eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów wojskowych w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni ( 4 PPE).Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów wojskowych w rejonie
działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni ( 4 PPE).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 19005559700000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANA Z KOLNA 8B

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-301

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzigdynia.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów wojskowych w rejonie
działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni ( 4 PPE).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f1a1f56-79e2-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rzigdynia.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu
Platformy zakupowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu Platformy zakupowej
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/III/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów wojskowych w rejonie
działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni ( 4 PPE).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. posiadają uprawnienia do obrotu energią elektryczną
na podstawie koncesji, o której mowa w przepisach Prawo Energetyczne,
b) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
2 dostawy polegające na obrocie energią elektryczną o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto , każda dostawa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wskazanym
w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie wezwie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 425,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100),

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 68 1010 1140 0172 6813 9120 1000 tytułem: „Wadium - Sprawa 2/III/2022 – Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów wojskowych w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni (4PPE)”.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego, o którym mowa
w ust. 4 przed terminem składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać zapis,
że w przypadku ziszczenia się najmniej jednej przesłanki utraty wadium, określonej w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Gwarant podejmie się bezwarunkowo
i nieodwołalnie do wypłacenia zamawiającemu wymaganej kwoty wadium,
po otrzymaniu pierwszego pisemnego wezwania zamawiającego.

9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zamawiający uzna prawidłowość tych dokumentów jako zabezpieczenia oferty jeżeli:
1) w dokumencie gwarancji lub poręczenia jako wykonawcę (zobowiązanego) wskaże się wszystkie podmioty należące do konsorcjum lub
2) w dokumencie gwarancji lub poręczenia zawrze się informację, że przez wykonawcę (zobowiązanego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w dokumencie gwarancji/poręczenia, ale i wszystkich wykonawców
z którymi zdecydował się on złożyć ofertę.

10. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie mogą uzależniać wypłaty wadium zamawiającemu od oświadczenia woli wykonawcy
w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty.

11. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się
za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku.

12. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie mogą zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek zamawiającego.

13. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3.

14. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają przepisy ustawy Pzp..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia do oferty muszą dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem 12 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.