eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Bł.Czesława 14A w Gliwicach wraz z pracami towarzyszącymi w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"Ogłoszenie z dnia 2021-04-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027646 z dnia 2021-04-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Bł.Czesława 14A w Gliwicach wraz z pracami towarzyszącymi w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276567632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolnych Wałów 11

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)3392950

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Bł.Czesława 14A w Gliwicach wraz z pracami towarzyszącymi w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca8fcc5f-9655-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

WFOŚiGW w Katowicach.Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim; współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu oudzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogąelektroniczną przyużyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp doformularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznejprzekazywanej przy ichużyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal udostępnympodadresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.Wykonawcaprzystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje warunkikorzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje siękorzystając zminiPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plikówprzesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz dokomunikacjiwynosi150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125ust.1pzp,podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych orazinnychinformacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datęichprzekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna(innaniż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektroniczniezapośrednictwemdedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionegoprzezminiPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza niemożebyć szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniemZamawiający iWykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może równieżkomunikować się zWykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.plDokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopiedokumentów lub oświadczeń składanesą przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza dokomunikacji jako załączniki. Zamawiającydopuszcza również możliwość składania dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznychkopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą pocztyelektronicznej, na adresemailbartlomiuej.jurkiewicz@zbmgliwice.plSposób sporządzenia dokumentówelektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody zwymaganiamiokreślonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. wsprawie sposobusporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznychoraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lubkonkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452).Zamawiający nie przewidujesposobu komunikowania się zWykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, wskazanych w SWZ.Korzystanie przez Wykonawcę ze wskazanej platformy jestbezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1.1. administratoremPani/Pana danychosobowychjest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo BudownictwaSpołecznego Sp. z o.o. zsiedzibąwGliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Dolnych Wałów 11;1.2. wsprawach związanychzPani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,kontakt pisemny zapomocąpoczty tradycyjnej na adres: Zarząd Budynków Miejskich I TowarzystwoBudownictwaSpołecznego Sp.z o.o.,44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11 lub pocztą elektroniczną naadres email:iod@zbmgliwice.pl1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit.cRODO w celuprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznegoorazzawarciaumowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązekprawnystosowaniasformalizowanychprocedur udzielania zamówień publicznych spoczywającynaZamawiającym;1.4.OdbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którymudostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy zdnia 11września 2019 r. – Prawozamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej„ustawaPzp”;1.5. Pani/Panadane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przezokres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowyprzekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.6. obowiązekpodaniaprzez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiemustawowym określonymw przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu oudzieleniezamówieniapublicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp;1.7. wodniesieniudo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany,stosowanie do art. 22RODO;1.8. posiada Pani/Pan:1.8.1. na podstawie art.15RODO prawo dostępudo danych osobowych Pani/Pana dotyczących;1.8.2. na podstawie art.16RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawadosprostowania niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówieniapublicznegoani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie możenaruszaćintegralnościprotokołu oraz jego załączników.1.8.3.na podstawie art. 18 RODO prawożądania odadministratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,o którychmowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie mazastosowania wodniesieniu doprzechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochronyprawnej lub wcelu ochrony prawinnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względyinteresupublicznego Unii Europejskiejlub państwaczłonkowskiego.1.8.4. prawo do wniesienia skargidoPrezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzaniedanychosobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisyRODO;1.9. nie przysługujePani/Panu:1.9.1. wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawo do usunięcia danychosobowych;1.9.2. prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którymmowa w art.20 RODO;1.9.3. napodstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 062/PZ/2021/ZBM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z numeracją SWZ:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Błogosławionego Czesława 14A w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. z PEC Gliwice wraz z pracami towarzyszącymi w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I".2. Zakres prac obejmuje w szczególności:2.1. Uporządkowanie/ dobudowa przewodów kominowych2.2. Termomodernizacja piwnicy2.3. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją2.4. Roboty dekarskie2.5. Roboty ogólnobudowlane w lokalach obejmujące prace instalacyjne i elektryczne2.6. Remont klatki schodowej2.7. Częściowa wymiana stolarki okiennej2.8. Ocieplenie elewacji2.9. Izolacja ścian fundamentowych2.10. Instalacja grzewcza i wod-kan2.11. Instalacja elektryczna2.12. Wykonanie opaski wokół budynku2.13. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej2.14. Wykonanie wiaty na odpady2.15. Wykonanie schodów zewnętrznych2.16. Zagospodarowanie terenu, w tym elementy małej architektury4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ, w tym: dokumentacja techniczna wielobranżowa (projekt budowlany termomodernizacji, projekt instalacji sanitarnej, projekt instalacji elektrycznej, projekt SWC, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (oddzielenie dla branż), przedmiary robót, pozwolenie na budowę, wymagania inwestorskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Spełnia/nie spałnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z numeracją SWZ:2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.2.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.2.3.2. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00zł.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali:dwa zamówienia polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku wielokondygnacyjnego o wartości minimum 500.000,00zł brutto, oraz jedno zamówienie polegające na modernizacji/remoncie/wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania/gazowej w budynku o wartości minimum 50.000,00zł (brutto).Uwagi:• Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).• Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.• Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.• Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.• W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.2.5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:2.5.1. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,2.5.2. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,2.5.3. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń2.5.4. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lubinformacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego dotej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;2.2. odpisu lubinformacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.2.1. Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszonoupadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jegodziałalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacjiwynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2.2.2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępujesię je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby alboosób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanianie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lubadministracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym zewzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.2.2.3. Dokumenty/oświadczenia, o którychmowa w pkt. 2.2.1 i 2.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wokresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; jeżeli z uzasadnionej przyczynywykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może złożyć innydokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu; wprzypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokument składa ten wykonawca, którybędzie odpowiadał za spełnienie tego warunku.2.4. Dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana wymaganą sumę gwarancyjną.2.5. Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącymzałącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie II.2.4 SWZ wykonanych niewcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty imiejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniemdowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz któregoroboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;2.6. Wykazu osób, zgodnego zewzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacjizamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.5 SWZ wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:4.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zarządcy ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr 062/PZ/2021/ZBM”,4.2. gwarancjach bankowych,4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. WtakimprzypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniualbodoreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwowinnobyć załączone do oferty.2. W odniesieniu do warunków dotyczącychwykształcenia,kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzieleniezamówieniamogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonająrobotybudowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawcywspólnieubiegający się oudzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z któregowynika,które robotybudowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.Oświadczeniai dokumentypotwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składakażdy zWykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wybranejofertyw zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym weWzorzeumowy,stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności,podrygoremnieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiającym jest: GLIWICE - miasto na prawach powiatu, z siedzibą w Gliwicach przy ul.Zwycięstwa 21 (Urząd Miasta Gliwice) NIP: 631-10-06-640 w imieniu i na rzecz którego działa:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Plac Inwalidów Wojennych 12 44-100 Gliwice NIP: 631-240-89-84 Niniejsze postępowanie, w imieniu Zamawiającego przeprowadza na podstawiezawartego Porozumienia nr 1/I/2019 z dnia 13.05.2019r. Zarządca: Zarząd Budynków MiejskichI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach Dane teleadresowe: 44-100Gliwice, Dolnych Wałów 11 Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS nr 0000011843 NIP: 631-22-43-307, REGON: 276567632 Wysokość kapitału zakładowego: 62.936.500,00 zł Email:biuro@zbmgliwice.pl Adres strony internetowej: www.zbmgliwice.pl Dane teleadresowe wniniejszym ogłoszeniu dotyczą "Zarządcy".
2021-04-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.