integraln cz窷 za陰cznikami powinna by sporz康zona przez wykonawc wed逝g tre軼i postanowie niniejszej SWZ oraz wed逝g tre軼i formularza oferty i jego za陰cznik闚, w szczeg鏊no軼i oferta winna zawiera wype軟iony i podpisany formularz oferty stanowi帷y za陰cznik nr 3 wraz z co najmniej nast瘼uj帷ymi za陰cznikami (wype軟ionymi i uzupe軟ionymi lub sporz康zonymi zgodnie z ich tre軼i):1. o鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania – w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3A do formularza ofertowego,2. o鈍iadczenie Wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3B do formularza ofertowego,3. orygina pe軟omocnictwa (pe軟omocnictw) lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do reprezentacji, notarialnie po鈍iadczon kopi lub kopi po鈍iadczon za zgodno嗆 z orygina貫m przez mocodawc闚, o ile oferta b璠zie podpisana przez pe軟omocnika lub inn osob uprawnion do reprezentacji,4. dow鏚 wniesienia wadium.5. w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3C do formularza ofertowego, 6. zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego wykonawcy zasoby - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3D do formularza ofertowego,7. wykaz podwykonawc闚 - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3E do formularza ofertowego.8. O鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3F do formularza ofertowego.9. Wykonawca, kt鏎y zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowi您any do z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w punkcie 1.1 Rozdzia VIII SWZ w cz窷ci dotycz帷ej podwykonawc闚.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca przed up造wem terminu sk豉dania ofert, winien wnie嗆 wadium w wysoko軼i wynosz帷ej kwot 5 000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych 00/100) i utrzyma go nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: 2.1. pieni康zu;2.2. gwarancjach bankowych; 2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.4. por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium wniesione w pieni康zu nale篡 z這篡 przelewem bankowym na rachunek Zamawiaj帷ego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddzia w Kielcach nr rachunku: 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w post瘼owaniu AT.282.24.2021.PSA. Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie sk豉dania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego (dzie, godzina).4. W przypadku z這瞠nia wadium w innej formie ni pieni篹na, Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.5. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia wyst徙ienia jednej z okoliczno軼i: 5.1.up造wu terminu zwi您ania ofert, 5.2. zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego,5.3. uniewa積ienia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, z wyj徠kiem sytuacji gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia. 6. Zamawiaj帷y, niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z這瞠nia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 6.1. kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert,6.2. kt鏎ego oferta zosta豉 odrzucona;6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza; 6.4. po uniewa積ieniu post瘼owania, w przypadku gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia. 7. Z這瞠nie wniosku o zwrot wadium, o kt鏎ym mowa w ust. 6, powoduje rozwi您anie stosunku prawnego z wykonawc wraz z utrat przez niego prawa do korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w rozdziale XVIII SWZ. 8. Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w pieni康zu wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc. 9. Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w innej formie ni w pieni康zu poprzez z這瞠nie gwarantowi lub por璚zycielowi o鈍iadczenia o zwolnieniu wadium.10. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub por璚zenia, wyst瘼uje odpowiednio do gwaranta lub por璚zyciela z 膨daniem zap豉ty wadium, w okoliczno軼iach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP. Przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego.2. W przypadku sk豉dania ofert przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pe軟omocnika do oferty winno by do陰czone pe軟omocnictwo w formie orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii. Wraz z pe軟omocnictwem powinien by z這穎ny dokument potwierdzaj帷y mo磧iwo嗆 udzielania pe軟omocnictwa. Pe軟omocnictwa sporz康zone w j瞛yku obcym Wykonawca sk豉da wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski. Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie cyfrowego odwzorowania pe軟omocnictwa (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z p騧n. zm.), kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. cyfrowe odwzorowanie posiadanego pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez upe軟omocnionego. Zamawiaj帷y wskazuje i, ww. zapisy nale篡 stosowa odpowiednio w stosunku do innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 3. Oferta powinna zawiera o鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3F SWZ do formularza ofertowego.4. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 1.1. Rozdzia逝 VIII SWZ sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.5. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, warunek okre郵ony w ust. 2 pkt 2.4.1. Rozdzia逝 VI SWZ zostanie spe軟iony wy陰cznie, je瞠li jeden z wykonawc闚 spe軟i warunek samodzielnie. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawi Zamawiaj帷emu umow reguluj帷 wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczeg馧owo okre郵ono w za陰czniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-04-23 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-05-22

2021-04-08 Biuletyn Zam闚ie PublicznychOg這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.