eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębia › DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO KUCHNI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JASTRZĘBI W 2022 ROKUOgłoszenie z dnia 2022-01-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO KUCHNI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JASTRZĘBI W 2022 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastrzębia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jastrzębia 110

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębia

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-631

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 384 05 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jastrzebia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO KUCHNI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JASTRZĘBI W 2022 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1170b3e7-7961-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.jastrzebia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ePUAP, email oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa produktów żywnościowych do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi w 2022 roku” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - RYBY
• Filet z miruny ze skórą
• Filet z dorsza ze skórą
• Paluszki rybne
• Filet z łososia

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert według algorytmów i wag opisanych w punkcie 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – PIECZYWO:
• Bułka maślana z kruszonką 100 g
• Bułka pszenna kajzerka 50g
• Bułka graham 50g
• Bułka drożdżowa, słodka mix (budyń+marmolada) 130g
• Bułka tarta 500g
• Bułka wrocławska krojona 400g
• Chleb pszenno-żytni krojony 500g
• Chleb tostowy zwykły 450 g
• Chleb żytni krojony 600 g
• Chałka duża 600g

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert według algorytmów i wag opisanych w punkcie 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3- WARZYWA I OWOCE, PRODUKTY SYPKIE, NABIAŁ, MROŻONKI I JAJA, MIĘSO:
• Brokuł
• Buraki świeże
• Cebula
• Cukinia
• Czosnek polski
• Kalafior
• Kapusta biała
• Kapusta czerwona
• Kapusta kwaszona
• Kapusta pekińska
• Marchew
• Natka koperku
• Natka pietruszki
• Ogórek kiszony
• Ogórek świeży
• Papryka czerwona
• Pieczarka
• Pietruszka korzeń
• Pomidor
• Por
• Rzodkiewka
• Sałata
• Sałata lodowa
• Seler korzeń
• Szczypiorek
• Ziemniaki
• Banany
• Brzoskwinia
• Cytryny
• Gruszka
• Jabłka
• Kiwi
• Kiwi Koszyk
• Mandarynki
• Nektarynka
• Pomarańcze
• Śliwki
• Borówka
• Malina
• Truskawka
• Barszcz biały butelka 480g
• Biszkopty 800g
• Ciastka zbożowe 300g (6x50 g)
• Chrzan 180g
• Cukier 1kg
• Przyprawa Curry 25 g
• Laska wanilii 2 g
• Dżem brzoskwiniowy 100 % 220g
• Dżem truskawkowy 100% 220g
• Herbata ekspresowa earl grey 1 op 100 szt. saszetek
• Herbata owocowa 1 op. 20 sztuk saszetek
• Kakao naturalne 80g
• Kasza gryczana palona
• Kasza jęczmienna wiejska średnia 400g
• Kasza Kukurydziana 400g
• Kasza kuskus 300g
• Kasza manna 500g
• Kawa zbożowa ekspresowa 1 op. 20szt.
• Ketchup dla dzieci 275g
• Koncentrat pomidorowy 195 g
• Koncentrat pomidorowy 950 g
• Liść laurowy 6 g
• Majeranek 8 g
• Majonez 170ml
• Makaron literki 500g
• Makaron nitka 250g
• Makaron zacierka 250g
• Makaron spaghetti 1kg
• Makaron łazanki 500g
• Makaron ryżowy 200g
• Makaron świderki, kolanka 500 g
• Makaron pełnoziarnisty 400g świderki
• Mąka pszenna typ 390 1kg
• Mąka ziemniaczana 500g
• Miód naturalny 370g wielokwiatowy
• Mus owocowy 120g
• Mus + jogurt 80g
• Sok owocowo-warzywny w butelce plastikowej 0,3l
• Olej rzepakowy 1 l
• Przyprawa Oregano 10g
• Pałeczki kukurydziane 40g
• Papryka czerwona ostra mielona 20 g
• Papryka czerwona łagodna mielona 20 g
• Pieprz czarny mielony 20 g
• Płatki kakao i miód 400 g
• Płatki jaglane 400 g
• Płatki jęczmienne błyskawiczne 400 g
• Płatki kukurydziane klasyczne 250 g
• Płatki owsiane błyskawiczne 400g
• Płatki pełne ziarno 200g
• Płatki ryżowe błyskawiczne 400g
• Płatki żytnie 500 g
• Ryż biąły długoziarnisty 1 kg
• Ryż pełnoziarnisty 500g
• Sok 100% 0,2 l mix (jabłko, pomarańcza, multiwitamina)
• Sok 100% 1l jabłkowy
• Sok 100% 1l multiwitamina
• Sok 100% 1l pomarańczowy
• Sól biała spożywcza 1kg
• Sól o obniżonej zawartości sodu –jodowana 1kg
• Tuńczyk w sosie własnym 170g
• Przyprawa Tymianek 10g
• Wafle ryżowe 130 g
• Ziele angielskie 10 g
• Zioła prowansalskie 10 g
• Kukurydza konserwowa 400 g
• Płatki jaglane pełnoziarniste 400 g
• Mus jabłkowy 100 g
• Płatki wielozbożowe 500 g
• Groch łupany
• Sok wieloowocowy 200 ml
• Fasola jaś
• Baton Granola owsiane z miodem 60 g
• Baton Flips kakaowy 25 g
• Chrupki kukurydziane kręcone 25 g
• Ciastka z żurawiną 300 g
• Groszek ptysiowy
• Jogurt owocowy 150g (truskawka, jagoda, brzoskwinia)
• Jogurt do picia 125 g (morela-miechunka, malina-czarny bez)
• Jogurt truskawkowy z ziarnami zbóż 140 g
• Jogurt naturalny 350 g
• Jogurt naturalny 150g
• Jogurt naturalny grecki 180g
• Masło ekstra 200 g
• Mleko spożywcze 2%
• Ser żółty gouda
• Serek homogenizowany waniliowy 150g
• Serek śmietankowy naturalny 135g
• Śmietana 18% 330ml
• Jogurt owocowy 122g (jogurt+owoce, jogurt + płatki do przesypania))
• Twaróg wiejski półtłusty kostka 200 g
• Twaróg wiejski półtłusty luz
• Jogurt owocowy do picia 100g
• Deser mleczno-czekoladowy do picia 95 ml
• Jogurt pitny owocowy 250ml
• Brokuły 450g
• Bukiet warzyw 450g
• Fasolka szparagowa cięta żółta, zielona 450g
• Kalafior 450g
• Marchewka z groszkiem 450g
• Mieszanka owocowa 450g
• Mieszanka warzywna 450g
• Truskawka 450g
• Wiśnia bez pestki 450g
• Włoszczyzna paski 450g
• Barszcz ukraiński 450g
• Jaja kurze L ( po dezynfekcji-naświetlaniu)
• Filet z piersi indyka bez skóry
• Filet z piersi kurczaka bez skóry
• Kiełbasa drobiowa
• Kiełbasa podwawelska
• Polędwica drobiowa
• Kurczak świeży-tuszka kl. A
• Łopatka wieprzowa bez kości
• Parówki(zawartość mięsa powyżej 80%)
• Szynka z indyka
• Pierś opiekana z kurczaka
• Podudzie z kurczaka
• Polędwica sopocka wędzona
• Polędwica drobiowa
• Schab pieczony na szaro
• Schab wieprzowy bez kości
• Szynka pieczona
• Szynka biała, parzona
• Szynka wieprzowa bez kości
• Udko z kurczaka
• Wołowina extra
• Flaki cielęce
• Boczek wędzony
• Wołowina rozbratel
• Pasztet królewski
• Szynka wędzona

