eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługa dystrybucji energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2022-01-20

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dystrybucji energii elektrycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-227

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.judycki@szczecin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.so.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dystrybucji energii elektrycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b04942a7-7a31-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017170/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Szczecinie,, Sądu Rejonowego w Łobzie i Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotowe zamówienie może być świadczone zgodnie ze stanem faktycznym tylko przez jednego Wykonawcę.Przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305, pkt 1) w związku z art. 214, ust. 1, pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe Enea Operator Sp. z o.o. w chwili obecnej jako jedyny podmiot spełnia przesłankę powyższego artykułu i może jako jedyny świadczyć usługę dystrybucji energii elektrycznej. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/8/WR/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 325838,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji energii elektrycznej do następujących obiektów:
ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin
ul. Limanowskiego 1, 70-952 Szczecin
ul. Małopolska 17, 70-952 Szczecin
ul. Piotra Skargi 19, 71-423 Szczecin
ul. Wąska 1, 72 – 346 Pobierowo – obiekt Sądu Okręgowego w Szczecinie
ul. Niepodległości 15, 73-150 Łobez, budynek Sądu Rejonowego w Łobzie
ul. Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, budynek Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim
Pl. Wolności 1c, 72-400 Kamień Pomorski, budynek Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

4.5.3.) Główny kod CPV: 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENEA Operator Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7822377160

7.3.3) Ulica: ul. Strzeszyńska 58

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-479

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400780,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przewidywana szacunkowa wartość zamówienia: poniżej progu unijnego. Przewidywana całkowita wartość zamówienia wynosi 400780,78 zł brutto. Ostateczną wartością zamówienia będzie wartość rzeczywistej ilości przesłanej energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zgodnie z brzmieniem art. 214, ust. 1, pkt 1 lit a: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.