eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Zakup energii elektrycznej na rok 2022 dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na rok 2022 dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ALGAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: GPU Algawa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340394837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542820770

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gpualgawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.algawa.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na rok 2022 dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b05e103b-79ec-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027837/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup energii elektrycznej na 2022 rok dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/algawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/algawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/algawai formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie postępowania. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania portalu, Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą przesyłać korespondencję dla Zamawiającego na adres e-mail wskazany w Rozdziale I SWZ.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jej podpisania.
3. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, należy złożyć w oryginale.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/algawa
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ tj. https://platformazakupowa.pl/pn/algawa
11. Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia, muszą być złożone na drukach formularzy załączonych do SWZ lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści.
12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
14. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: ALGAWA/1/W/2022.

Ważne zalecenie!
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://espd.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem danych osobowych jest GPU ALGAWA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
 wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych – Panią Bożenę Dropiewską, z którą można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor.danychosobowych@gpualgawa.pl lub telefon: oraz pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wskazany w odrębnych przepisach dla tego rodzaju dokumentacji;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy lub innych podmiotów jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ALGAWA/1/W/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 567000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowe „ALGAWA” Sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty netto – waga 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, według wzoru:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
1. Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.
Wykonawca musi wykazać posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy generalnej na dystrybucję z ENERGA-OPERATOR S.A.
b) zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, dla co najmniej 3 odbiorców, dostawę energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 1 GWh
w skali roku dla każdego z odbiorców.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj.
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 6.000.000,00 (słownie: sześć milinów) złotych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązująca umowa na sprzedaż energii.
5. Aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum sześć milionów złotych.
1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego SWZ.
2. Dokument potwierdzający posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
3. Oświadczenie o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert.
4. Wypełniony załącznik nr 4 – stanowiący o posiadanej umowie z OSD.
5. Wypełniony załącznik nr 5 – dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. Wypełniony załącznik nr 6 – wykaz dostaw.
7. Potwierdzenie opłaconej polisy OC.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe od Wykonawcy obejmują:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108, w zakresie braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
c) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych luz zdolność kredytową wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/00).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego nr: 77 9550 0003 2270 0210 0021 0001
b) w gwarancjach bankowych lub
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się za datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego – Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.
4. Wadium bez względu na sposób jego wniesienia musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) Pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
b) Gwarancji lub poręczenia – wykonawca wraz z ofertą przekazał Zamawiającemu zabezpieczenie w formie elektronicznej.
6. Z treści gwarancji i poręczenia winny wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 Ustawy pzp.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jeśli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
2. Zmiana terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron.
3. Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziale zamówienia, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształceni8a, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jej przedsiębiorstwa o ile Nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/algawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający posiada odrębne umowy na sprzedaż i dystrybucje energii elektrycznej zawarte na czas określony.
2. Zamawiający nie ma zawartych umów promocyjnych i lojalnościowych.
3. Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa do zawarcia umów po uzgodnieniu ich brzmienia.
4. Zamawiający dysponuje aktami pranymi upoważniającymi do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
5. Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej, przy czym to Wykonawca zawrze umowę z OSD na podstawie stosownych pełnomocnictw.
6. Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi.
7. Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
8. Zamawiający posiada status odbiorcy końcowego wytwarzającego energię elektryczną w mikro instalacji niebędącego prosumentem energii odnawialnej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada lub posiadać będzie status prosumenta energii odnawialnej, podtrzymując zapis w SWZ.
10. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę po akceptacji przez radcę prawnego Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji wzoru Wykonawcy, udzieli pełnomocnictwa własnego.
11. Zamawiający zamierza podpisać jedną umowę w ramach niniejszego postępowania.
12. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
13. Zamawiający oczekuje faktur elektronicznych.
14. Zamawiający informuje, że przyjmie gwarancję wystawioną w formie elektronicznej, podpisaną podpisami kwalifikowanymi.
15. Planowane zużycie dla każdego PPE zostało wskazane w załączniku nr 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.