eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zegrze Południowe › Zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu BadawczegoOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010099060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska, 22A

1.5.2.) Miejscowość: Zegrze Południowe

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-130

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 261885555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wil.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wil.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5bb1e1f-7907-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/wilpib/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/wilpib/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wilpib/
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego), MozzillaFirefoxver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, system operacyjny Windows 7 i późniejsze. Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP, zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wil.waw.pl (nie dotyczy składania ofert).
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: ZP-1-22-DTO.
Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej zamawiającego: bip.wil.waw.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej zamawiającego: bip.wil.waw.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1-22-DTO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22A przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3
do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku
nr 2 – „Formularz cenowy".

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonej przez Wykonawcę:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
oświadczenia o posiadaniu generalnej umowy dystrybucji (GUD), zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
oświadczenia o posiadaniu generalnej umowy dystrybucji (GUD), zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej – według wzoru z Załącznika nr 8 do SWZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
oświadczenia o posiadaniu generalnej umowy dystrybucji (GUD), zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej – według wzoru z Załącznika nr 8 do SWZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Oferta, formularz cenowy wg Załącznika nr 2 oraz oświadczenia wg Załącznika nr 4, Załącznika nr 6, Załącznika nr 7 i Załącznika nr 8 muszą być złożone w oryginale.
Do oferty należy załączyć:
1) Formularz cenowy wg wzoru z Załącznika nr 2 do SWZ pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z Załącznika nr 4 do SWZ pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp) wg wzoru z Załącznika nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru z Załącznika nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp) wg wzoru z Załącznika nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z Załącznika nr 4 - składa oddzielnie każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru z Załącznika nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia kopii umowy regulujących współpracę tych wykonawców (umowy konsorcjum), zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia poniższych sytuacji:
1) Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.
2) Zmiany poboru mocy przez Zamawiającego.
3) Zmiany cen jednostkowych w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z Taryfą (OSD) zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzaną zgodnie z przepisami prawa.
4) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany:
 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 572);
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5) Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych
6) Ewentualna zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/wilpib/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.