eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Zlecenie świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 1 osoby w rodzinnym domu pomocy w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zlecenie świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 1 osoby w rodzinnym domu pomocy w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004447867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-449

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mopsolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zlecenie świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 1 osoby w rodzinnym domu pomocy w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0668f53-791c-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025237/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie całodobowych usług opiekuńczo bytowych w Rodzinnych Domach Pomocy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu oraz poczty elektronicznej pod adresem biuro e- mail: biuro@mopsolsztyn.pl przy czym złożenie oferty wraz załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn https://zamowienia.olsztyn.eu.
2. Korzystanie z platformy jest bezpłatne, aby korzystać z usług Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn Wykonawca powinien utworzyć konto użytkownika.
3.Instrukcja dla Wykonawcy oraz regulamin korzystania z systemu Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn zamieszczone zostały w zakładce „Pomoc”. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem korzystania z systemu oraz instrukcją użytkownika systemu Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy zakupowej:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
6. Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: . doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig
2) Format kodowania złożonych plików UTF8. Możliwość otworzenia pliku po odszyfrowaniu przez terminu składania ofert.
7.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów w systemie Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
8.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego posiadający konto na Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
9. Wymaga się by dokumenty elektroniczne w postępowaniu:
1)były utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisywanie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiały prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym.
3) umożliwiały prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku
4) zawierały dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości, co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
10.Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku po upływie terminu otwarcia ofert.
11.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie zamówienia w sprawach proceduralnych jest Anna Bugaj. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (DZ.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn posiadający REGON: 004447867, NIP: 7391151579, e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl;
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, w którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczący (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierne dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani znaną ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem zakresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, w których mowa o art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z artykułem 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przeniesienia danych osobowych, o których mowa w artykule 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, lub Stawki 2,00 – 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DZPiI.261.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 45100,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych realizowanych w oparciu o art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w rodzinnych domach pomocy dla osób starszych.
2.Całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe będą świadczone na rzecz 1 osoby wymagającej wsparcia z powodu wieku i z powodu niepełnosprawności. Zamówienie obejmuje zapewnienie 1 miejsca w rodzinnym domach pomocy położonym w Olsztynie lub na terenie gmin sąsiadujących z Gminą Olsztyn w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2012 r. poz. 719). Rozporządzenie określa standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy oraz warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.
4.Szczegółowy opis zamówienia:
4.1.Całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe świadczone w rodzinnym domu pomocy dla
osób starszych mogą być świadczone przez Wykonawcę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie miasta Olsztyn lub gmin ościennych, sąsiadujących z gminą Olsztyn, którego właścicielem lub najemcą jest:
a) osoba fizyczna prowadząca rodzinny dom pomocy, w którym ta osoba zamieszkuje;
b) organizacja pożytku publicznego – w przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizację pożytku publicznego.
4.2. Usługi opiekuńcze i bytowe świadczone będą całodobowo w rodzinnym domu pomocy dla nie mniej niż trzech i maksymalnie ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających wsparcia w formie rodzinnego domu pomocy dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych.
4.3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości osób kierowanych do rodzinnego domu pomocy, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na potrzeby środowiska Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, które również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4.4. W rodzinnym domu pomocy dla osób starszych prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze będą realizowane bezpośrednio przez tę osobę, a w przypadku rodzinnego domu pomocy dla osób starszych prowadzonego przez organizację pożytku publicznego usługi te będą realizowane przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomocy. Osoba prowadząca rodzinny dom pomocy lub osoba kierująca rodzinnym domem pomocy prowadzonym przez organizację pożytku publicznego przy świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych może korzystać z pomocy innych osób. Liczba osób pomagających w świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości osób przebywających w rodzinnym domu pomocy.
4.5. W przypadku najmu budynku mieszkalnego jednorodzinnego okres umowy najmu powinien gwarantować właściwe funkcjonowanie rodzinnego domu pomocy dla osób starszych.
