eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Fałków › Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA FAŁKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Fałków

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-260

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@falkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.falkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5e70a40-9414-11ee-9ee7-e2087ac16d09

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5e70a40-9414-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00027547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074006/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków - RF PŁ PIS edycja 8

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536022

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej wraz z budową nowoczesnego oświetlenia ulicznego oraz budowie miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych, polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej, budowie chodników i miejsc postojowych, modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych energochłonnych opraw na nowoczesne energooszczędne oprawy LED i dobudowę nowych, w tym autonomicznych solarnych latarni oświetleniowych oraz budowie ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych do aktywnego spędzania wolnego czasu zarówno dla podróżujących jak i dla mieszkańców, i turystów Gminy Fałków.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Modernizacja infrastruktury drogowej
1. Droga na działce nr 619 Stomorgi - Poręba, dł 1085m x 3m
2. Droga na działce nr 1358/1 Wola Szkucka , dł 267m x 3m
3. Droga na działce nr 1369, 1353 Wola Szkucka (Stolarski - Ostrowska), dł 1200m x 3m
4. Droga na działce nr 263, 278 Pląskowice, dł 615m x 3m
5. Droga na działce nr 1489 Pląskowice (Borki), dł 995m x 3m
6. Droga na działce nr 1145 Starzechowice (łącznik), dł 565m x 3m
7. Droga na działce nr 335/1204, 1067/1, 368/1, 365/2, 362/5, 200 Studzieniec - Olszamowice, dł 136m x 3m
8. Droga na działce nr 1063, 326, 939 Olszamowice-Studzieniec, dł 939m x 3m
9. Droga na działce nr 64 Olszamowice-Wiadukt PKP, dł 758m x 4m
10. Droga na działce nr 1463 Czermno (hydrofornia), dł 560m x 3m
11. Droga na działce nr 1728 Starzechowice Sęp, dł 368m x 3m
12. Droga na działce nr 95 Fałków (ul.Wolska-ul.Studzieniecka), dł 458m x 3m

b) Budowa chodników, miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej
1. Chodnik przy boisku i placu zabaw w Turowicach, działka nr 1555/2
2. Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Turowicach, działka nr 1541
3. Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Sulborowicach, działka nr 62/2
4. Chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Zbójnie, działka nr 659
5. Miejsca postojowe przy OSP w Czermnie, działka 195
6. Chodnik i miejsca postojowe przy szkole w Czermnie, działka nr 1325
7. Chodnik przy siłowni zewnętrznej w Czermnie, działka nr 1325
8. Budowa infrastruktury rekreacyjnej

c) Budowa oświetlenia ulicznego
1. Budowa kablowego oświetlenia ulicznego na osiedlu Jana Pawła II
2. Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Turowice
3. Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Wąsosz
4. Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Sulborowice
5. Budowa kablowego oświetlenia ulicznego w m.Fałków, ul.Leśna
6. Dostawa i montaż energooszczędnych opraw LED zasilanych linią kablową
7. Dostawa i montaż wolnostojących, autonomicznych, zasilanych energią słoneczną latarnii solarnych LED

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5549000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7744346,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5549000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6561329166

7.3.3) Ulica: Młynarska 12

7.3.4) Miejscowość: Kurzelów

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5549000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.