eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Wykonywanie w 2023 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania branża: dekarsko-blacharskaOgłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonywanie w 2023 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych
w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania branża: dekarsko-blacharska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242615406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 54b

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-909

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 532 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bm.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email,110135,5170e9c3170094463ae5d4e5ee98f189.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie w 2023 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych
w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania branża: dekarsko-blacharska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ce29352-716d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025629/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wykonanie konserwacji, napraw bieżących i głównych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471215/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-TP2-60/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1944444,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie w 2023 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania z podziałem na 2 części, branża: dekarsko-blacharska.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych dekarsko-blacharskich w budynkach polegających
w szczególności na:
a) naprawie drobnych uszkodzeń pokrycia dachowego polegające na umocowaniu pokrycia
i zakitowaniu,
b) naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną łącznie z częściową wymianą pokrycia,
c) naprawie pokryć dachowych z dachówki wraz z przełożeniem dachówki i wymianą łacenia dachu,
d) miejscowej naprawie pokryć dachowych z blachy ocynkowanej,
e) naprawie drobnych uszkodzeń przez lutowanie, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą,
f) czyszczeniu rynien i rur spustowych, z dachu lub ze zwyżki,
g) wymianie rynien wraz z wymianą haków,
h) wymianie rur spustowych oraz z kolankami oraz wymianą obejm,
i) naprawie drobnych uszkodzeń kominów, czap kominowych, wymianie nasad kominowych
i wywietrzników,
j) przemurowaniu kominów z cegieł z przedłożeniem opinii kominiarskich,
k) przemurowaniu ścianek, przeszyciu pęknięć,
l) przesklepieniu otworów,
m) naprawie drobnych uszkodzeń elementów więźby dachowej,
n) usuwaniu sopli i odśnieżaniu połaci dachowych w sezonie zimowym,
o) wymianie desek w połaci dachowej,
p) innych robotach dekarsko-blacharskich, murarskich i ciesielskich w obrębie dachów budynków mających charakter konserwacji, napraw bieżących i głównych.
3. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu
z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) j.n.:
a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków;
b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym;
c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przez nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
4. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z podziałem na 2 części:
a) Część I – Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w branży dekarsko-blacharskiej w nieruchomościach administrowanych przez Punkt Obsługi Mieszkańców - (dalej POM) POM 1 oraz POM 5
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I stanowi – Załącznik Nr 1.1a do SWZ – Przedmiar robót oraz Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 1.2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.5.) Wartość części: 501736,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie w 2023 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania z podziałem na 2 części, branża: dekarsko-blacharska.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych dekarsko-blacharskich w budynkach polegających
w szczególności na:
a) naprawie drobnych uszkodzeń pokrycia dachowego polegające na umocowaniu pokrycia
i zakitowaniu,
b) naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną łącznie z częściową wymianą pokrycia,
c) naprawie pokryć dachowych z dachówki wraz z przełożeniem dachówki i wymianą łacenia dachu,
d) miejscowej naprawie pokryć dachowych z blachy ocynkowanej,
e) naprawie drobnych uszkodzeń przez lutowanie, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą,
f) czyszczeniu rynien i rur spustowych, z dachu lub ze zwyżki,
g) wymianie rynien wraz z wymianą haków,
h) wymianie rur spustowych oraz z kolankami oraz wymianą obejm,
i) naprawie drobnych uszkodzeń kominów, czap kominowych, wymianie nasad kominowych
i wywietrzników,
j) przemurowaniu kominów z cegieł z przedłożeniem opinii kominiarskich,
k) przemurowaniu ścianek, przeszyciu pęknięć,
l) przesklepieniu otworów,
m) naprawie drobnych uszkodzeń elementów więźby dachowej,
n) usuwaniu sopli i odśnieżaniu połaci dachowych w sezonie zimowym,
o) wymianie desek w połaci dachowej,
p) innych robotach dekarsko-blacharskich, murarskich i ciesielskich w obrębie dachów budynków mających charakter konserwacji, napraw bieżących i głównych.
3. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu
z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) j.n.:
a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków;
b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym;
c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przez nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
4. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z podziałem na 2 części:
a) Część II – Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w branży dekarsko-blacharskiej w nieruchomościach administrowanych przez Punkt Obsługi Mieszkańców - (dalej POM) POM 2 oraz POM 4
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II stanowi – Załącznik Nr 1.1b do SWZ – Przedmiar robót oraz Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 1.2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.5.) Wartość części: 609375,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297614,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358214,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297614,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGAMAR Agata Kolano

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 626-267-15-43

7.3.3) Ulica: Stolarzowicka 11/20

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-923

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297614,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 355239,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 482452,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 355239,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGAMAR Agata Kolano

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 626-267-15-43

7.3.3) Ulica: Stolarzowicka 11/20

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-923

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 355239,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.