eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi D帳rowa G鏎nicza › 安iadczenie us逝gi w zakresie odbioru i transportu zw這k os鏏 zmar造chOg這szenie z dnia 2023-01-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi w zakresie odbioru i transportu zw這k os鏏 zmar造ch

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zag喚biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w D帳rowie G鏎niczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310077

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowo嗆: D帳rowa G鏎nicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zco-dg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi w zakresie odbioru i transportu zw這k os鏏 zmar造ch

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4ee4a6c6-9275-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00028073

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00320444/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 Us逝ga transportu zw這k

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie
wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, o鈍iadcze, wniosk闚, dokument闚 i o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu na wezwanie
Zamawiaj帷ego oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie poprzez:
a) platform zakupow: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg z u篡ciem formularza Wy郵ij wiadomo嗆 dost瘼nego na stronie
dotycz帷ej post瘼owania.
UWAGA: formularz Wy郵ij wiadomo嗆 nie s逝篡 do sk豉dania ofert.
albo
b) poczt elektroniczn: zamowienia.publiczne@zco-dg.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi by sporz康zona pod
rygorem niewa積o軼i w formie w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty – podpis dowodem osobistym z warstw elektroniczn
os鏏 uprawnionych do sk豉dania o鈍iadcze woli w imieniu Wykonawcy, tj. osob (osoby) reprezentuj帷 wykonawc, zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we w豉軼iwym rejestrze lub osob (osoby) upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy. Pod
poj璚iem „sporz康zenia oferty w formie elektronicznej” zamawiaj帷y rozumie dostarczenie pliku cyfrowego w formacie, o kt鏎ym
mowa w pkt. 12 bez wzgl璠u na spos鏏 jego stworzenia (wygenerowany plik cyfrowy lub skan).
2. Je瞠li osoba (osoby) podpisuj帷a ofert (reprezentuj帷a Wykonawc lub Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie) dzia豉 na
podstawie pe軟omocnictwa, pe軟omocnictwo w formie okre郵onej w niniejszym rozdziale w pkt. 20. musi zosta do陰czone do oferty.
3. Zaleca si, aby podpis elektroniczny zawiera znacznik czasu oraz dane umo磧iwiaj帷e weryfikacj w豉軼iwo軼i podpisu po
wyga郾i璚iu certyfikatu.
4. Zamawiaj帷y zaleca z這瞠nie dokument闚 w formie elektronicznej w formacie .pdf z podpisem elektronicznym osadzonym
wewn徠rz pliku (tzw. PAdES). W przypadku podpisania pliku podpisem zewn皻rznym konieczne jest wys豉nie pary plik闚: pliku
podpisanego i pliku zawieraj帷ego podpis.
5. W przypadku kompresji (pakowania) plik闚 - ka盥e o鈍iadczenie, dokument nale篡 opatrzy kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Podpisanie folderu zip b璠zie traktowane przez zamawiaj帷ego jako podpisanie ka盥ego spakowanego dokumentu.
Jest to r闚noznaczne z po鈍iadczeniem przez wykonawc za zgodno嗆 z orygina貫m wszystkich elektronicznych kopii dokument闚
zawartych w tym pliku, z wyj徠kiem kopii po鈍iadczonych odpowiednio przez innego wykonawc ubiegaj帷ego si wsp鏊nie z nim o
udzielenie zam闚ienia, przez podmiot na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawc.
Zamawiaj帷y dopuszcza format kompresji .rar.
6. Zamawiaj帷y dokona weryfikacji z這穎nych podpis闚 za pomoc narz璠zi do walidacji podpisu elektronicznego pochodz帷ych od
kwalifikowanych dostawc闚 us逝g zaufania, np. Szafir 2.0., ProCerum SmartSign, Sigillum Sign.
7. Dokumenty musz by z這穎ne w spos鏏 zapewniaj帷y pe軟 czytelno嗆 ich tre軼i.
8. Oferta (wraz z za陰cznikami) musi by sporz康zona w spos鏏 czytelny, w j瞛yku polskim.
9. Podmiotowe 鈔odki dowodowe, przedmiotowe 鈔odki dowodowe oraz inne dokumenty lub o鈍iadczenia sporz康zone w j瞛yku
obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.
10. Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia oferty dost瘼nego na:
https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg w niniejszym post瘼owaniu w sprawie udzielenia zam闚ienia publicznego.
11. Zalecane formaty przesy豉nych danych: .pdf, .xlsx, .docx. Do danych zawieraj帷ych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne stosuje si:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.; .xml
12. W przypadku podpisania oferty lub innego dokumentu podpisem zaufanym, nale篡 przes豉 podpisany plik w formacie xml.
zaleca si do陰czenie jego wizualizacji w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) og鏊nego
rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj, i:
1. Administratorem danych osobowych jest Zag喚biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w
D帳rowie G鏎niczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 D帳rowa G鏎nicza, tel/fax 32 621 20 48,
e-mail: szpital@zco-dg.pl
2. Je郵i ma Pani/Pan pytania dotycz帷e sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia豉nia
Zag喚biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w D帳rowie G鏎niczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 D帳rowa G鏎nicza, a tak瞠 przys逝guj帷ych Pani/Panu uprawnie, mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa si z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa i zawartych um闚.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s w celu realizacji um闚 zawartych z kontrahentami,
5. W zwi您ku z przetwarzaniem danych w celach o kt鏎ych mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog by
organy w豉dzy publicznej oraz podmioty wykonuj帷e zadania publiczne lub dzia豉j帷e na zlecenie organ闚 w豉dzy publicznej, w
zakresie i w celach, kt鏎e wynikaj z przepis闚 powszechnie obowi您uj帷ego prawa, 6. Pani/Pana dane osobowe b璠
przechowywane przez okres niezb璠ny do realizacji cel闚 okre郵onych w pkt. 4, a po tym czasie
przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa,
7. W zwi您ku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys逝guj Pani/Panu nast瘼uj帷e uprawnienia:
• prawo dost瘼u do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do 膨dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane s nieprawid這we lub niekompletne;
• prawo do 膨dania usuni璚ia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie s ju niezb璠ne
do cel闚, dla kt鏎ych by造 zebrane lub w inny spos鏏 przetwarzane, dane osobowe przetwarzane s niezgodnie z prawem,
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy 陰cznie spe軟ione s nast瘼uj帷e przes豉nki:
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy 陰cznie spe軟ione s nast瘼uj帷e przes豉nki:
1) zaistniej przyczyny zwi您ane z Pani/Pana szczeg鏊n sytuacj, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej przez Administratora,
2) przetwarzanie jest niezb璠ne do cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez Administratora lub
przez stron trzeci, z wyj徠kiem sytuacji, w kt鏎ych nadrz璠ny charakter wobec tych interes闚 maja interesy lub podstawowe prawa
i wolno軼i osoby, kt鏎ej dane dotycz, wymagaj帷e ochrony danych osobowych, w szczeg鏊no軼i gdy osoba, kt鏎ej dane dotycz jest
dzieckiem.
8. W przypadku powzi璚ia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przys逝guje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w豉軼iwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowi您kowe, w sytuacji gdy przes豉nk przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta mi璠zy stronami umowa.
10. Pani/Pana dane mog by przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany i nie b璠 profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/ZCO/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

