eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starnawski@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d60e74fe-79d1-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-2.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert w postępowaniu (a
także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia miniPortal, dostępnego na
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (przy wykorzystaniu konta ePUAP dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą w sprawach innych niż składanie oferty będzie następować za pośrednictwem:
1) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz
komunikacji, o którym mowa powyżej), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie
oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako załączniki wskazanego formularza
komunikacji,
lub
2) Poczty elektronicznej e-mail. Ze strony Zamawiającego jest to adres poczty elektronicznej (e-mail)
starnawski@zut.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na platformie
ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, co jest niezbędne do możliwości złożenia
Zamawiającemu oferty stosownie do informacji podanej w sekcji III.3.5) ogłoszenia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu
miniPortalu i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal [Instrukcja
użytkowania systemu miniPortal, która jest do pobrania na wskazanej w sekcji III.3.5) stronie
internetowej miniPortalu → plik Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) [regulamin e-PUAP,
dostępnym na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej]. Poprzez uczestnictwo w niniejszym
postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal oraz regulaminu ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza komunikacji wynosi
150 MB.
4. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego: standardowa poczta
elektroniczna (Office365 lub też znana pn. Microsoft365), zdolna do przyjmowania listów (widomości z załącznikami) o maksymalnym rozmiarze 100 MB .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w dziale II
SWZ oraz załączniku nr 1 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w dziale II
SWZ oraz załączniku nr 1 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/Meble/V/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wytworzenie, sprzedaż, dostarczenie, montaż) mebli
na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na potrzeby
jego jednostek organizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: "Cena", "Okres gwarancji" i
"Wysokość kary umownej". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za
najwyżej ocenioną ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wytworzenie, sprzedaż, dostarczenie, montaż) mebli
na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na potrzeby
jego jednostek organizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: "Cena", "Okres gwarancji" i
"Wysokość kary umownej". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za
najwyżej ocenioną ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wytworzenie, sprzedaż, dostarczenie, montaż) mebli
na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na potrzeby
jego jednostek organizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: "Cena", "Okres gwarancji" i
"Wysokość kary umownej". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za
najwyżej ocenioną ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wytworzenie, sprzedaż, dostarczenie, montaż) mebli
na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na potrzeby
jego jednostek organizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: "Cena", "Okres gwarancji" i
"Wysokość kary umownej". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za
najwyżej ocenioną ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wytworzenie, sprzedaż, dostarczenie, montaż) mebli
na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na potrzeby
jego jednostek organizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: "Cena", "Okres gwarancji" i
"Wysokość kary umownej". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za
najwyżej ocenioną ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku
oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie
takie każdego z nich).
2) Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110
ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy
składającego ofertę (a w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce
sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do
wyżej wskazanego KRS lub CEiIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu
danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEiIDG w szczególności w sytuacji,
kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1)
powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów).
4) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących
w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w
przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
(składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o
zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich
odpowiednikach w tym zakresie w SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W wykonaniu postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje
(przy czym nie ma obowiązku dokonania) zmiany zawartej Umowy o zamówienie
w przypadkach, których rodzaje wskazują postanowienia ust. 2 - 5 niniejszego działu.
W przypadku dopuszczenia do zmiany Umowy w ramach każdego z przypadków (rodzajów) zmiany przewidzianych w ust. 2 – 5 niniejszego działu, wynik dokonanej zmiany Umowy (ewentualny aneks) odpowiadać będzie zakresowi zmiany, charakterowi oraz warunkom wprowadzenia do Umowy zmian określonych dla danego przypadku (rodzaju) zmiany podanych dla niego odpowiednio w postanowieniach ust. 2 – 4 niniejszego działu.
2. Zmiana Umowy może polegać na wyłączeniu z jej zakresu ilości mebli, lub zwiększeniu ilości mebli o wartość nie większą niż 30% wartości umowy - co wiąże się z obniżeniem wartości umowy lub jej zwiększeniem.
3. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku zwiększenia ilości zamawianych mebli o których mowa w ust. 2 nie więcej jednak niż o 10 dni roboczych.
4. Przedmiot zmian w Umowie stanowić mogą również tego rodzaju modyfikacje dotychczasowych postanowień Umowy, które, na skutek zmian Umowy zmian wprowadzanych lub wcześniej wprowadzonych do Umowy w przypadkach i stosownie do warunków wskazanych w ust. 1 – 3 niniejszego, stały się niespójne, sprzeczne lub niezgodne ze sobą lub z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku zmiana Umowy, o której mowa w niniejszym ustępie będzie dokonywana tak, aby jej wynik doprowadził do uzyskania spójności całej Umowy, usunięcia wewnętrznych sprzeczności czy innego rodzaju niezgodności z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa.
Wskazane powyżej dopuszczalne zmiany Umowy mogą być wprowadzone
w całości lub w poszczególnych częściach, na piśmie w formie aneksu, po wyrażeniu przez obie strony woli dokonania zmian zawartej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazany w sekcji IV.4.3.2 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo)
podlega w SWZ przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt
wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) ustawa PZP - należy przez to
rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, 2) SWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu
specyfikację warunków zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu
podstawowego bez negocjacji, przyjętego w niniejszym postępowaniu; 3) Wzór Umowy – należy
przez to rozumieć istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, których treść zawiera
załącznik nr 5 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.