eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Druk i dostawa gazety Tarnów.pl, ulotek, czasopisma Wiadomości Tarnowskie, plakatów, teczek ofertowych oraz bilbordów w 2022 rOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i dostawa gazety Tarnów.pl, ulotek, czasopisma Wiadomości Tarnowskie, plakatów, teczek ofertowych oraz bilbordów w 2022 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146882776

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.jekot@umt.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umtarnow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa gazety Tarnów.pl, ulotek, czasopisma Wiadomości Tarnowskie, plakatów, teczek ofertowych oraz bilbordów w 2022 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62476da5-79e6-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021444/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Druk gazety Tarnów.pl, Wiadomości Tarnowskich, plakatów okolicznościowych, wizytówek i zaproszeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0897f672-6ba4-4bc7-8087-219b92deda2f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:///miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XI SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) poczty elektronicznej - adres e-mail: e.choczynska@umt.tarnow.pl lub
2) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub
3) ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal WAŻNE! Nazwa Odbiorcy: Urząd Miasta Tarnowa.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez miniPortal.
Ilekroć w SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową, o której mowa w rozdz. XVIII ust. 3. niniejszej SWZ.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WKS.BPW.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk oraz dostawia w transzach do siedziby Zamawiającego następujących wydrukowanych materiałów w roku 2022:
1. 6 (sześciu) numerów 24-stronicowej gazety „Tarnow.pl”:
a) format A4, 24 strony wraz z okładką,
b) pełny kolor (4+4),
c) okładka na papierze kredowym matowym o gramaturze min. 150 g/m2,
d) środek na papierze kredowym matowym o gramaturze min. 130 g/m2,
e) gazeta spięta drutem na dwie zszywki,
f) dostawa raz na 2 miesiące w transzach po 8 000 sztuk (zapakowane w paczkach po 100 sztuk) począwszy od numeru lutowego, przez kolejne 11 miesięcy 2022 r., tj. w 6 (sześciu) transzach – co daje łączny nakład 48 000 sztuk,
g) gazeta posiada numer ISSN

2. 6 (sześciu) numerów 4-stronicowej ulotki formatu A3 składanej do A4:
a) pełny kolor (4+4), na papierze kredowym matowym o gramaturze min. 130 g/m2,
b) dostawa 6 razy w roku w transzach po 42 000 sztuk (zapakowane w paczkach po 600 sztuk) począwszy od numeru marcowego, przez kolejne 10 miesięcy 2022 roku, tj. w 6 (sześciu) transzach – co daje łączny nakład 252 000 sztuk,
3. 4 (czterech) numerów 4-stronicowego czasopisma „Wiadomości Tarnowskie” w nakładzie po 1000 sztuk każdy:
a) format A3,
b) jeden kolor (1+1),
c) papier offsetowy ekologiczny koloru ecru o gramaturze min. 70 g/m2,
d) dostawa w ciągu 2022 roku w 4 (czterech) transzach, po 1 000 sztuk w każdej transzy – co daje łączny nakład 4000 sztuk,
4. plakatów – łączny nakład 800 sztuk:
a) wymiar 594 x 841 mm (format A1),
b) papier kredowy biały o gramaturze min. 150 g/m2,
c) nadruk pełen kolor (4+0),
d) dostawa w ciągu 2022 roku w 8 (ośmiu) transzach, po 100 sztuk w każdej transzy,
5. teczek ofertowych – łączny nakład 500 sztuk:
a) grubość kartonu min. 250 g/m2,
b) full color, jednostronna folia mat, lakier UV wybiórczo, składane, wg wykrojnika powierzonego przez Zamawiającego,
c) dostawa w ciągu 2022 roku w 1 (jednej) transzy w ilości 500 sztuk,
6. plakatów – łączny nakład 240 sztuk:
a) wymiar 1150 x 1750 mm,
b) papier kredowy biały o gramaturze min. 200 g/m2,
c) nadruk pełen kolor (4+0),
d) dostawa w ciągu 2022 roku w 16 transzach, po 15 sztuk w każdej transzy,
7. plakatów – łączny nakład 8 sztuk:
a) wymiar 1190 x 1780 mm,
b) papier kredowy biały o gramaturze min. 200 g/m2,
c) nadruk pełen kolor (4+0),
d) dostawa w ciągu 2022 roku w 8 transzach po 1 sztuce w każdej transzy,
8. bilbordów – łączny nakład 12 sztuk:
a) wymiar 600 x 300 cm,
b) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2,
c) nadruk pełen kolor (4+0),
d) dostawa w ciągu 2022 roku w 6 transzach po 2 sztuki w każdej transzy,
9. bilbordów – łącznie 6 sztuk:
a) wymiar 390 x 186 cm,
b) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2,
c) nadruk pełen kolor (4+0),
d) dostawa w ciągu 2022 roku w 6 transzach, po 1 sztuce w każdej transzy,
10. bilbordów o wymiarze 504 x 238 cm – łącznie 6 sztuk:
a) wymiar 504 x 238 cm,
b) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2,
c) nadruk pełen kolor (4+0),
d) dostawa w ciągu 2022 roku w 6 transzach, po 1 sztuce w każdej transzy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która będzie przedstawiała najniższą cenę. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na miniPortalu. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczenia z pkt. 5.5.) niniejszej sekcji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdziałem XI ust. 5 pkt 5.2 SWZ (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (rozdział XI ust. 5 pkt 5.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i nie mogą naruszać art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie koniecznym do dostosowania jej postanowień do zmienionych przepisów prawa,
2) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność zmiany ilości poszczególnych rodzajów drukowanych materiałów, o których mowa w § 1 umowy - dopuszcza się taką zmianę pod warunkiem, że łącznie:
a) będzie ona dotyczyć tylko zmiany ilości wskazanych w umowie rodzajów drukowanych materiałów (ilości jednych kosztem ilości drugich),
b) zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zmiana ta nie będzie polegać na wprowadzaniu innych niż wymienione w § 1 umowy rodzajów drukowanych materiałów, chyba że będzie to wynikało z konieczności wyrównania wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości wskazanej w umowie,
3) w przypadku wystąpienia w czasie trwania umowy siły wyższej, o której mowa w ust. 3 – dopuszcza się zmianę polegając na dostosowaniu postanowień umowy do zmian spowodowanych wystąpieniem siły wyższej,
4) zmiany sposobu realizacji umowy, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości końcowej przedmiotu umowy, a zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany stawek podatku od towarów i usług - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, przy czyn wynagrodzenie brutto nie ulegnie zmianie,
6) zmiany podwykonawców, o których mowa w § 9, jeżeli Wykonawca w ofercie wykazał, że polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy - zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego,
7) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia,
8) zmiany danych adresowych Stron.
3. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia przez Strony i skutkom którego nie można było zapobiec, w szczególności: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację niniejszej umowy.
4. Strona wnioskujący o zmianę umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 przedłoży drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę umowy wraz uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, lub wycofania oferty”, dostępnego na ePUAP (WAŻNE! Właściwa nazwa Odbiorcy: URZĄD MIASTA TARNOWA Przesłanie oferty pod adres odbiorcy URZĄD GMINY TARNÓW będzie bezskuteczne!) i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.