eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj)Ogłoszenie z dnia 2021-04-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028140 z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a367da6f-9216-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000453/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=112&Id=ZP.271.15.2021

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie możnawyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl 9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl 10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2235775,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 813008,13 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Śniadeckiego w formule projektuj i buduj. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:- wykonanie przebudowy konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią z betonu asfaltowego KR2, - wykonanie przebudowy konstrukcji chodników oraz zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z nawierzchnią z kostki betonowej brukowej bez fazowej,- opracowanie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej,- opracowanie przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego, - opracowanie przebudowy istniejących sieci i urządzeń obcych,- opracowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.2. Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego.Długość odcinka ul. Śniadeckiego od ul. Patriotów do ul. Józefa Lompy do zaprojektowania i wykonania to ok. 275 m. Jezdnia o szerokości 4,00 m i chodniki po obu stronach o szerokości 2,00 m oraz pas postojowy o szerokości 2,0 – 5,0 m po obu stronach. Długość odcinka kanalizacji deszczowej do zaprojektowania i wykonania – ok. 300 m.Długość odcinka oświetlenia ulicznego do zaprojektowania i wykonania – ok. 300 m.Zakres robót będzie wykonany w istniejącym pasie drogowym.Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówieniaZamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.Dojścia i chodnik należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym z uwzględnieniem 20% koloru grafitowego.Wjazdy do posesji wykonać w całości z kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym. Zamawiający informuje, że nie można wykorzystywać materiału z korytowania i rozbiórek.Studnie rewizyjne żelbetowe należy zakończyć włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 kN, z żeliwa szarego. Studzienki ściekowe należy zakończyć wpustem jezdniowym żeliwnym klasy D400 kN, z żeliwa szarego, z zawiasem i ryglem.Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej C90/3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu.Oznakowanie poziome winno być wykonane jako grubowarstwowe.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na koszt własny. Zobowiązany jest również do wprowadzenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu związanej z przebudową ulicy Śniadeckiego zgodnie z zatwierdzeniem i dokumentacją projektową na koszt własny.Do mieszanek mineralno-bitumicznych Zamawiający nie zezwala na stosowanie granulatu asfaltowego z frezu asfaltowego. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób:1) kształtka betonowa 6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie 8 cm w ilości – 8 warstw / na palecie2) krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie)3) płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie.Inne niewskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu RSK lub magazynierów.Drzewo pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego i należy dostarczyć w godz. 7:00-13:00 za potwierdzeniem odbioru do Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem, w następujący sposób:1) kłodzina pni, konary o średnicy powyżej 20 cm i długości od 2,5 m do 3 m – zostają przejęte nieodpłatnie,2) konary o średnicy 10 do 20 cm i długości max. 2,5 m – zostają przejęte nieodpłatnie,3) gałęzie, karpa także w formie zrąbek – zostają przejęte odpłatnie.Protokół z przekazania drewna będzie podstawą dokonania rozliczenia wycinki.Wyjaśnienie nazewnictwa:Kłodzina pnia- cała grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w formę wielokonarową,Konary – gałęzie, których średnica u nasady wynosi min. 10 cm,Gałęzie – wszystkie gałęzie, których średnica jest mniejsza niż 10 cm,Karpa – pniak po wycięciu na powierzchni ziemi z częścią korzeni (po wykarczowaniu)Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów mieszkalnych, handlowych i innych instytucji zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Roboty winny być realizowane odcinkami.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście w teren oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych.Złącza (podłużne i poprzeczne) nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną asfaltowo-kauczukową o grubości 4mm. Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych.Regulacja żeliwnych kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowana tworzywem sztucznym. Zamawiający udostępni bezpłatnie na potrzeby realizacji umowy wszelkie posiadane materiały i informacje, o ile ich udostępnianie nie jest regulowane odrębnymi przepisami lub zapisami odrębnych umów lub licencji.Krawężniki wystające wzdłuż jezdni przy chodniku należy wynieść na wysokość 12 cm, krawężnik najazdowy wzdłuż zjazdów indywidualnych i wzdłuż zjazdów publicznych na wysokość 2-4 cm. Na zakończeniu zjazdów (w granicy pasa drogowego) należy zastosować krawężnik wtopiony12x25 cm. