eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa ochrony SzpitalaOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony Szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Przybyszewskiego 49

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-355

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skhs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony Szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99e6203f-79e5-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028583

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.skhs.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.skhs.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/07/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi ochrony Szpitala w okresie 12 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – posiadanie aktualnej Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia.
b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (kontraktowej
i deliktowej) związane z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.
c) Zdolność techniczna lub zawodowa: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej dwie (2) usługi
ochrony osób i mienia, które spełniają łącznie następujące warunki: wartość jednej z
wykonanych usług wyniosła przynajmniej 200 000,00 zł brutto rocznie, a wartość drugiej
wykonanej usługi wyniosła przynajmniej 100 000,00 zł brutto rocznie. Przez pojęcie dwóch usług
należy rozumieć dwie umowy zawarte przez Wykonawcę, a pod pojęciem wartość usługi Zamawiający przyjmować będzie wartość umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP – według Załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, Zamawiający wezwie do złożenia aktualnej na dzień złożenia: Koncesji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia.
b) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający
wezwie do złożenia aktualnego na dzień złożenia: dokumentu potwierdzającego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) związanego z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.
c) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający
wezwie do złożenia aktualnego na dzień złożenia: wykazu wykonanych usług, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie regulacji w art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp Zamawiający przewiduje zmianę
postanowień umowy na zasadach i warunkach określonych i dozwolonych przez prawo, w
szczególności poprzez niniejsze jednoznaczne postanowienia umowne:
a) Strony dopuszczają zmiany ilościowe (ilość usług) w obrębie przedmiotu umowy, o ile nie
będzie to miało wpływu na wartość przedmiotu umowy,
b) Strony dokonują zmiany parametrów jakościowych i/lub innych cech charakterystycznych dla
przedmiotu umowy z uwagi na rodzaj wykonywanej usługi, zakres chronionego mienia,
występujących zdarzeń wymagających interwencji pracowników ochrony,
c) Strony o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokonają zmiany
elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany w zakresie rodzaju realizowanych usług ochrony;
d) Z uwagi na zmianę numeru rachunku bankowego Wykonawcy, Strony dokonują jego zmiany;
e) Zmiana umowy w zakresie wykonania usługi będzie konieczna ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów prawa istotną dla realizacji przedmiotu umowy, w takim
przypadku nastąpi zmiana umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów pod warunkiem
zachowania zasad korzystnych dla Zamawiającego i uwzględniająca jego interes ekonomiczny
mając na uwadze koszty realizacji przedmiotu umowy;
f) Zmiana umowy w związku z wystąpieniem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte wykonanie przedmiotu umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić;
g) Zmiana podwykonawcy na wniosek Wykonawcy;
3. Strony ustalają, że postanowienia w ust. 2 w zakresie zmiany umowy mogą być
dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby prawidłowego
sporządzenia aneksu do umowy.
4. W wyniku zastosowania zmian do umowy ewentualne ograniczenie przedmiotu umowy nie
może przekroczyć
20% wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.skhs.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.