eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › "Robota budowlana - remont budynku nr 509 w Nowej Dębie (kuchnia -stołówka) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej"Ogłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Robota budowlana – remont budynku nr 509 w Nowej Dębie (kuchnia –stołówka) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180692828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Anieli Krzywoń 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Robota budowlana – remont budynku nr 509 w Nowej Dębie (kuchnia –stołówka) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a39aeb4b-926e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/33wog/public/postepowanie?postepowanie=40522334

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/33wog/public/postepowanie?postepowanie=40522334

Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy zakupowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.

W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania Platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania ofert, dla których jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przekazanie za pośrednictwem platformy zakupowej). W takim przypadku komunikacja między Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania, w tym podmiotowe środki dowodowe Wykonawca przekazuje odpowiednio jako dokument elektroniczny bądź cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dokument
w formatach danych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Dla skutecznego przesłania dokumentów elektronicznych w niniejszym postępowaniu koniecznym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w:
Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług – Platformy zakupowej) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z https://portal.smartpzp.pl/33wog,
2) zapoznał i stosuje się do Regulaminu korzystania z usług systemu, o którym mowa w ust. 22 niniejszego Rozdziału.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 33wog.iodo@ron.mil.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w 33 WOG w Nowej Dębie przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego w którym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3880735,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kuchni i stołówki zlokalizowanej na terenie 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (ul. A. Krzywoń 1 39-460 Nowa Dęba). Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia opisane zostały w załącznikach do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.:
a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
b) rysunkach technicznych;
c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
d) przedmiarze robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 245 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert niepodlegających odrzuceniu.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

Cena ofertowa brutto zamówienia - 100 pkt

Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:

Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 100 pkt.
C=Cn/Cb x 100 pkt

gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
w kryterium cena 100 pkt;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – zaproponowana cena oferty badanej.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanym kryterium oceny ofert – cena.

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zasady złożenia ofert dodatkowych zostaną przedstawione w stosownym wezwaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na minimalną kwotę 3 000 000,00 zł.

2) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

a)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia, obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub nadbudowę lub rozbudowę lub remont budynku na kwotę minimum 3 000 000,00 zł brutto każda z wykazanych robót. Budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remont budynku musi obejmować swym zakresem łącznie trzy branże (budowlaną, sanitarną i elektryczną).

Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych
w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

Wykonawca biorący indywidualnie udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców (konsorcjum/ spółka cywilna), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.

Wykonawca biorący indywidualnie udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegający na doświadczeniu grupy Wykonawców (konsorcjum/ spółka cywilna), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym będzie musiał wykazać w jakim zakresie realizował daną robotę budowlaną podając wartość części którą realizował oraz wskazując zakres prac tj. czy dana część roboty budowlanej realizowana przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia obejmowała łącznie roboty budowlane z zakresu branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia:

 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
oraz
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
oraz
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń.

Zmawiający dopuszcza możliwość dysponowania jedną osobą posiadającą wszystkie wyżej wymienione uprawnienia lub dwoma osobami, z których każda posiada odrębne uprawnienia tj. 1 osoba posiadająca np. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, natomiast 2 osoba posiadająca pozostałe uprawnienia lub trzema osobami posiadającymi każde z wyżej wymienionych uprawnień osobno.

Przez uprawnienia o których mowa powyżej należy rozumieć uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 28 Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału z postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do SWZ.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału, potwierdza że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub też sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby.

Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych:

Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

3) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych:

Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Oświadczenia o których mowa powyżej będą stanowiły załączniki do wezwania, które otrzyma Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga złożenia:

Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na minimalną kwotę 3 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź protokoły odbioru prac bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Z przedstawionych dokumentów musi wprost (jednoznacznie) wynikać, iż wskazane roboty budowlane:
 zostały wykonane należycie (należyte wykonanie umowy ma miejsce wtedy, gdy świadczenie zostało wykonane zgodnie z umową np. co do jakości, ilości, czy terminu wykonania),
 obejmowały swym zakresem łącznie trzy branże (budowlaną, sanitarną
i elektryczną).

b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień (o których mowa w rozdziale XV niniejszej SWZ), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykazy będą stanowiły załączniki do wezwania, które otrzyma Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości: 58 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer rachunku:
39 1010 1528 0019 1913 9120 1000z dopiskiem "Wadium Zp1/2023”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer referencyjny;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) musi zostać złożone w formie lub postaci elektronicznej,

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa lub innych dokumentów z których wynikać będzie fakt ustanowienia pełnomocnika). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane;
3) pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument z którego treści będzie wynikało umocowanie ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć wraz z ofertą;
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca biorący indywidualnie udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców (konsorcjum/ spółka cywilna), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.
Wykonawca biorący indywidualnie udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegający na doświadczeniu grupy Wykonawców (konsorcjum/ spółka cywilna), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym będzie musiał wykazać w jakim zakresie realizował daną robotę budowlaną podając wartość części którą realizował oraz wskazując zakres prac tj. czy dana część roboty budowlanej realizowana przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia obejmowała łącznie roboty budowlane z zakresu branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się do braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast oświadczenie w części dotyczącej potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej składa ten z Wykonawców, który wykazuje ich spełnienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/33wog/public/postepowanie?postepowanie=40522334

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawców wizji lokalnej oraz po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia. Odbycie wizji lokalnej przez Wykonawców jest warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym wzięcie udziału w postępowaniu. Terminy przeprowadzenia wizji lokalnej:
1) 17.01.2023r. w godzinach od 09:00 do 14:00,
2) 19.01.2023r. w godzinach od 09:00 do 14:00,
3) 24.01.2023r. w godzinach od 09:00 do 14:00,
po uprzednim kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości, tel. 261-162-259 lub tel. 261-162-365.
Wykonawca zobowiązany jest do odbycia jednej wizji lokalnej w wybranym przez siebie terminie. W sytuacji, gdy Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty dowie się o prowadzonym postępowaniu po dacie ostatniej wizji lokalnej tj. po 24.01.2023r., zobowiązany jest złożyć wniosek do Zamawiającego o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej poprzez stronę prowadzonego postępowania. Udział w dodatkowym terminie wizji lokalnej jest obowiązkowy tylko dla Wykonawców, którzy są zainteresowani przystąpieniem do wzięcia udziału w postępowaniu a do tej pory nie uczestniczyli w wizji lokalnej.

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, wykończeniowych, betonowych, ziemnych, demontażowych, montażowych, malarskich, dekarskich, stolarskich, instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych, C.O., wentylacyjnych, elektrycznych), robót przy nawierzchniach i robót ogólnobudowlanych z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 7) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. oraz wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na ofertę składa się Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
Do oferty należy dołączyć aktualne oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach udostępnionych przez inne podmioty).

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w rozdziale XV SWZ wszystkich osób wskazanych w wykazie osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia;
2) aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność wszystkich osób wskazanych do realizacji niniejszego zadania do właściwej Izby Inżynierów;
3) szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 310 pkt 1) ustawy Pzp, tj. w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.