eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa woreczków laparoskopowychOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa woreczków laparoskopowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870252274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa woreczków laparoskopowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-729a44a5-79ca-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016822/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa woreczków laparakopowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.med.torun.pl; https;//miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu oudzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwemminiPortalu pod adresem https://miniporta.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:dzp@med.torun.pl należy pamiętać, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZpkt 14,15, a także oferty dodatkowe składane są zawsze za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Danepostępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniejopcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją użytkowania miniPortalu. Instrukcja została zamieszona na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbieraniadokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacjiprzekazywanych przyużyciu systemówminiPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie
korzystaniaz miniPortau orazRegulaminie ePUAP.Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w
zakresie, wjakim określajązasady oraz wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i
odbieraniaelektronicznych dokumentówi informacjiprzekazywanych przy ich użyciu.2.Maksymalny
rozmiar plikówprzesyłanych zapośrednictwemdedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lubwniosku oraz doformularzkomunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB.
3.ZainteresowanyzłożeniemofertyWykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi
technicznymi zawartymiwprzywołanychRegulaminach. Przystąpienie do postępowania jest
równoznaczne zakceptacjąwarunków korzystaniaz miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych
Regulaminów.4.Szczegółoweinstrukcje użytkowaniaminiPortalu (narzędzia udostępnionego przez
Urząd ZamówieńPublicznych,MinisterstwoPrzedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo
Cyfryzacji) dostępne sąnastronie:https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: W przypadku przedmiotowego środka dowodowego określonego w
rozdziale IX, ust.7pkt.2 oraz załączniku nr 1 do SWZ (próbki) przekazuje się je
Zamawiającemuzapośrednictwemoperatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. –Prawopocztowe, osobiścielub za pośrednictwem posłańca. Przedmiotowy środek dowodowy
musizostaćprzekazanyZamawiającemu do terminu upływu składania ofert

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1
i2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wsprawieochronyosóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnegoprzepływutakichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie oochroniedanych) (Dz. Urz.UE L119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:administratoremPani/Pana danychosobowych jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika
wToruniu, ul.Batorego 17/19, 87-100Toruń; inspektorem ochrony danych osobowych w
SpecjalistycznymSzpitaluMiejskim im. M.Kopernika w Toruniu jest Pani/Pani Ewa Kacprzak,
iod@med.torun.pl;Pani/Pana daneosoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym zpostępowaniemoudzielenie zamówienia publicznego nr sprawy
SSM.DZP.200.45.2021 prowadzonymwtrybiepodstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lubpodmioty,którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96ust.3 ustawyzdnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579i2018),dalej„ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97
ust.1ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeliczastrwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwaniaumowy;obowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczącychjestwymogiemstawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
wpostępowaniu oudzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danychwynikają z ustawyPzp; wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:−
napodstawieart.15RODOprawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na
podstawieart.16RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18
RODOprawożądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
zzastrzeżeniemprzypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi
doPrezesaUrzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danychosobowychPani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w
związku zart. 17 ust. 3lit. b, d lube RODO prawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do
przenoszeniadanychosobowych, o którym mowa wart.20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu,wobecprzetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danychosobowychjest art. 6 ust.1 lit cRODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSM.DZP.200.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa woreczków laparoskopowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec
zmniejszeniuzzastrzeżeniemjednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie
przekroczy 30%.Wprzypadkuniewykorzystania przez Odbiorcę w całości przedmiotu umowy
Dostawcynieprzysługuje żadneroszczenie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć:
1) opisy lub katalogi bądź karty techniczne oferowanych przez Wykonawcę towarów, potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę towary odpowiadają określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 wymaganiom,
2) próbki w ilości po 1 szt. ( próbka musi potwierdzać również nadrukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym oraz wymogi swz),
3) oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. i dostawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań w postaci:
a. w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 r.: deklaracji zgodności EC(WE) sporządzonej przez producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych oraz oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim, że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.;
b. w przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – tj. korzystających z okresów przejściowych: deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie oraz certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
c. w przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami a lub b: deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć:
1) opisy lub katalogi bądź karty techniczne oferowanych przez Wykonawcę towarów, potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę towary odpowiadają określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 wymaganiom,
2) próbki w ilości po 1 szt. ( próbka musi potwierdzać również nadrukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym oraz wymogi swz),
3) oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. i dostawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań w postaci:
a. w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 r.: deklaracji zgodności EC(WE) sporządzonej przez producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych oraz oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim, że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.;
b. w przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – tj. korzystających z okresów przejściowych: deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie oraz certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
c. w przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami a lub b: deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie zpełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania został określony
wzałącznikunr2 do SWZ w paragrafie 5 oraz w paragrafie 12

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.