eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrychów › Sukcesywna dostawa trumien drewnianych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie.Ogłoszenie z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027725 z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa trumien drewnianych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120172946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 24

1.5.2.) Miejscowość: Andrychów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338753661

1.5.8.) Numer faksu: 338753109

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@zgk.andrychow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgk.andrychow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa trumien drewnianych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-259e2b9c-909d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zgk.andrychow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/plhttps://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: PA/02/KA/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 163750 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy trumien drewnianych. a. Trumna z drzewa sosnowego lub świerkowego /wzór prosty-socjalna / dwukrotnie malowana na kolor jasny orzech w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite białym materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt.b. Trumna z okleiny dębowej /wzór prosty/ dwukrotnie malowana na kolor jasny lub ciemny dąb w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, z wiekiem obijanym ozdobą, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite białym atłasem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 30szt.c. Trumna z drzewa dębowego wzór prosty dwukrotnie malowana na kolor jasny lub ciemny dąb w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, wieko trumny na podstawie, góra wieka ozdobnie frezowana z rzeźbą, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem /różne kolory/ z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 30 szt.d. Trumna – amerykanka z okleiny dębowej dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 metalizowanymi uchwytami, góra wieka ozdobnie frezowana, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem /różne kolory/ z podwójną koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 30szt.e. Trumna – z okleiny dębowj tzw. amerykanka głęboka /gdzie dół i góra są podobnej wielkości/, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 metalizowanymi uchwytami, góra i dół ozdobnie frezowane, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem /różne kolory/ z koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 30 szt.f. Trumna – z drzewa dębowego tzw. amerykanka dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 mosiężnymi uchwytami, góra dół ozdobnie frezowane, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem /różne kolory/ z koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 30 szt.g. Trumna – amerykanka z drzewa dębowego, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 mosiężnymi uchwytami, góra i dół o grubości min 40 mm, ozdobnie frezowana, głęboko profilowana, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem /różne kolory/ z podwójną koronką wypuszczaną na zewnątrz oraz poduszką w ilości – do 15 szt.h. Trumna – z drzewa topolowego, sosnowego, świerkowego lub olchowego wzór (ośmiokątna) dwukrotnie malowana na kolor jasny lub brunatny w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk z 4 wzmocnionymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 20 szt.i. Trumna – amerykanka z drzewa topolowego ,sosnowego ,świerkowego lub olchowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, lub brunatny w co najmniej dwóch wariantach lakieru:mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 20 szt.j.Trumna z drzewa dębowego sześciokątna dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi metalizowanymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz 15 szt.k. Trumna z drzewa sosnowego, świerkowego lub olchowego, /wzór ośmiokąt/ mazerowana tj. malowana techniką naśladującą wzorem naturalne słoje drewna na kolor ciemny orzech w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi metalizowanymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 20 szt.l. Trumna – amerykanka z drzewa dębowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi metalizowanymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 20 szt.ł. Trumna – z drzewa dębowego /wzór ośmiokąt mocno ścieta /, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 15 szt.m. Trumna – amerykanka z drzewa dębowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 20 szt.3. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania ofert.4. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a/ Trumny wykonane muszą być z drewna suchego, b/ Dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego, wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem, c/ Ścianki boczne nieprzepuszczalne, wieko szczelnie przylegające, d/ Powierzchnie zewnętrzne trumny malowane minimum dwukrotnie lakierem, e/ Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej – śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności, f/ Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań, g/ Wymiary trumny: - długość od 180 cm do 200cm - długość 210cm na indywidualne zamówienie. - szerokość około 50 cm u stóp i około 70 cm u wezgłowia lub około 70 cm na całej długości, h/ Wszystkie trumny charakteryzować musi dokładność i estetyka wykonania, i/ Gwarancja na oferowane trumny drewniane musi obejmować okres minimum 12 miesięcy na czas ich magazynowania liczony od daty bezusterkowego odbioru. 5. Przedmiot zamówienia dostarczany będą sukcesywnie wg bieżącego zapotrzebowania transportem Wykonawcy i na jego koszt do Domu Pogrzebowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39296100-4 - Trumny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona zgodnie z określonymi w SWZ kryteriami oceny ofert ich wagami oraz opisem sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Josephine https: https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.