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

03142500-3 - Jaja

03222000-3 - Owoce i orzechy

15112000-6 - Drób

15113000-3 - Wieprzowina

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15331170-9 - Warzywa mrożone

15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15542000-9 - Ser świeży

15551300-8 - Jogurt

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15831000-2 - Cukier

15841000-5 - Kakao

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15863000-5 - Herbata

15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

15899000-6 - Proszek do pieczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert według algorytmów i wag opisanych w punkcie 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie określa warunku.

Zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę produktów żywnościowych określonych w części zamówienia dla której składa ofertę:
CZĘŚĆ 1 – wykonał co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 49 000 zł brutto
CZĘŚĆ 2- wykonał co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto
CZĘŚĆ 3- wykonał co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 246 000 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy,

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ),

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

informacja z Krajowego Rejestru Karnego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

Wykaz dostaw


Dokumenty/opakowania zawierające informacje na temat gramatury i składu danego towaru wyspecyfikowanego w Wykazie Asortymentu stanowiącym Załącznik Nr 1 i/lub Załącznik Nr 2 i/lub Załącznik Nr 3 i/lub Załącznik Nr 4 i/lub Załącznik Nr 5 do SIWZ – potwierdzające, że ofertowane towary odpowiadają pod względem gramatury i składu wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. b) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 do SWZ. c)zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:- w pkt.9.8.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku- w pkt.9.8.2SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w miniportalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.