eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Dostawa opału - pellet drzewny dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w TychachOgłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa opału – pellet drzewny dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365004185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 032 323 24 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mco@mco.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcotychy.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału – pellet drzewny dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32fabbe9-755b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020160/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa opału – pellet drzewny dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tychach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MCO-SZP.261.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 112075,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału – pellet drzewny w ilości 50 ton dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr. 4 w Tychach.
1) pellet drzewny Ø 6 mm,
2) długość 5 – 30 mm,
3) wilgotność resztkowa maks. 10 %,
4) ścieralność ≤ 2,3 %,
5) gęstość ≤ 1,12 kg/dm3,
6) zawartość wody ≤ 10%,
7) zawartość popiołu ≤ 0,5%,,
8) wartość opałowa ≥ 18MJ/kg
9) wartość opałowa ≥ 5 kWh/kg,
10) zawartość siarki ≤ 04 %,
11) zawartość chloru ≤ 0,02%
12) zawartość azotu ≤ 0,3%,
13) lepiszcza ≤ 0,2%.
14) Produkt musi posiadać certyfikat DIN PLUS oraz być zgodny z normą EN Plus A1

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 139605,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poli Trade Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542460464

7.3.3) Ulica: Biblioteczna 10/22

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.