eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Rozbiórka starych urządzeń placu zabaw oraz budowy nowych urządzeń placu zabaw wraz z infrastrukturą w ramach zadania modernizacji terenu Przedszkola nr 157 Przedszkole z Serduszkiem w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka starych urządzeń placu zabaw oraz budowy nowych urządzeń placu zabaw wraz z infrastrukturą w ramach zadania modernizacji terenu Przedszkola nr 157 Przedszkole z Serduszkiem w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole157 Przedszkole z Serduszkiem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013001311

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bazyliańska 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-203

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228110648

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p157@edu.um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole157.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka starych urządzeń placu zabaw oraz budowy nowych urządzeń placu zabaw wraz z infrastrukturą w ramach zadania modernizacji terenu Przedszkola nr 157 Przedszkole z Serduszkiem w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d65bafd-6d4d-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003187/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Ogród zwierzątek - etap I, modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 157 Przedszkole z Serduszkiem w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dbfotargowek.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dbfotargowek.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w SWZ - VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w SWZ - XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO-DI.261.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka starych urządzeń placu zabaw oraz budowy nowych urządzeń placu zabaw wraz z infrastrukturą w ramach zadania modernizacji terenu Przedszkola nr 157 Przedszkole z Serduszkiem w Warszawie przy ul. Bazyliańskiej 10 „Ogród zwierzątek – etap I”.
Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja projektowa zawierająca:
a. Projekt budowlany zagospodarowania terenu,
b. Przedmiar robót zagospodarowanie terenu,
c. STWIOR zagospodarowanie terenu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45232120-9 - Roboty nawadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli na żądanie Zamawiającego przedstawi:
i. wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego placu zabaw, o wartości co najmniej 400.000 zł brutto, podczas budowy którego wykonano nawierzchnie miękkie z EPDM (co najmniej 300m2 zawierających kolorowe wzory i rysunki dla dzieci) i formy przestrzenne 3D z EPDM (co najmniej 2 formy przestrzenne przeznaczone dla dzieci) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
ii. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ – zgodnie z poniższymi warunkami:
• co najmniej jedna osoba posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstruktorskiej,
• co najmniej jedna osoba posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót ogrodniczych, posiadająca wykształcenie ogrodnicze minimum średnie z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, potwierdzonym posiadanymi kwalifikacjami w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, bądź mającą ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na żądanie Zamawiającego Wykonawcy przedstawiają następujące podmiotowe środki dowodowe:
a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
i. art. 108 ust. 1 pkt 1,
ii. art. 108 ust. 1 pkt 2,
iii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
i. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
iii. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
iv. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
c. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
d. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
e. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowego środka dowodowego, składa odpowiednio właściwe podmiotowe środki dowodowe określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (t.j. Dz.U. poz 2415)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: i. wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego placu zabaw, o wartości co najmniej 400.000 zł brutto, podczas budowy którego wykonano nawierzchnie miękkie z EPDM (co najmniej 300m2 zawierających kolorowe wzory i rysunki dla dzieci) i formy przestrzenne 3D z EPDM (co najmniej 2 formy przestrzenne przeznaczone dla dzieci) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
ii. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ – zgodnie z poniższymi warunkami:
• co najmniej jedna osoba posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstruktorskiej,
• co najmniej jedna osoba posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót ogrodniczych, posiadająca wykształcenie ogrodnicze minimum średnie z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, potwierdzonym posiadanymi kwalifikacjami w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, bądź mającą ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni.

Szczegółowe wymagania dotyczące wykazu podmiotowych środków dowodowych opisano w SWZ - V. Warunki wykluczenia z postępowania i udziału w postepowaniu oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium (w przypadku braku wpisu zamawiający uzna, że są to dane według dokumentu: dowodu wpłaty wadium).
4. Wadium w formie pieniądza musi być wniesione przelewem na rachunek bankowy DBFO-Targówek m.st. Warszawy nr 28 1030 1508 0000 0005 5028 7064 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2 pkt. b  d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przed upływem terminu do składania ofert za pomocą platformy https://dbfotargowek.ezamawiajacy.pl.
6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.
7. Zamawiający zwraca wadium w terminie, na zasadach i okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 1-5 ustawy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania zostały opisane w następujących rozdziałach SWZ:
V. Warunki wykluczenia z postępowania i udziału w postepowaniu oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych
IX. Zasady przygotowania oferty i dokumentów
X. Złożenie oferty
XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa załącznik nr 7 do SWZ (wzór umowy) w § 11 Zmiany postanowień Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://dbfotargowek.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.