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimalnego terminu usunięcia wad do 14 dni.Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i oznakowanie pionowe oraz minimum 36 miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, licząc od dnia odbioru końcowego.Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00.Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznała się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:1. Zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy.2. Stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie).3. Transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów.4. Stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy:dokumentacja projektowa ma obejmować zastosowanie na wszystkich przejściach dla pieszych i zjazdach obniżenie krawężników o wysokości do 2-4 cm.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy: 1) część drogowa:- czynności demontażu istniejącej konstrukcji drogi, chodników i zjazdów, wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni drogi, chodników i zjazdów oraz regulacji urządzeń obcych,- czynności wykonania oznakowania pionowego i poziomego,2) część kanalizacyjna:- czynności wykonania przebudowy ciągu kanalizacji deszczowej, 3) część oświetleniowa:- czynności wykonania przebudowy kabli ziemnych, montaż oświetlenia ulicznego,4) część zabezpieczenia sieci i urządzeń obcych:- czynności wykonania przebudowy, zabezpieczenia i przełożenia kabli sieci energetycznej – siec elektroenergetyczna. - czynności wykonania przebudowy kabli ziemnych i sieci napowietrznej – sieć teletechniczna,- czynności wykonania przebudowy, zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacji sanitarnej,- czynności wykonania przebudowy, zabezpieczenia sieci kanalizacji ogólnospławnej – sieć kanalizacji ogólnospławnej,- czynności wykonania przebudowy, zabezpieczenia sieci gazowej – sieć gazowa,- czynności wykonania przebudowy, zabezpieczenia sieci wodociągowej – sieć wodociągowa.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią program funkcjonalno-użytkowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

i. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa (2) projekty budowlano-wykonawcze w zakresie dróg wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną. ii. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty drogowe o wartości tego zakresu 600.000 zł brutto w każdej z nich. Zamawiający uzna spełnianie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że usługi i roboty budowlane zostały wykonane zarówno w ramach odrębnych umów, jak i w ramach jednej umowy obejmującej kilka obiektów. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). iii. Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego: - co najmniej jedną osobę, która będzie projektowała branżę drogową, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobę, która będzie projektowała branżę kanalizacyjną, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobę, która będzie projektowała branżę elektryczną, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci elektrycznej do projektowania bez ograniczeń obejmujące swoim zakresem elektryczne i elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe, - co najmniej jedną osobę, która będzie projektowała branżę telekomunikacyjną, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobę, która będzie kierowała robotami drogowymi (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobę, która będzie kierowała robotami kanalizacyjnymi (kierownik robót), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobę, która będzie kierowała robotami elektrycznymi (kierownik robót), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych bez ograniczeń lub z ograniczeniami obejmujące swym zakresem napowietrzne i kablowe linie energetyczne, - co najmniej jedną osobę, która będzie kierowała robotami telekomunikacyjnymi (kierownik robót), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub z ograniczeniami, obejmujące swym zakresem prace teletechniczne. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy –w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SWZ.2. Okresy, o których mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych i/lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty. 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie: 1) Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy, 4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ. 6. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 7. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swoim imieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku ustawowego terminu – gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu, 2) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych w miejscu, dla którego realizowana jest niniejsza inwestycja, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (w szczególności: klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów oraz archeologiczne), 4) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikających przyczyn, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji, które spowodowane są wystąpieniem przeszkód na terenie prowadzenia robót, 5) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych – ciągłe opady deszczu trwające nieprzerwalnie przez minimum 3 dni, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ustawy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji.
2021-04-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.