„安iadczenie us逝gi w zakresie odbioru i transportu zw這k os鏏 zmar造ch”

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 85112000-7 - Dodatkowe us逝gi szpitalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y kierowa si b璠zie nast瘼uj帷ym kryterium:
„ cena ” – C;

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Zamawiaj帷y nie wprowadza fakultatywnych przes豉nek wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp);
2) Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si r闚nie Wykonawc w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. poz. 835), tj.:
–wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
– wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
– wykonawc, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.
Do Wykonawcy podlegaj帷ego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje si art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷e:c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Za minimalny poziom zdolno軼i uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawc, 瞠 znajduje si w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj帷ej nale篡te wykonanie zam闚ienia i wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie ni窺z ni 150 000,00 z,
W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej w/w warunek mo瞠 zosta spe軟iony 陰cznie przez wszystkich Wykonawc闚.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

W celu potwierdzenia, 瞠 oferowany przedmiot zam闚ienia odpowiada wymaganiom Zamawiaj帷ego okre郵onym w SWZ nale篡 przed這篡 o鈍iadczenie o wykonaniu us逝gi przy zachowaniu wszelkich wymog闚 okre郵onych w obowi您uj帷ych przepisach prawa o okre郵onych w Rozdziale III ust. 3 i ust. 4 niniejszej SWZ (zgodnie z Formularzem oferty).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

W celu potwierdzenia, 瞠 oferowany przedmiot zam闚ienia odpowiada wymaganiom Zamawiaj帷ego okre郵onym w SWZ nale篡 przed這篡 o鈍iadczenie o wykonaniu us逝gi przy zachowaniu wszelkich wymog闚 okre郵onych w obowi您uj帷ych przepisach prawa o okre郵onych w Rozdziale III ust. 3 i ust. 4 niniejszej SWZ (zgodnie z Formularzem oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie niniejszego zam闚ienia powinni spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one w punkcie V niniejszej SWZ oraz z這篡 dokumenty i o鈍iadczenia potwierdzaj帷e spe軟ianie tych warunk闚 zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SWZ.
2. Ponadto ww. Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia Pe軟omocnika do reprezentowania ich w niniejszym post瘼owaniu albo reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (dotyczy r闚nie sp馧ki cywilnej).
3. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z Pe軟omocnikiem.
Uwaga: Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z tre軼i umowy zawartej przez podmioty wsp鏊nie sk豉daj帷e ofert.
4. W odniesieniu do warunku udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onego w Rozdziale V pkt. 2 SWZ, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝g, do realizacji kt鏎ej te zdolno軼i s wymagane – nie dotyczy niniejszego post瘼owania.
5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, w przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 4, do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
6. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, aby prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub pe軟omocnika).
7. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenia o kt鏎ym mowa w Rozdziale w Rozdziale XIII. 20 lit. a) SWZ sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
8. Je瞠li oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da z這瞠nia przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.
9. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy (o ile takie zosta這 ustanowione przez Zamawiaj帷ego).

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) w trakcie trwania umowy ceny ulegn zmianie w przypadku zmian (obni磬a) stawek podatku VAT bezpo鈔ednio zwi您anych z przedmiotem zam闚ienia,
b) wyst徙i zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany zwi您ane przekszta販eniem podmiotowym stron,
c) zmiany umowy s konieczne na skutek dzia豉nia organ闚 administracji lub instytucji upowa積ionych do wydania decyzji albo innych akt闚 w豉dczych lub nadzorczych, zwi您anych z realizacj przedmiotu umowy,
d) zaistnienie si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej okresowe wykonywanie przedmiotu urnowy ,
e) wyst徙i okoliczno軼i. kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy, a w zwi您ku
z nimi wyst徙i konieczno嗆 wprowadzenia zmian do umowy, za zmiany te s korzystne dla Zamawiaj帷ego i zostan zaakceptowane przez Wykonawc·

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-01-20 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-20 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-02-18

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.