eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Chorób Płuc Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Chorób Płuc Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276271179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 67 41 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-siewierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-siewierz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Chorób Płuc Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f142f8a1-792d-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026205/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Chorób Płuc Sp. z o.o.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ za pośrednictwem ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń raz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem postępowania.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (msadlak@szpital-siewierz.pl).
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email: msadlak@szpital-siewierz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie .
Dokumenty przekazywane przez E-puap (oferta wraz z załącznikami) Wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej - podpisane podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane profilem zaufanym lub podpisem osobistym a dopiero później należy dokumenty zaszyfrować na mini portalu i zaszyfrowane z plikami źródłowymi przesłać przez E-puap na skrzynkę Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ (ze względu na ograniczoną ilość znaków)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP2/01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych
z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Chorób Płuc Sp. z o.o.”.
2. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) wymianę drzwi zewnętrznych,
2) wymianę stolarki okiennej,
3) roboty budowlane w zakresie kotłowni,
4) ocieplenie poddasza,
5) wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni gazowej,
6) modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów pozwalających na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
8) uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Straż Pożarną, Sanepid, Konserwatora Zabytków i inne niezbędne służby.
3. Poszczególne prace wykonywane będą w zabytkowym budynku wchodzącym w skład Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. (ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21, 42-470 Siewierz), a budynek wpisany jest na listę zabytków zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Siewierz i podlega ochronie Konserwatora Zabytków. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich. Opinia konserwatora zabytków stanowi Załącznik nr 12 do SWZ , jak również dokonywać wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym zakresie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlane oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do SWZ. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości i rodzaju robót z dokumentacją projektową. Zważywszy na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ich ilości, niż wynika z przedmiarów, nie będzie to mogło być uznane a roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarach, robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w cenie zaoferowanej w ofercie.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy. Harmonogram musi zawierać wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy z podziałem na elementy podlegające odbiorom częściowym. Harmonogram po pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego stanowić będzie integralną część Umowy.
6. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt Wykonawca.
7. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
8. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
9. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty budowlane w sposób niezakłócający bieżącego funkcjonowania Zamawiającego oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób przebywających i korzystających ze Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu.
10. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się zasilić w energię elektryczną oraz w inne niezbędne media plac budowy, a także zobowiązuje się ponosić bieżące koszty zużycia wody i innych mediów.
11. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na placu budowy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku realizacji Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę.
12. Pełnienie obowiązków wynikających z Umowy prowadzone będzie przez Wykonawcę
w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu) niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
13. Wykonawca przeprowadzi pełny rozruch technologiczny wszystkich urządzeń i maszyn, podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres zamówienia.
14. Zamawiający określa minimalny wymagany 36 – miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zastosowane materiały, liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XX SWZ.
15. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych.
Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
16. Warunki realizacji inwestycji zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
17. Zamówienie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.
18. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, jednakże Zamawiający zaleca dokonanie wizji, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny przez Wykonawcę.
19. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy – wszystkich osób wykonujących prace budowlane takie jak: montaż materiałów budowlanych związanych z termomodernizacją oraz inne roboty ogólnobudowlane w tym wykończeniowe, wymienione w stanowiącym opis przedmiotu zamówienia Programie Funkcjonalno - Użytkowym, do wykonywania których nie są wymagane uprawnienia.
Określenie sposobu dokumentowania zatrudniania tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań określono we Wzorze umowy , stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności dozoru realizowanych robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „CENA” w PLN:
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin – łączna cena w ofercie z najniższą ceną
C – łączna cena w ofercie ocenianej

Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” na wykonane roboty oraz zastosowane materiały:
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”:
Zamawiający przyzna po 10 punktów za każde kolejne 12 miesięcy gwarancji
i rękojmi udzielony przez Wykonawcę powyżej wymaganego minimum (36 miesięcy), przy czym nie więcej niż 40 punktów:

okres gwarancji i rękojmi oferowany przez Wykonawcę ilość pkt w kryterium B
„Okres gwarancji i rękojmi”
36 miesięcy (3 lata) 0 pkt
48 miesięcy (4 lata) 10 pkt
60 miesięcy (5 lat) 20 pkt
72 miesiące (6 lat) 30 pkt
84 miesiące (7 lat) 40 pkt

Wykonawca podaje okres gwarancji i rękojmi w latach, przy czym minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zastosowane materiały wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymogom SWZ i podlega odrzuceniu.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 84 miesięcy, do umowy natomiast wpisany zostanie okres gwarancji zgodnie z treścią oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, , co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu robót polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie lub termomodernizacji budynku lub jego części o wartości robót minimum 600 000,00 zł brutto każda i załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną co najmniej 600 000,00 zł w całym okresie trwania umowy, tj. dowodów potwierdzających bieżącą opłatę składek i/lub kontynuację polisy przedłożonej przed zawarciem niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
11. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
1.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 1.1,
13. zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale X, pkt. 3 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
1.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-nazwy z określeniem adresu siedziby,
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 5 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na Formularzu ofertowym) lub jako dodatkowy załącznik do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości: 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100 PLN).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Zgodnie z art. 97 ust. 8 Pzp „Wadium w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego” Nr rachunku, na którym należy wpłacać wadium: ING Bank Śląski nr 68 1050 1360 1000 0090 3164 4603 Przelew należy opisać w następujący sposób: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Chorób Płuc Sp. z o.o.” - WADIUM”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o., ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21, 42-470 Siewierz;
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
h) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści Umowy:
1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, sposobu wykonania gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie lub sposobu wykonania stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy,
c) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogąca spowodować wstrzymanie robót,
d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
e) przedłużającej się procedury administracyjnej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą Umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
4) zmiana osób personelu Wykonawcy, wymienionego w ofercie na uzasadniony wniosek Wykonawcy na osoby o równoważnym doświadczeniu po akceptacji Zamawiającego,
5) zmiany terminów płatności wynikające z w/w zmian wprowadzanych do Umowy,
6) zmiana numeru rachunku bankowego.
3. Zmiany Umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
-ust. 2 pkt 1) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, a także sposobu wykonania pod warunkiem nie zwiększenia ceny,
-ust. 2 pkt 2) lit. a – o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania,
-ust. 2 pkt 2 lit. b – o czas trwania warunków atmosferycznych opisanych w tym pkt,
-ust. 2 pkt 2 lit c lub d – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz,
-ust. 2 pkt 2 lit. e – o czas przedłużenia się procedur administracyjnych,
-w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w granicach tej zmiany.
4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówień na roboty budowlane o 15%,
gdy zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany numeru rachunku bankowego lub danych osób do kontaktu wskazanych § 21, gdzie wystarczające i skuteczne jest poinformowanie drugiej strony w formie wiadomości e-mail.
6. Zmiana stawki podatku od towarów i usług jest skuteczna od dnia jej wejścia w życie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 wymagają odpowiedniego udokumentowania i niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryterium ceny.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie. Dalsze informacje zgodnie z SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.