eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karolina.kostrzewa@uwm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68e3a0d9-79e6-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024651/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi badań lekarskich kandydatów, pracowników i studentów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają:
Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy
dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast Instrukcja pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu to przeglądarka internetowa Internet
Explorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”oraz
łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu1024x768 pikseli.3. Limit objętości plików
lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB każdy. 4. Szczegółowe informacje dotyczące, formatu przesyłanych
danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych określają: Regulamin Internetowej
Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy, w
których określono w szczególności że: 4.1. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
4.2. Za datę przekazania oferty, wniosków,zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania do Zamawiającego podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem
zaufanym lub podpisem osobistym, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż
ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. 4.3. Oferta lub wniosek powinny być
sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających
dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne stosuje się:.txt; .rft;.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt;
.docx; .xlsx; .pptx; .csv, 7-zip, xml.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
ul.M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, 3. Dane osobowe Wykonawcy
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej.5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania
będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. 6. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w
Załączniku nr2 do SWZ.7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w
celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b
powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym
innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2
RODO.8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki
informacyjne z:- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,- art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.9. W celu
zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej,której dane zostały przekazane w związku z udziałem w
postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 2 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i
załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o
których mowa wart. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby),zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. - W
przypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do
uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące,
prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w
art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu),Zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/2022/TP/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. W ramach usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać badania lekarskie oraz badania dodatkowe (RTG klatki piersiowej, USR i innych według wskazań lekarza) do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów ww. wydziałów UWM w Olsztynie.
3. W przypadku badań opisanych w pkt. 2 na podstawie badania lekarskiego i wyników badań laboratoryjnych lekarz wydaje dla studenta orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki, dokumentując jego wynik w karcie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia lekarz wpisuje do książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i przekazuje studentowi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryterium, tj.:

Cena – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
1.1.2. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
1.1.2.1. dysponuje minimum 1 lekarzem, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania badań, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz uprawnionym do wydawania stosownych zaświadczeń, posiadającym wyższe wykształcenie medyczne (dyplom lekarza) oraz prawo do wykonywania zawodu lekarza potwierdzone aktualnym wpisem do Izby Lekarskiej.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
1.1. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1.1. Podpisany i wypełniony Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
1.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
1.3. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
1.4. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
1.5. wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
1.6. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
1.7. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
1.8. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp. dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
a) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT;
b) gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
c) w zakresie ilości osób określonej w §1 ust. 2 niniejszej umowy, w warunkach zmiany liczby studentów na poszczególnych kierunkach, objętych badaniami realizowanymi w ramach niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.