eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek Śląski › Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 8+200 - 9+500 o dł. 1,3 km na terenie Powiatu LwóweckiegoOgłoszenie z dnia 2021-04-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028480 z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 8+200 - 9+500 o dł. 1,3 km na terenie Powiatu Lwóweckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230826489

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756442872

1.5.8.) Numer faksu: 756442872

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdplwowek@rcs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.powiatlwowecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 8+200 - 9+500 o dł. 1,3 km na terenie Powiatu Lwóweckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8effa1e0-9769-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 03

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005814/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym w zależności od rodzaju procedury. Pełna lista wykonawców dostarczających kwalifikowany podpis elektroniczny dostępna jest pod https://www.nccert.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, którego siedziba znajduje się w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4.3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora, telefonicznie 75 6442872 lub drogą mailową: zdplwowek@rcs.pl 4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, Instytucja Zarządzająca oraz Beneficjent wiodący Projektu Zarząd Dróg Powiatowych. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.6. Posiada Pani/Pan następujące prawa:6.1. prawo dostępu do Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawytreści swoich danych – art. 15 RODO;6.2. prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;6.3. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;6.5.prawo do przenoszeni danych – art. 20 RODO;6.6. prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.7.Ograniczenia do korzystania z praw w związku z art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych:8. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;9. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.10. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.11. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.12. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku, udziału w przetargu lub zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: zdolwowek@rcs.pl .pl13. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.14.Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, które zostało zamieszczone w Formularzu oferty

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SI.222-1/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 8+200 - 9+500 o dł. 1,3 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Napraw bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej 364

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art 108 ust 1 pkt 1-6 i art 109 ust. 1 pkt.4 i pkt.6 ustawy Pzp. Którzy spełniają warunki, o których mowa w art 112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów• sytuacji ekonomicznej lub finansowej:• zdolności technicznej lub zawodowejwykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków:1) musi dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą pełniąca funkcje Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowle, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,2) musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie robot budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi publicznej na długości nie mniejszej niż 1 km,3) musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia , tj.- układarka do układania mieszanek mineralno-bitumicznych – 1 szt.- skrapiarka do bitumu – 1 szt.- walec stalowy gładki – 2 szt,- walec ogumiony – 1 szt.3. Zgodnie z art 118 ust 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesienie do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.4. Zamawiający oceni zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacja zamówienia – na podstawie oświadczenia zawartego w treści oferty.5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:• pieniądzu;• gwarancjach bankowych;• gwarancjach ubezpieczeniowych;• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne naówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składana ofert. W przypadku złożenie wadium w pieniądzu, dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 43 1020 5226 0000 6802 0546 2728. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – remont cząstkowy dr 364”5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5.6. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 5.7. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy formach określonych w art 450 ust. 1 ustawy Pzp., na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej ofercie, które będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nie przenośne,2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy, z tym zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy zabezpieczenie powinno być już skutecznie wniesione.3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.5. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi zawierać nieodwołalną bezwarunkową gwarancje płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 43 1020 5226 0000 6802 0546 2728. Na przelewie należy umieścić informację :”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. remontu cząstkowego drogi woj. nr 364” Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie przepisu art 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy , bez przeprowadzania nowego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-21

2021-04-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.