4.6. W jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może być prowadzony więcej niż jeden rodzinny dom pomocy.
4.7. W rodzinnym domu pomocy zapewnia się w zakresie usług bytowych dotyczących:
4.7.1.miejsca pobytu:
a) swobodny dostęp do budynku i jego otoczenia,
b) budynek i jego otoczenie bez barier architektonicznych, z zastosowaniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
c) pokoje mieszkalne usytuowane na parterze budynków wielokondygnacyjnych, jeżeli budynki takie nie posiadają wind - w przypadku osób o ograniczonych możliwościach swobodnego przemieszczania się,
d) pokoje mieszkalne, nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że:
• pokój jednoosobowy - o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2;
• pokój dwuosobowy - o powierzchni nie mniejszej niż po 8 m2 na osobę,
e) pomieszczenia wspólnego użytkowania:
• pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia,
• kuchnię dostępną dla wszystkich mieszkańców domu,
• pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
• jedną łazienkę dla nie więcej niż 5 osób i jedną toaletę dla nie więcej niż 4 osób, wyposażone stosownie do potrzeb osób korzystających z tych pomieszczeń;
4.7.2. wyżywienia:
a) co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne – zgodnie ze wskazaniem lekarza,
b) przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie wcześniej niż o godzinie 18:00,
c) dostępność do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, o których mowa wyżej,
d) możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienie,
e) możliwość samodzielnego korzystania z kuchni;
4.7.3. utrzymania czystości:
a) środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej,
b) sprzątanie pomieszczeń w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.,

5. W rodzinnym domu pomocy zapewnia się w zakresie usług opiekuńczych:
• w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu;
• pomoc w przyjmowaniu leków;
• opiekę higieniczną, w tym pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz
w zakupie niezbędnych leków zalecanych przez lekarza;
• organizowanie czasu wolnego;
• czynny udział w codziennym życiu rodzinnym;
• niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
• organizowanie świąt i uroczystości;
• możliwość odbywania praktyk religijnych;
• pomoc zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku.
6. Zakres usług opiekuńczych będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy i uwzględniać będzie poziom samodzielności tej osoby.
7. Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie zawartej między Zamawiającym a osobą fizyczną albo organizacją pożytku publicznego, świadczącymi usługi w formie rodzinnego domu pomocy.
8. Zamawiający będzie pokrywał koszty za dni faktycznego korzystania z usług przez osoby, przebywające w rodzinnym domu pomocy, w wysokości i na zasadach określonych
w projektowanych postanowieniach umowy.
9. W ramach nadzoru upoważnieni pracownicy Zamawiającego przeprowadzą kontrolę
w rodzinnym domu pomocy dla osób starszych co najmniej raz na pół roku.
10.Zamawiajacy zastrzega, że przed zawarciem umowy może dokonać wizji lokalnej budynku mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenia rodzinnego domu pomocy pod względem zgodności ze standardami o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2012 r. poz. 719).
12. Zamawiający informuje, że będzie kierował osoby do rodzinnych domu pomocy ustalonych przez osobę korzystającą lub ubiegającą się o korzystanie z usług rodzinnego domu pomocy lub wybranego przez jego pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
13. Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ i wzorze umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena oferty (zryczałtowany koszt usług opiekuńczych i bytowych brutto za cały okres świadczenia usługi) 60 pkt
2. Doświadczenie osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy/osoby kierującej rodzinnym domem pomocy 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z dnia 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 SWZ;
Zamawiający nie będzie żądał oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej jeżeli w prowadzonym postępowaniu wpłynie jedna oferta dla jednej części zamówienia.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawiał warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żądał przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3. Dowody na potwierdzenie posiadanego doświadczenia (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym art 454 – 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym §11 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zastosował wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art 95 ust 1) . Przepis ten nie znajduje zastosowania do osobistego wykonania zamówienia przez osobę fizyczną , w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą. Ustawa o pomocy społecznej kładzie akcent na osobiste wykonanie świadczeń opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy przez osobę fizyczną. Rodzinny dom pomocy prowadzi osoba, która w nim zamieszkuje a usługi
bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.