eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Usługa utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Brzozowie i Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Brzozowie i Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 133061061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@brzozow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://brzozow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2a16e12-7e33-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Brzozowie i Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2a16e12-7e33-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039935/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługa utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Brzozowie i Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502253

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający będąc jednostką samorządu terytorialnego należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonawca jest spółką prawa handlowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000189907. Wszystkie udziały w spółce posiada Gmina Brzozów. Gmina Brzozów sprawuje nad spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ponad 90% działalności wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego lub przez inną osobę prawną nad którą zamawiający sprawuje kontrolę.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.33.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Usługa utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Brzozowie
Przedmiotem zamówienia są usługi.
CPV: 90919200-4 Usługi sprzątania biur, 33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk, 33761000-2 Papier toaletowy, 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące, 33741100-7 Środek do mycia rąk.

Zakres zadania obejmuje świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 (parter, I piętro, II piętro , w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie (Budynek Ratusza Miejskiego w Brzozowie – ul. Rynek 10) oraz w pomieszczeniach budynku gminnego w Starej Wsi (Stara Wieś 781), a także zapewnienie artykułów sanitarno-higienicznych do pomieszczeń w ww. budynkach.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren gminy Brzozów, teren województwa podkarpackiego.
Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), tj. wykonywaniu przez pracownika określonego rodzaju pracy za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a więc wykonujących następujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia:
• pracownicy fizyczni sprzątający,
• pracownicy administracyjni zajmujący się przygotowywaniem dokumentacji sprawozdawczej.

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że brak podziału na części nie będzie naruszać konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszych podmiotów, które byłyby w stanie prawidłowo wykonać zamówienie. Nie ma to wpływu na krąg Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, również ze względu na przyjęty tryb udzielenia zamówienia. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względów organizacyjnych oraz związanych z charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw (do których należy wykonawca zaproszony do negocjacji) a zamawiający podjął decyzję o jego udzieleniu w trybie zamówienia z wolnej ręki kontrolowanej osobie prawnej, co jest zgodne z treścią motywu 32 Dyrektywy 2014/24/UE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33761000-2 - Papier toaletowy

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

33741100-7 - Środek do mycia rąk

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 252403,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 252403,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 252403,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6860000971

7.3.3) Ulica: ul. Legionistów 10

7.3.4) Miejscowość: Brzozów

7.3.5) Kod pocztowy: 36-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 252403,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.