eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń nieekspozycyjnychOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń nieekspozycyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM IM.JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000592584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@muzeum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń nieekspozycyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dedbe718-792f-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022003/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń nieekspozycyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.muzeum.edu.pl/pl/radom/przetargi,10.htm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜Informacje znajdują się w SWZ i na stronie miniPortalu

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.muzeum.edu.pl/pl/radom/przetargi,10.htm

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MJM ZP.26-1/D/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów aranżacji pomieszczeń nieekspozycyjnych w nowo wyremontowanych budynkach Gąski i Esterki. Część I zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów aranżacji pomieszczeń nieekspozycyjnych w nowo wyremontowanych budynkach Gąski i Esterki. W zakres II części zamówienia - dostawa, montaż i instalacja sprzętu informatycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby:
1) W zakresie części I zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 200 000,00 zł. ,
2) W zakresie części II zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 50 000,00 zł.
Wykonawca składający ofertę dotyczącą więcej niż na jedną część zamówienia winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej, co najmniej o wartości odpowiadającej sumie kwot z warunków wskazanych w pkt. 1 i 2 dla części na które składa ofertę.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
1) część I zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia (rozumiane jako dwie umowy) polegające na dostawie mebli stylizowanych na meble XIX wieczne* oraz biurowych o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy) każde, przy czym wartość dostawy mebli stylizowanych na meble XIX wieczne musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł brutto (w ramach każdej z dwóch dostaw o wartości 200.000,00 zł). jako meble stylizowane na XIX wieczne- Zamawiający będzie uważał meble zrobione na zamówienie klienta, które są w różny sposób modyfikowane, aby dostosować je do stylu konkretnej epoki, w tym przypadku XIX w.

2) część II zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej trzy zamówienia (rozumiane jako trzy umowy) polegające na dostawie sprzętu informatycznego wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy) każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (np. kopia polisy wraz z dowodem jej opłacenia). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
2. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca składający ofertę dotyczącą II części zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
 Wykaz oferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta będzie podlegać odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz oferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) W przypadku składania oferty dotyczącej części I zamówienia: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych ),
b) W przypadku składania oferty dotyczącej części II zamówienia: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),
Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia składają wadium osobno na każdą z części zamówienia, których dotyczy oferta.
2. Wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 18 1020 1026 0000 1802 0232 8797 z dopiskiem „Tytułem wadium Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń nieekspozycyjnych część ….. zamówienia ”,
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych , musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe zapisy znajdują się SWZ postępowania

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, w tym informacje o przewidywanych zmianach są zawarte w wzorach umów, które stanowią odpowiednio:
a) Załącznik Nr 6a do SWZ – dla części I zamówienia,
b) Załącznik Nr 6b do SWZ – dla części II zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.