eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa serwisu i aktualizacji baz danych systemu informatycznego - liczba części 2Ogłoszenie z dnia 2021-04-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027609 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa serwisu i aktualizacji baz danych systemu informatycznego - liczba części 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytert Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa serwisu i aktualizacji baz danych systemu informatycznego - liczba części 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32981840-93a4-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005079/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi serwisowo-gwarancyjne HMS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://up-poznan.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://up-poznan.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach. Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezpłatne. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane są na stronie https://up-poznan.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link ”Potwierdzam” dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową. Ofertę, w tym wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności:a) w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lubb) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lubc) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli. Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu danych przesyłanych plików: pdf. W celu ewentualnych kompresji danych, zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a) .zipb) .7ZW przypadku składania oferty w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452).W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznańb) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 848-7799c) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę serwisu i aktualizacji baz danych systemu informatycznego – liczba części 2 (nr postępowania AZ-262-9/2021) prowadzonym w trybie podstawowym, z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzpe) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;f) podanie przez wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ-262-9/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i aktualizacja baz danych systemu informatycznego – liczba części 2, opisana szczegółowo w załączniku nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Część nr 1: Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego, działającego w oparciu o bazę danych Progress OpenEdge Enterprise wersje: DB 10.2B i DB 11.7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji – dotyczy części nr 1.a) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, którym jest wydłużenie świadczenia usługi serwisu Zintegrowanego Systemu Informatycznego maksymalnie do 4 miesięcy kalendarzowych.b) Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji nie przekroczy kwoty 40% wartości umowy zamówienia podstawowego.c) Cena za 1 miesiąc kalendarzowy usługi na warunkach prawa opcji będzie taka sama jak dla zamówienia podstawowego.d) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. e) Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, lub może skorzystać w części. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. f) Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi.g) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach (cena, liczba pracowników, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia) stanowić będzie ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pracowników, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach (cena, liczba pracowników, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia) stanowić będzie ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i aktualizacja baz danych systemu informatycznego – liczba części 2, opisana szczegółowo w załączniku nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Część nr 2: Aktualizacja bazy Progress OpenEdge Enterprise do wersji DB 11.7 wraz z usługą serwisową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach (cena, liczba pracowników, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia) stanowić będzie ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pracowników, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach (cena, liczba pracowników, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia) stanowić będzie ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Zdolności występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.4. Zdolności technicznej lub zawodowej Dotyczy części nr 14.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:a) co najmniej 1 usługę polegającą na serwisie oprogramowania komputerowego opartego na środowisku Progress Open Edge, o wartości co najmniej: 150 000,00 zł brutto orazb) co najmniej 1 usługę polegającą na serwisie oprogramowania komputerowego w systemie ERP opartym o technologię web services (protokół SOAP), o wartości co najmniej: 150 000,00 zł bruttowraz z podaniem ich wartości, przedmotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 4.2 Wykonawca musi wskazać do realizacji zamówienia co najmniej 1 pracownika posiadającego wyższe wykształcenie informatyczne lub inżynieryjne, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert był zatrudniony przy serwisowaniu, w ramach co najmniej 1 umowy serwisowej opartej o zarządzanie i programowanie w środowisku Progress OpenEdge, jak również w systemach ERP opartych o technolgie: web services (protokół SOAP), Java, Progress 4gl, Jasper Server, Jasper Reports.4.3 W przypadku usług określonych w walutach innych niż złoty polski, do przeliczenia wartości będzie się przyjmowało kurs NBP z dnia ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w tym dniu nie ogłasza się kursu NBP, z dnia kolejnego, następującego po dniu w którym dokonano ogłoszenia zamówienia.4.4 Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy wykaz wykonanych usług, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 4.5 Udostępnie zasobów: wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostęniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 11. Wykaz wykonanych usług oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia– wg załącznika nr 6 do SWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, który został wskazany w Rozdziale 14 SWZ pkt 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Dokument składa się w oryginale, w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie części nr 1:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego– wg załącznika nr 4 do SWZ.W zakresie części nr 2:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego– wg załącznika nr 4 do SWZ, Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że jest autoryzowanym dystrybutorem bazy danych Progress OpenEdge Enterprise – załącznik nr 5

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Powyższego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W zakresie części nr 1:Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SWZOdpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.Jeżeli dotyczy:a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania wykonawcy) - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny wykonawcy.b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.W zakresie części nr 2:Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SWZOdpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.Jeżeli dotyczy:a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania wykonawcy) - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny wykonawcy.b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.2. Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę.6. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.7. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty - składa Pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7A i 7B do SWZ, będący jej integralną częścią. W zakresie części nr 1:1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności – za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowane treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;b) gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj.: zdarzenia o charakterze siły wyższej, które zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami uniemożliwiają realizację usługi będącej przedmiotem Umowy, zgodnie z niniejszą Umową 3. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany Umowy na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1842).4. Niezależnie od postanowień § 16 ust. 2 i 3 Umowy, Strony mogą dokonać zmian Umowy, (niestanowiącej istotnej zmiany w jej treści, w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. W każdym przypadku strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i dokonania stosownej zmiany Umowy w zakresie przewidzianym Umową.6. W przypadku zmiany terminów realizacji Umowy niniejszego paragrafu, Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń finansowych do Zamawiającego.7. W przypadku zmiany stawek podatku VAT, strony uzgadniają, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę wynikającą z obliczenia ceny netto zgodnej z nowo wprowadzonym podatkiem.W zakresie części nr 2:1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności – za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowane treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;b) gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj.: wystąpienie nietypowych zdarzeń o charakterze siły wyższej, które zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej o obowiązującymi przepisami i normami uniemożliwiają realizację usługi będącej przedmiotem Umowy, zgodnie z niniejszą Umową 3. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany Umowy na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1842).4. Niezależnie od postanowień § 14 ust. 2 i 3 Umowy, Strony mogą dokonać zmian Umowy, (niestanowiącej istotnej zmiany w jej treści, w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. W każdym przypadku strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i dokonania stosownej zmiany Umowy w zakresie przewidzianym Umową.6. W przypadku zmiany terminów realizacji Umowy niniejszego paragrafu, Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń finansowych do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do złożenia oferty przez wykonawcę, jest Platforma Przetargowa dostępna pod adresem https://up-poznan.logintrade.net/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-11

2021-04-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.