eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 częściOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chocimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2da81fa-79ec-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026359/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-pedagoga-swiadczacego-pomoc-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-opiekunow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, ePUAP /BRPD/SkrytkaESP (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji i formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku) https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej na adres: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy złożenia oferty). Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-pedagoga-swiadczacego-pomoc-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-opiekunow Zamawiający udostępnia dokumenty postępowania także na stronie
https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ oraz na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6ceda4c-a75d-4517-90cf-3b2429703516

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal ePUAP dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, ePUAP /BRPD/SkrytkaESP (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji i formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku) https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej na adres: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy złożenia oferty). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w instrukcji oraz regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu i instrukcji. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują powołując się na numer referencyjny postępowania - znak postępowania BRPD/ZP/2/2022 lub numer ogłoszenia (BZP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): BRPD przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w post.o udzielenie zamówienia publicznego,a także znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEiDG RP, KRK),w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w spr.ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mają charakter danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa. Kontakt z Administratorem listownie lub osobiście pod adresem siedziby,za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@brpd.gov.pl.Administrator wyznaczył IOD, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych na adres iod@brpd.gov.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Administrator w ramach postępowania przetwarza dane osobowe:1)w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania, w tym weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu,braku podstaw do wykluczenia z postępowania, potwierdzenia wymogów Zamawiającego dot.wykonania przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert.Podstawą prawną przetwarzania danych jest uPzp,2)w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub też by dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy. Po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.Odbiorcami danych osobowych będą:1)osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie wynikających z art.18 i art.74 uPzp, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu i innym osobom żądającym dostępu do dokumentacji postępowania;2)organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych;3)podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art.28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT,Pzp,obsługą korespondencji.Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu i wynika z uPzp.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:dostępu do swoich danych osobowych;żądania sprostowania swoich danych osobowych;żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację;wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Osoba fizyczna,której dane są przetwarzane nie ma prawa:do usunięcia danych osobowych,w zw. z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO;do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art.20 RODO;do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż opisany pkt. 1 lit.d powyżej,gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. cd. w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 1)żądania sprostowania swoich danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 2)żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BRPD/ZP/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 259200,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagoga poprzez zapewnienie pomocy pedagogicznej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, w tym pedagogów, w ramach bezpłatnego całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania, prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie przemocy rówieśniczej, spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, indywidualnego nauczania, współpracy szkół, przedszkoli i innych placówek z opiekunami/ rodzicami, pomocy pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania, reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów i spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół.Usługi będą realizowane w formie dyżurów w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6 w ramach obsługi infolinii DTZ oraz czatu. W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył maksymalnie 1440 godzin usług, przy czym Zamawiający zleci Wykonawcy realizację nie mniej niż 1200 godzin w toku umowy. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawierają SWZ oraz Załączniki nr 1 i 9 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 86400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych szczegółowo w rozdz. XVII SWZ. Łączna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych w opisanych poniżej kryteriach. Zasady przyznawania punktów w każdym kryterium opisano w SWZ. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów w ramach ww. kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje pedagoga dedykowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość pracy pedagoga dedykowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagoga poprzez zapewnienie pomocy pedagogicznej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, w tym pedagogów, w ramach bezpłatnego całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania, prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie przemocy rówieśniczej, spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, indywidualnego nauczania, współpracy szkół, przedszkoli i innych placówek z opiekunami/ rodzicami, pomocy pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania, reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów i spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół.Usługi będą realizowane w formie dyżurów w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6 w ramach obsługi infolinii DTZ oraz czatu. W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył maksymalnie 1440 godzin usług, przy czym Zamawiający zleci Wykonawcy realizację nie mniej niż 1200 godzin w toku umowy. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawierają SWZ oraz Załączniki nr 1 i 9 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 86400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych szczegółowo w rozdz. XVII SWZ. Łączna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych w opisanych poniżej kryteriach. Zasady przyznawania punktów w każdym kryterium opisano w SWZ. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów w ramach ww. kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje pedagoga dedykowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość pracy pedagoga dedykowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagoga poprzez zapewnienie pomocy pedagogicznej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, w tym pedagogów, w ramach bezpłatnego całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania, prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie przemocy rówieśniczej, spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, indywidualnego nauczania, współpracy szkół, przedszkoli i innych placówek z opiekunami/ rodzicami, pomocy pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania, reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów i spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół.Usługi będą realizowane w formie dyżurów w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6 w ramach obsługi infolinii DTZ oraz czatu. W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył maksymalnie 1440 godzin usług, przy czym Zamawiający zleci Wykonawcy realizację nie mniej niż 1200 godzin w toku umowy. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawierają SWZ oraz Załączniki nr 1 i 9 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 86400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych szczegółowo w rozdz. XVII SWZ. Łączna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych w opisanych poniżej kryteriach. Zasady przyznawania punktów w każdym kryterium opisano w SWZ. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów w ramach ww. kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje pedagoga dedykowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość pracy pedagoga dedykowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia dedykowaną do jego realizacji. Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą dedykowaną do realizacji zamówienia – świadczenia usług pedagoga, która jest zdolna do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, spełniającą łącznie co najmniej następujące wymagania: - posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, - posiada min. 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia: a) W celu potwierdzenia braku postawy do wykluczenia, o której mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 1 SWZ - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wezwie do złożenia wskazanego podmiotowego środka dowodowego, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tego środka. b) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia: w celu wykazania spełnienia warunku określonego w rozdz. V ust. 1 SWZ - wykazu osób wskazującego osobę dedykowaną do realizacji usług wraz ze wskazaniem jej imienia i nazwiska, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz podstawy do dysponowania osobą. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa ofertę składa na Formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ. Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca składa próbkę pracy osoby dedykowanej do realizacji zamówienia - opracowanie kazusu opisanego w rozdz. XVII ust. 3 pkt. 4 SWZ, sporządzone w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem karty próbki pracy osoby dedykowanej do realizacji zamówienia stanowiącej załącznik nr 2b do SWZ. W opracowaniu oznacza się osobę, która je sporządziła, przy czym dokument podpisuje Wykonawca. Próbka pracy stanowi treść oferty podlegający ocenie wg kryteriów oceny ofert i nie podlega zmianie ani uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert. Brak próbki pracy skutkuje odrzuceniem oferty. Oferta musi ona zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie/a o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SWZ; b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, z wymaganym oświadczeniem. Wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy); c) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);d) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 7 SWZ. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);e) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się także wspólników spółki cywilnej. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 4.Wszelka korespondencja Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 5.Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej jeżeli jego spełnienie wykaże co najmniej jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną. 6.Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 8.Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; 3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień; 4) w przypadku działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji, mimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku termin zakończenia prac zostanie przesunięty o czas, w którym prace nie mogły być prowadzone; 5) jeżeli wykonanie umowy będzie niemożliwe z uwagi na stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 lub wywołane stanem epidemii ograniczenia; 6) w przypadku, kiedy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana dokonana zgodnie z ww. postanowieniami, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu umowy innego rodzaju przedmiotem.Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie strony z wnioskiem o zmianę wraz z podaniem przyczyny zmiany. O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinny być dokonywane w postaci aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, zgodnie z rozdz. X- XII SWZ, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej wymaganym podpisem należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizacja umowy w każdej części zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawarty w rozdz. XVII SWZ. Środki ochrony prawnej określone przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wnosi się w terminie:5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. cd. w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.