eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reszel › "Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ w Reszlu"Ogłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ
w Reszlu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001338468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Słowackiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Reszel

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-440

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zozreszel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zozreszel.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692658

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ
w Reszlu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5dc8238-7080-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013497/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ w Reszlu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466716/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 337926,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 90983,52 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunki i inne wyroby medyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 187502,90 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 64576,05 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Środki dezynfekcyjne, antyseptyczne i produkty lecznicze do leczenia ran zakażonych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 21393,94 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały szewne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 964,22 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32551,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38316,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32551,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group Sp. z o. o., Sp. k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32551,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-10 do 2025-01-09

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 259997,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 259997,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 259997,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): CITONET Pomorski Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990339595

7.3.3) Ulica: Zabagno 18c

7.3.4) Miejscowość: Swarożyn

7.3.5) Kod pocztowy: 83-115

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 259997,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-10 do 2025-01-09

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne (powody odrzucenia): Wykonawca załączył do oferty pełnomocnictwo podpisane podpisem kwalifikowanym, jednakże certyfikat podpisu był nieważny, tym samym udzielone pełnomocnictwo było wadliwe. Wobec powyższego Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa w trybie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.). Z przesłanego w odpowiedzi pełnomocnictwa nie wynika, iż osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy w dacie składania oferty miał skutecznie udzielone umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy. Wprawdzie pełnomocnictwo opatrzone zostało datą 08.12.2022r., jednakże pełnomocnictwo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym z datą 15.12.2022r. Dopuszczalne jest uzupełnienie pełnomocnictwa w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć skan dokumentu udzielonego w dacie składania ofert pełnomocnictwa, sporządzonego i podpisanego w wersji papierowej (opatrzony pieczątką) potwierdzony za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym (w dacie uzupełniania dokumentu).
Z treści złożonego w uzupełnieniu pełnomocnictwa nie wynika że pełnomocnik był umocowany do wykonania czynności w dniu składania oferty, tym samym ofertę należało odrzucić.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69312,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 69312,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne (powody odrzucenia): Wykonawca załączył do oferty pełnomocnictwo podpisane podpisem kwalifikowanym, jednakże certyfikat podpisu był nieważny, tym samym udzielone pełnomocnictwo było wadliwe. Wobec powyższego Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa w trybie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.). Z przesłanego w odpowiedzi pełnomocnictwa nie wynika, iż osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy w dacie składania oferty miał skutecznie udzielone umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy. Wprawdzie pełnomocnictwo opatrzone zostało datą 08.12.2022r., jednakże pełnomocnictwo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym z datą 15.12.2022r. Dopuszczalne jest uzupełnienie pełnomocnictwa w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć skan dokumentu udzielonego w dacie składania ofert pełnomocnictwa, sporządzonego i podpisanego w wersji papierowej (opatrzony pieczątką) potwierdzony za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym (w dacie uzupełniania dokumentu).
Z treści złożonego w uzupełnieniu pełnomocnictwa nie wynika że pełnomocnik był umocowany do wykonania czynności w dniu składania oferty, tym samym ofertę należało odrzucić.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26251,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26251,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.